Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w JST

Minimalny standard informacji dla „Przejrzystej strony BIP”

W ramach projektu „Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym” Departament Administracji Publicznej MSWIA rozpoczął akcję „Przejrzysta strona BIP” we współpracy z partnerem projektu - firmą Sputnik Software Sp. z o.o.

Dostępny jest już Minimalny standard informacji dla „Przejrzystej strony BIP”, który powstał w ramach jednego z zadań projektu systemowego „Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym”, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Departament Administracji Publicznej MSWIA rozpoczął akcję „Przejrzysta strona BIP” we współpracy z partnerem projektu - firmą Sputnik Software Sp. z o.o. W ramach ww. akcji powstał Minimalny standard informacji dla „Przejrzystej strony BIP”.
 
Akcja ta jest skierowana do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, które chcą wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców swoich gmin, usprawnić wzajemną komunikację z obywatelami - a co za tym idzie – zwiększyć efektywność swojej pracy. Nie bez znaczenia jest także możliwość polepszenia wizerunku jako nowoczesnego i przyjaznego obywatelowi Urzędu.
Opublikowany poniżej minimalny standard informacji zawiera wskazówki dotyczące niezbędnego zakresu treści oraz wytyczne dot. sposobu prezentacji danych tak, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej jednostek samorządowych. Udostępnienie informacji publicznej w przystępny sposób może być istotnym czynnikiem mającym niebagatelny wpływ na zwiększenie zainteresowania obywateli życiem publicznym oraz wzrost aktywności społecznej, co z kolei powinno zaowocować lepszym poznaniem przez władze samorządowe potrzeb lokalnego środowiska. W dobie Internetu, doskonale opracowany BIP jest nie tyle wartością dodaną, co warunkiem koniecznym funkcjonowania jednostek samorządowych, mogącym mieć istotny wpływ na społeczno-ekonomiczny rozwój jednostki samorządu terytorialnego.
Jak pokazują wyniki wcześniejszych akcji prowadzonych przez organizacje pozarządowe Biuletyny Informacji Publicznej jednostek samorządowych wymagają ciągłego doskonalenia i dostosowywania do zmieniających się regulacji prawnych. Dotychczasowe inicjatywy obywatelskie nakierowane na ocenę samorządowych BIP miały niebagatelne znaczenie dla poprawy ich jakości i przejrzystości, jednakże wyniki zebranych w 2010 roku ankiet wskazują że nadal obszar ten wymaga doskonalenia – zarówno przez podmioty prowadzące BIP jak i od strony legislacji.
 
Opublikowany standard składa się z trzech zasadniczych części:
  • podstawowych zasad, które należy brać pod uwagę realizując zadania związane z publikacja informacji publicznej,
  • standardy informacji dotyczące zakresu publikowanych treści,
  • standardy techniczne.
 Wśród podstawowych zasad omówiono pokrótce :
  • zasadę przejrzystości
  • zasadę partycypacji społecznej
  • zasadę przewidywalności
  • zasada fachowości
  • zasadę rozliczalności (odpowiedzialności)

Spośród najważniejszych standardów dotyczących publikowanych treści należy wskazać:

·         Zakres informacji o jednostce samorządu terytorialnego
·         Informacje ułatwiające kontakt z organem stanowiącym oraz z urzędem i urzędnikami,
·         Informacje o planowanej działalności organu stanowiącego
·         Informacje o działalności organu stanowiącego oraz organu wykonawczego
·         Oczekiwany zakres informacji o finansach JST
 
Ponadto w ramach minimalnego standardu informacji podjęto próbę wskazania najistotniejszych informacji publicznych, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
 
Spośród standardów technicznych znajdują się w szczególności wskazówki co do:
·         struktury strony podmiotowej BIP
·         oznaczania informacji publicznej zamieszczonej w BIP
·         zalecenia do modułu wyszukującego
 
Jako dodatkowe elementy standardu podano:
·         wybraną bibliografię dotyczącą problematyki BIP
·         wykaz podstawowych aktów prawnych z uwzględnieniem także tych które ograniczają zakres informacji udostępnianej w BIP
·         przydatne odnośniki do stron WWW poświęconych BIP oraz informacji publicznej.
 
Mamy nadzieję, iż opracowany minimalny standard informacji stanie się ważnym krokiem w kierunku wypracowania rozwiązań czyniących z BIPu czytelne i bardzo efektywne narzędzie komunikacji obywateli z administracją.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji liczy na wysokie zaangażowanie wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w poprawę czytelności i jakości Biuletynów Informacji Publicznej oraz ma nadzieję na aktywny udział jednostek samorządowych w konkursie na najbardziej przejrzystą stronę BIP który będzie odbywał się na przełomie 2010/2011.
 
Dokumenty:
 
·         Minimalny standard informacji dla „Przejrzystej strony BIP”
 
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ