Porady prawne z lat 2012-2013

Inne - 2013 r., część siódma

 

252/DOR/2013 przekazana do jednostki 4 listopada 2013 r.

Czy organ rejestrujący powinien odmówić dokonania wpisu w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o treści „VAT - 1” w sytuacji rozbieżności danych dotyczących określenia podrodzaju danego pojazdu? (załącznik nr 1)

 

253/DOR/2013 przekazana do jednostki 8 listopada 2013 r.

Czy w sytuacji gdy pojazd jest zarejestrowany na małżonków, pojazd stanowi majątek wspólny to przy braku rozdzielności majątkowej do wykreślenia jednego z małżonków z dowodu rejestracyjnego konieczne jest oświadczenie woli małżonków o wyłączeniu pojazdu z majątku wspólnego do majątku osobistego w formie aktu notarialnego? (załącznik nr 2)

 

254/DOR/2013 przekazana do jednostki 28 października 2013 r.

Czy w przypadku powtarzających się skarg (ten sam skarżący i te same zarzuty), każdą taką skargą powinna zajmować się komisja rewizyjna i podjąć stosowną uchwałę Rada Gminy? (załącznik nr 3)

 

257/DOR/2013 przekazana do jednostki 4 listopada 2013 r.

Czy Urząd Gminy może stwierdzać własnoręczność podpisu na drukach ZUS? (załącznik nr 4)

 

264/DOR/2013 przekazana do jednostki 6 listopada 2013 r.

Czy w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych w klasie 45.33 wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych: urządzenia i przewody grzewcze, jest zawarta instalacja kolektorów słonecznych? (załącznik nr 5)

 

259/DOR/2013 przekazana do jednostki 12 listopada 2013 r.

możliwość umarzania należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych należących do Zasobu Mieszkaniowego X przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz możliwość zakwalifikowania tych należności jako środków publicznych (załącznik nr 6)

 

262/DOR/2013 przekazana do jednostki 22 listopada 2013 r.

Czy i na jakiej podstawie można wypłacić tzw. nagrodę roczną dyrektorowi i pracownikom samorządowej instytucji kultury? (załącznik nr 7)

 

265/DOR/2013 przekazana do jednostki 18 listopada 2013 r.

Jak należy postąpić z pismem (wnioskiem, podaniem), które wpłynęło do Urzędu Miasta jednakże powinno zostać rozpatrzone przez miejską jednostkę organizacyjną? (załącznik nr 8)

 

266/DOR/2013 przekazana do jednostki 30 grudnia 2013 r.

Czy na gruncie prawa polskiego możliwe jest podjęcie uchwały przez radę gminy, bądź radę powiatu, zobowiązującą wójta/burmistrza do podpisania Deklaracji o współpracy pomiędzy Rejonem Obwodu na Ukrainie oraz gminą, bądź powiatem? (załącznik nr 9)

 

268/DOR/2013 przekazana do jednostki 18 listopada 2013 r.

Czy upoważnienia dla pracowników urzędu tracą moc przy zmianie kierownika urzędu? (załącznik nr 10)

 

273/DOR/2013 przekazana do jednostki 21 stycznia 2014 r.

Kwestie dotyczące rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (załącznik nr 11)

 

276/DOR/2013 przekazana do jednostki 27 listopada 2013 r.

Czy radny ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o wydanie uchwały zobowiązującej sekretarza gminy do udzielenia zaległego urlopu burmistrzowi? (załącznik nr 12)

 

277/DOR/2013 przekazana do jednostki 2 grudnia 2013 r.

Czy w przypadku odwołania ze stanowiska z-cy burmistrza i skończenia kadencji na stanowisku dyrektora jednostki pracownicy ci mają prawo powrotu na zajmowane przed powołaniem stanowiska ? (załącznik nr 13)

 

281/DOR/2013 przekazana so jednostki 11 grudnia 2013 r.

Czy dokumenty Fische d’identification du véhicule może zostać uznany przez organ rejestrujący jako zaświadczenie wg przepisów art. 72 Prawo o ruchu drogowym? (załącznik nr 14)

 

283/DOR/2013 przekazana do jednostki 2 grudnia 2013 r.

Czy zgodnie z treścią art. 13 ustawy o cmentarzu i chowaniu zmarłych jeżeli powiat ma obowiązek organizowania przewozu, czy jest to równoznaczne z obowiązkiem zapłaty za przewóz osób zmarłych lub zabitych w miejscu publicznym? (załącznik nr 15)

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ