Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, opracowanie standardów kompetencyjnych...

Zakończenie realizacji projektu systemowego „Zdiagnozowanie potencjału administracji samorzadowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorzadowej” (Działanie 5.2 PO KL).

Informacje na temat rezultatów projektu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 28 lutego br. zakończyło realizację projektu realizowanego przy współpracy z firmą ASM Centrum Badań i Analiz Rynku SP. z o.o. Projekt zrealizowano w ramach Poddziałania 5.2.2 Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorzadowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączna wartość projektu współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 557 413,13 zł.

W ramach projektu przeprowadzona została diagnoza istniejącego potencjału administracji samorządowej, ocena poziomu jej funkcjonowania z uwzględnieniem podejmowanych wcześniej wysiłków zamierzających w kierunku poprawy istniejących standardów.
 
Cel i badania
Celem projektu było przedstawienie informacji dotyczących funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Zrealizowanie działań projektowych pozwoliło zdobyć wiedzę na temat aktualnej sytuacji panującej w jednostkach samorządu terytorialnego, a także przyczyniło się do podjęcia kroków zmierzających do poprawy funkcjonowania aparatu urzędniczego pod wieloma względami. Analizie poddane zostały następujące obszary:
  - rozwój instytucjonalny administracji samorządowej w zakresie wdrożonych rozwiązań zarządczych: system zarządzania jakością, model samooceny CAF, elektroniczny obieg dokumentów, wieloletnie planowanie finansowe i inwestycje, budżet zadaniowy, monitorowanie strategii rozwoju, mierzenie jakości usług publicznych i satysfakcji klientów;
  - satysfakcja z obsługi i dostępu do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego. Szczególna uwaga została skupiona na zakresie dostępności do informacji, terminowości, komunikacji między urzędnikiem a klientem urzędu, kompetencji urzędników, ich uprzejmości i prezencji. Realizowane badanie umożliwiło uzyskanie informacji na temat aktualnego postrzegania urzędników w jednostkach samorządu terytorialnego przez klientów, a także „typu idealnego urzędnika”;
  - ocena użyteczności wdrożonych rozwiązań ograniczających możliwość występowania zjawisk korupcyjnych, w szczególności takich jak: kodeks etyczny, szkolenia etyczne, prowadzenie konsultacji społecznych, zlecenie zadań publicznych organizacjom pozarządowym;
  - ocena jakości stanowionego prawa jednostek samorządu terytorialnego;
  - diagnoza jakości indywidualnych aktów administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
  - ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej;
  - opracowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej.
 Powyższe badania przeprowadzane zostały w formie wywiadów telefonicznych lub pogłębionych na reprezentatywnej grupie przedstawicieli JST, a także w przypadku badania, jakości obsługi klientów i dostępu do informacji publicznej - metodą mystery shopping.
 
Rezultaty projektu
  - Raport diagnostyczny określający rozwój instytucjonalny administracji samorządowej;
  - Raport diagnozujący standard obsługi klienta w urzędach JST;
  - Raport diagnozujący działania antykorupcyjne w JST;
  - Raport diagnozujący jakość stanowionego prawa miejscowego w JST;
  - Raport diagnozujący jakość wydanych przez JST indywidualnych aktów administracyjnych;
  - Raport diagnostyczny i analiza potrzeb szkoleniowych pracowników urzędów administracji samorządowej;
  - Propozycja programów działań szkoleniowych w ramach Działania 5.2, w szczególności dla urzędów gmin (wiejskich);
  - Opracowanie profili kompetencyjnych wybranych stanowisk w administracji samorządowej;
  - Zgromadzenie danych statystycznych do monitorowania potencjału administracji samorządowej i ewaluacji wsparcia EFS w tym zakresie;
  - Podniesienie kompetencji pracowników MSWiA w zakresie monitorowania funkcjonowania JST.
 
Dodatkowe informacje
Szerzej na temat tych oraz pozostałych badań można przeczytać w Raporcie końcowym prezentującym wyniki badań oraz w publikacji  powstałej na bazie zgromadzonych danych, które dostępne są tutaj.
 
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ