Aktualności

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w ramach projektu "Samorząd bez barier"

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), ogłaszam otwarty nabór na partnera do Projektu pozakonkursowego (partnerskiego) Samorząd bez barier”, w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

I.            Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu pozakonkursowego (partnerskiego) Samorząd bez barier, zwanego dalej „Projektem”, mającego na celu wypracowanie rozwiązań o horyzontalnym charakterze dla poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do urzędów jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania publiczne[1].

 

II.            Zakres tematyczny partnerstwa:

W ramach partnerstwa przewiduje się wspólną realizację Projektu, który składać się będzie z działań obejmujących w szczególności:

1) podniesienie kompetencji pracowników samorządowych w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami;

2) zwiększenie dostępności urzędów dla osób z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie procedur związanych z obsługą klienta;

3) koordynację polityk publicznych na rzecz dostępności poprzez przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności.

 

Szczegółowy opis w/w działań znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia – Fiszka projektu pozakonkursowego koncepcyjnego.

 

III.           Liczba partnerów:

W ramach otwartego naboru Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako lider Projektu, planuje wybór jednego partnera.

 

IV.            Planowany okres realizacji oraz budżet projektu:

1.        Planowany okres realizacji projektu wynosi 28 miesięcy. Okres realizacji może zostać wydłużony zgodnie z zasadami realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

2.        Realizacja zadań merytorycznych partnera wyłonionego w naborze finansowana będzie odbywała się ze środków Projektu. Szacowana wartość projektu wynosi 2,3 mln zł. Planowane środki wyodrębnione w budżecie Projektu na finansowanie zadań merytorycznych partnera wynoszą 1 500 000,00 zł (słownie: milion pięćset tysięcy złotych). Niniejsza kwota ma charakter indykatywny, co oznacza, że ostateczna wartość środków przypisana w Projekcie partnerowi uzależniona jest od zakresu powierzonych mu zadań zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

3.        Koszty związane z obsługą administracyjną Projektu, tj. koszty pośrednie, sfinansowane zostaną ze środków przeznaczonych na realizację Projektu i stanowić będą nie więcej niż 10% wartości kosztów bezpośrednich poniesionych i rozliczonych we wnioskach o płatność przez partnera. Koszty pośrednie należy definiować zgodnie z rozdziałem 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77628/1_wytyczne_wz_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf

 

V.            Wymagania formalne:

1.      O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera, który spełnia następujące wymagania:

1)      Jest podmiotem działającym w obszarze wspierania osób z niepełnosprawnościami, w szczególności podmiotem ekonomii społecznej, organizacją pozarządową, spółdzielnią socjalną   – ocena na podstawie treści dokumentów potwierdzających status prawny i zakres działalności kandydata na partnera;

2)      Zakres działań prowadzonych przez kandydata na partnera jest zgodny z celami partnerstwa – ocena na podstawie statutu lub innego dokumentu dot. profilu działalności oraz treści zgłoszenia partnera;

3)      Składający zgłoszenie nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)  – ocena na podstawie oświadczenia.

 

2.      Zgłoszenie powinno zawierać (zgodnie z formularzem zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia):

1)      Ogólną charakterystykę kandydata na partnera, w tym określenie jego statusu prawnego;

2)      Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego osiągnięcia w realizacji działań w obszarze dostępności; 

3)      Opis koncepcji udziału kandydata na partnera w Projekcie, z uwzględnieniem:

a)        zakresu proponowanych zadań planowanych do realizacji przez kandydata na partnera wraz z uzasadnieniem;

b)        analizy ryzyka realizacji przedsięwzięcia wraz z propozycją działań zaradczych.

4)      Wykaz wybranych zrealizowanych zamówień/prac/projektów/szkoleń w obszarach określonych w pkt II wraz z krótkim opisem ich przedmiotu, grupy docelowej, produktów etc.;

5)      Wykaz osób określonych w pkt IV formularza zgłoszenia, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem czynności jakie będą realizować w Projekcie;

6)      Oświadczenie – w pkt IV formularza zgłoszenia – o zatrudnianiu osoby z orzeczoną niepełnosprawnością wraz z deklaracją udziału w/w osoby jako kadra merytoryczna projektu;

7)      Opis potencjału finansowego, organizacyjnego i technicznego kandydata na partnera w zakresie związanym z celami partnerstwa;

8)      Oświadczenie, że składający zgłoszenie nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych– oświadczenie zawarte w treści oferty;

9)      Statut (lub inny równorzędny dokument) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w pkt. V.1.2).

 

VI.            Sposób i termin składania zgłoszeń:

1.      Termin do składania zgłoszeń wynosi 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze na stronie internetowej: administracja.mswia.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. O  zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji bądź data nadania zgłoszenia w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z późn. zm.)

2.      W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, o którym mowa w pkt 1, pozostawia się je bez rozpatrzenia.

3.      Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.

4.      Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania kandydata na partnera, zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z publicznych rejestrów lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.

5.      Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego ogłoszenia, udostępnionego na stronie internetowej: administracja.mswia.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Formularz należy wypełnić w języku polskim, komputerowo.

 

VII.            Miejsce składania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy:

1)      w postaci papierowej złożyć w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przesłać na adres:

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Administracji Publicznej

ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

 

albo

 

2)      w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu: przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą MSWiA (adres skrzynki ePUAP: /MSWIA/SkrytkaESP) przy wykorzystaniu pisma ogólnego na platformie ePUAP.

 

VIII.            Kryteria oceny merytorycznej zgłoszeń kandydatów na partnera:

 

 

L.P.

Treść kryterium

Maksymalna liczba pkt do zdobycia

1)

Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów zbieżnych z celami partnerstwa, w tym:

25

1.1)

Liczba, wartość oraz merytoryczny zakres zrealizowanych prac/zamówień/projektów/szkoleń w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami;

8

1.2)

Liczba lat doświadczenia posiadanych przez kandydata (instytucję) w realizacji prac/zamówień/projektów/szkoleń na rzecz wspierania dostępności:

Do roku – 1 pkt

Powyżej roku do 3 lat – 3 pkt

Powyżej 3 lat do 5 lat – 5 pkt

Powyżej 5 lat – 7 pkt;

7

1.3)

Doświadczenie we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w obszarze przygotowywania i wdrażania rozwiązań mających na celu poprawę dostępności

10

2)

Opis koncepcji udziału w projekcie kandydata na partnera, w tym:

10

2.2)

Zakres proponowanych zadań planowanych do realizacji przez kandydata na partnera wraz z uzasadnieniem;

8

2.2)

Analiza ryzyka realizacji przedsięwzięcia wraz z propozycją działań zaradczych.

2

3)

Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa, w tym:

15

3.1

 

A)     Zasoby ludzkie – kadra zaangażowana w realizację Projektu, kwalifikacje, doświadczenie merytoryczne kadry w obszarze pracy na rzecz poprawy dostępności.

 

6

B)     Zasoby ludzkie – deklarowany udział osób z niepełnosprawnością w pracach projektowych jako kadra merytoryczna (np. doradcy, trenerzy, eksperci etc.)

4

3.2

Potencjał organizacyjny – wypracowane procedury, standardy pracy, sposoby działania organizacji mające znaczenie dla realizacji Projektu;

2

3.3

Potencjał techniczny – posiadanie zasobów lokalowych i sprzętu wykorzystywanego lub możliwego do wykorzystania w pracach nad realizacją założeń Projektu.

3

Razem

50

 

 

IX.            Tryb dokonywania wyboru zgłoszenia oraz organizacja pracy Komisji:

1) Oceny zgłoszeń dokonuje komisja powołana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji spośród pracowników Ministerstwa.

2) Komisja składa się z 4 osób.

3) Komisja podejmuje decyzje większością głosów w obecności co najmniej 3 członków.

4) Członek Komisji nie może wstrzymać się od głosu.

5) W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

6) Komisja dokonuje oceny formalnej zgłoszeń zgodnie z wymogami, o których mowa w rozdz. V i VI niniejszego ogłoszenia.

7) W przypadku stwierdzenia braków formalnych w zgłoszeniu, przewodniczący Komisji wzywa kandydata na partnera do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, wraz z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.

8) Przewodniczący Komisji przekazuje członkom Komisji ocenione pod względem formalnym zgłoszenia w celu dokonania oceny merytorycznej zgłoszeń.

9) Komisja dokonuje oceny merytorycznej zgłoszeń w oparciu o kryteria wskazane w rozdz. VIII niniejszego ogłoszenia oraz przy uwzględnieniu art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

10) Każdy członek Komisji dokonuje wstępnej oceny merytorycznej każdego zgłoszenia wypełniając Indywidualną Kartę Oceny Zgłoszenia (IKOZ), która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

11) Sekretarz Komisji na podstawie wypełnionych przez członków Komisji IKOZ oblicza dla każdego zgłoszenia ostateczną ocenę punktową.

12) Ostateczną ocenę zgłoszenia stanowi średnia arytmetyczna liczby punktów przyznanych przez oceniających w IKOZ. Wartość punktową podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13) W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia Komisja przedstawia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji rekomendację wyboru partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione, o ile uzyskał co najmniej 60% ogółu punktów możliwych do otrzymania.

14) Z postępowania w sprawie wyboru partnera do przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego sekretarz Komisji sporządza protokół, który zawiera w szczególności:

a) oznaczenie miejsca i czasu posiedzeń Komisji;

b) imiona i nazwiska członków Komisji, którzy brali udział w posiedzeniu;

c) liczbę zgłoszeń, które wpłynęły do Komisji;

d) liczbę i oznaczenie zgłoszeń spełniających wszystkie wymogi wskazane w ogłoszeniu o otwartym naborze;

e) liczbę i oznaczenie zgłoszeń niespełniających wszystkich wymogów, wskazanych w ogłoszeniu o otwartym naborze, w podziale na zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz merytorycznych;

f) wskazanie rekomendacji do wyboru partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione;

g) wskazanie pozostałych, niż rekomendowane, zgłoszeń spełniających wszystkie wymogi formalne i merytoryczne wskazane w ogłoszeniu o otwartym naborze, w kolejności od najwyżej do najniżej ocenionych;

h) podpisy członków Komisji.

i) Obsługę administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Administracji Publicznej.

j) Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przedstawienia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji rekomendacji wyboru partnera.

 

X.            Pozostałe informacje.

 

1.      Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

2.      W przypadku unieważnienia naboru Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, w szczególności Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

3.      Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.administracja.mswia.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

4.      Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i rolę partnera przy przygotowaniu i realizacji Projektu. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

5.      W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony, o ile uzyskał co najmniej 60% ogółu punktów możliwych do otrzymania.

6.      Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

7.      Pytania dotyczące aplikowania do otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu można przesyłać na adres e-mail: lukasz.kozlowski@mswia.gov.pl lub sekretariat.DAP@mswia.gov.pl .

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1) Wzór formularza zgłoszenia,

2) Indywidualna Karta Oceny Zgłoszenia (IKOZ),

3) Projekt umowy o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji projektu,

4) Fiszka projektu pozakonkursowego koncepcyjnego.

 

[1] Pojęcia użyte w ogłoszeniu, w szczególności: czym jest dostępność, kto jest odbiorcą wsparcia należy interpretować zgodnie z założeniami Programu rządowego Dostępność Plus 2018-2025, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/62311/Program_Dostepnosc_Plus.pdf

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ