O projekcie

Założenia projektu

Idea projektu

Idea projektu koncentruje się na jednym z kluczowych obszarów aktywności samorządu dbającego o lokalny rozwój gospodarczy, jakim jest promocja gospodarcza gminy. Stad też, celem projektu jest określenie i pilotażowe wdrożenie standardów obsługi inwestora w urzędach gmin zainteresowanych podniesieniem jakości swojej oferty inwestycyjnej. Urzędy w efekcie wdrożenia standardów określonych w projekcie powinny zapewniać wysoki poziom obsługi przedsiębiorcy zainteresowanego realizacją nowej inwestycji na terenie samorządu.

Zakres merytoryczny projektu obejmuje całość działań leżących w kompetencji gminy jakie mają wpływ na obsługę obecnych oraz pozyskiwanie nowych przedsiębiorców skłonnych zainwestować w nowe przedsięwzięcia gospodarcze w gminie. Uwzględniony jest zatem element doskonalenia kompetencji kadry kierowniczej oraz pracowników gminy jak i standardy pracy obowiązujące w urzędzie uwzględniające szereg czynników mających wpływ na współpracę z przedsiębiorcą (relacje A2B). Kluczowym elementem jest opis oferty inwestycyjnej dostępnej na stronie www gminy rozumianej nie tylko jako opis oferty lokalizacyjnej (nieruchomości niezabudowane i zabudowane przeznaczone do zbycia), ale także szerszy opis czynników mających wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w danej gminie (np. dostępna infrastruktura techniczna i społeczna, rynek pracy, opłaty i podatki lokalne, zwolnienia, kooperanci etc.).

 

Standaryzacja

Podstawowym założeniem projektu jest wypracowanie i przetestowanie jednolitego podejścia do obsługi inwestora, które docelowo powinno być stosowane przez wszystkie gminy w kraju. Standard rozumiany jest tu nie jako obowiązek lecz dobra praktyka. Zakres standardu opracowany w projekcie akcentował będzie potrzebę dopasowania zasad funkcjonowania urzędów gmin do potrzeb przedsiębiorców. Przykładem tego jest zakres oraz treść informacji publikowanych na stronach internetowych gmin dotyczących posiadanej oferty inwestycyjnej. Wdrożone zmiany w tym obszarze mają spowodować poprawienie dostępności do oferty inwestycyjnej gmin.

Strona www jest zwykle pierwszym źródłem informacji o gminie i jej ofercie, z którego korzysta potencjalny inwestor, dlatego dobrze przygotowana strona poświęcona inwestorowi, z aktualnymi informacjami dotyczących gospodarki gminy i ofertą inwestycyjną jest bardzo istotnym narzędziem w procesie obsługi inwestora. Jednolite standardy prezentacji danych o ofercie inwestycyjnej, na ogólnie przyjętych i stosowanych formatkach, pozwolą gminie w szybki sposób przygotować ofertę, a inwestorowi dają możliwość łatwego porównania oferty prezentowanej przez różne JST.  W toku projektu opracowany zostanie przez PAIH generator ofert inwestycyjnych w wersji on-line dostępny dla wszystkich JST w kraju.

Zakres standardu opracowany w toku projektu uwzględni zarówno etap pozyskania inwestora, jego obsługi oraz wsparcia po sprzedaży nieruchomości.

Założeniem standaryzacji jest uzyskanie lepszej, sprawniejszej i bardziej profesjonalnej obsługi inwestora w samorządzie, co z kolei wpłynie pozytywnie na wizerunek gminy i jej ocenę jako miejsca do lokowania inwestycji, a w rezultacie może przyczynić się do jej rozwoju gospodarczego i napływu nowych przedsiębiorców lub rozwoju już obecnych. W szerszym ujęciu - gmina przyjazna inwestorowi, to także gmina przyjazna przedsiębiorcy - niezależnie od jego planów inwestycyjnych. 

 

Partnerzy projektu

Liderem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pełniące również funkcję Instytucji Pośredniczącej dla działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Z uwagi na koncepcyjny charakter planowanych działań, istotną rolę w projekcie pełnią także dwaj partnerzy projektu doświadczeni we współpracy z inwestorami oraz samorządem terytorialnym, tj. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) oraz Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (WMARR)

 

Budżet i okres realizacji

Realizacja projektu rozpoczęła się w sierpniu 2016 roku i potrwa do końca 2018 roku. Środki przeznaczone na jego realizację w wysokości 4 948 303,76 PLN pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 4 170 430,41 PLN oraz budżetu krajowego w wysokości 777 873,35 PLN w ramach Działania 2.18 PO WER.

 

Grupa docelowa projektu:

W projekcie wspartych zostanie maksymalnie 45 gmin z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Wsparciem objęci zostaną także pracownicy urzędów gmin którzy realizują zadania związane z rozwojem gospodarczym. Każda gmina uprawniona jest do zgłoszenia 3 pracowników:

  1. obligatoryjnie kadry zarządzającej tj. wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub ich zastępców, a w przypadku gminy której kierownictwo jest jednoosobowe: sekretarza lub skarbnika gminy oraz
  2. maksymalnie 2 pracowników urzędu odpowiedzialnych w gminie za działania z zakresu obsługi inwestora.

Na zakończenie projektu planowane jest także zorganizowanie szkolenia dla pracowników Centrów Obsługi Inwestora z całego kraju (16 województw) w trakcie którego zaprezentowany zostanie standard obsług inwestora w samorządzie oraz przekazane doświadczenia z realizacji projektu. Działanie zaplanowane zostało do realizacji w II półroczu 2018 roku.

 

Zakres wsparcia:

 

W ramach projektu wsparcie realizowane będzie w podziale na szkolenia dla pracowników, doradztwo oraz wsparcie wdrożeń realizowanych w urzędzie:

1.    szkolenia – zakres tematyczny szkoleń obejmuje zagadnienia dot. standardu obsługi inwestora, niezbędne do uzyskania kompetencji specjalistycznych w zakresie obsługi inwestora w gminach. 

a)    szkolenia przeprowadzone zostaną dla:

•    maksymalnie 90 pracowników z urzędów gmin (max. 2 osoby/urząd) odpowiedzialnych w urzędach gmin za obsługę inwestora;

•    45 osób z kadry kierowniczej gmin.

b)    szkolenia stacjonarne organizowane w Olsztynie i Giżycku realizowane będą:

•    dla pracowników urzędów gmin w łącznym wymiarze 9 dni szkoleń stacjonarnych. 

•    dla kadry kierowniczej gmin w łącznym wymiarze 4 dni szkoleń stacjonarnych oraz 2-dniowa wizyta studyjna.

2.    doradztwo indywidualne - obejmuje m.in. opracowanie oferty inwestycyjnej na podstawie przyjętego w projekcie standardu, przygotowanie zawartości strony www prezentującej ofertę inwestycyjną gminy, przygotowanie materiałów dotyczących oferty inwestycyjnej gminy;

3.    wdrożenie w gminie rozwiązań – opracowanie przez gminę, przy wsparciu WMARR  kompleksowej oferty inwestycyjnej oraz opublikowanie jej na własnej stronie internetowej a także wdrożenie w gminie procedur obsługi inwestora zgodnie ze standardem opracowanym przez PAIH w ramach projektu;

4.    spotkanie z przedsiębiorcą, którego celem będzie indywidualna ocena oferty inwestycyjnej gminy i sposobu obsługi inwestora w urzędzie. Spotkanie realizowane będzie przez przedsiębiorcę (kadrę managerską, np. dyrektora ds. inwestycji) posiadającego doświadczenie w realizacji inwestycji w gminie i będzie symulacją spotkania z potencjalnym inwestorem. 

 

 

Certyfikat:

Gminy uczestniczące w Projekcie uprawnione są do uzyskania certyfikatu wdrożenia standardów obsługi inwestora w samorządzie. Certyfikat zostanie  wystawiony na zakończenie realizacji Projektu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. oraz Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zrealizowanie trzech ww. elementów wsparcia tj. udział pracowników w szkoleniach, doradztwie oraz wdrożenie standardu obsługi inwestora w urzędzie. Certyfikat potwierdza iż dany samorząd jest kompleksowo przygotowany do profesjonalnej obsługi inwestora.

 

Upowszechnienie standardu:

 

Opracowane w ramach projektu standardy obsługi inwestora opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu. Docelowo dzięki dofinansowaniu ze środków Działania 2.18 PO WER w trybie konkursowym wsparcie zostanie rozszerzone na cały kraj. Zgodnie z założeniami zawartymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój docelowa liczba samorządów objęta wsparciem wyniesie 50% ogółu JST w kraju, przy czym liczba JST które wdroży opracowane standardy wyniesie min. 20% gmin. Wsparcie realizowane będzie po zakończeniu realizacji projektu.

 

 

 

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ