Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST

Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST

Rozpoczynamy realizację projektu

 

Szanowni Państwo,

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako Beneficjent systemowy Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkima przyjemność poinformować, że 30 kwietnia br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST.

 

Projekt realizowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (działającym przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej), Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim oferuje szerokie wsparcie zarówno dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, jak również dla samych jednostek.  

 

Okres realizacji projektu to: 01.03.2013 r. – 30.09.2015 r.

 

W ramach projektu przewidziano następujące zadania merytoryczne:

 

1.      Modernizacja procesów i technik ZZL w JST;

2.      Promocja standardów Kontroli Zarządczej w JST;

3.      Wsparcie dla procesów dot. planowania w obszarach funkcjonalnych;

4.      Zastosowanie podejścia procesowego w systemie zarządzania jakością;

5.      Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST;

6.      Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego.

Realizacja ww. zadań przyczyni się do rozpowszechnienia wśród JST nowoczesnych standardów zarządzania zasobami ludzkimi, doskonalenia procesów zarządzania JST, promowania innowacji w zarządzaniu publicznym. W szczególności obejmować będzie:

 

- Opracowanie standardów prowadzenia rekrutacji, selekcji, adaptacji i oceny pracowników samorządowych (osobno na poziomie gminy, powiatu i województwa) oraz wdrożenie ww. standardów w 100 JST. Jednocześnie wypracowane standardy będą promowane i bezpłatnie udostępnione dla wszystkich JST. Na podstawie ww. standardów stworzone zostanie również bezpłatne oprogramowania do zarządzania zasobami ludzki w JST. Przewidziano w projekcie dla 100 JST pomoc doradczą we wdrożeniu ww. oprogramowania, jak również bezpłatne udostępnienie go wszystkim zainteresowanym JST.

 

- Przeszkolenie 1500 pracowników samorządowych z zakresu zintegrowanego planowania, opracowania lub/i usprawnienia procesów podejmowania decyzji w oparciu o rachunek społeczno ekonomiczny. Opracowane i opublikowane zostaną metody zarządzania JST z wykorzystaniem zintegrowanego zarządzania procesami dedykowanym instytucjom JST. Jednocześnie przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu istoty zarządzania procesowego w JST dla 1500 pracowników JST. W projekcie przewidziano publikację na temat podstawowych zagadnień Kontroli Zarządczej (KZ) w JST (nakład 3.500 egz.). Zostanie także przeprowadzony pilotaż systemu ewaluacji/certyfikacji PRI i CAF w JST.

 

- Obserwatorium Innowacji w JST stworzone we współpracy z ośrodkami naukowymi oraz laboratorium Innowacyjności. Działania w ramach tego zadnia będą zmierzały do opracowania wytycznych dotyczących wdrażania i promocji  innowacji w procesie dostarczania usług publicznych, co będzie przekładać się na ocenę sprawności funkcjonowania JST.

 

Rekrutacja do projektu rozpocznie się w czerwcu br. Zachęcamy do udziału wszystkie zainteresowane JST. Do projektu można przystąpić jako do całości (biorąc udział we wszystkich zadaniach przewidzianych w jego ramach), jak i do poszczególnych zadań zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami danego JST.

MAC zachęca do udziału w projekcie, zapewniając dostęp do bezpłatnych szkoleń, wdrożeń, wypracowanych procesów oraz wiedzy na najwyższym poziomie, gwarantującej rozwój poszczególnych JST zarówno na poziomie personalnym, jak i instytucjonalnym. Nie tylko przyczyni się on do sprawniejszego wykonywania bieżących zadań, ale w dalszej perspektywie pozwoli na efektywne zarządzanie instytucjami publicznymi oraz wysoką jakość i dostępność usług publicznych.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji otwierającej projekt, która odbędzie się w Warszawie w dniu 23 maja w hotelu Mercure (ul. Złota 48/54). Uprzejmie prosimy o wysłanie na adres zarzadzanieJST@mac.gov.plinformacji o chęci uczestnictwa w konferencji. Pozwoli to na wysłanie do Państwa oficjalnego zaproszenia, które będzie stanowić potwierdzenia Państwa udziału.   

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami MAC:

 

Łukasz Krysztofiak – tel.(+48) 22 245 59 03  lukasz.krysztofiak@mac.gov.pl

Przemysław Brzozowski – (+48) 22 245 58 79   przemyslaw.brzozowski@mac.gov.pl

 

Poniżej znajdą Państwo szczegółowy harmonogram konferencji.

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ