Porady prawne z lat 2012-2013

Inne - 2013 r., część szósta

 

211/DOR/2013 przekazana do jednostki 6 września 2013 r.

Czy Gmina w oparciu o kodeks cywilny może dochodzić roszczeń w postaci odszkodowania od projektanta z tytułu popełnionych przez niego błędów projektowych, które skutkowały poniesieniem wyższych kosztów inwestycji ? (załącznik nr 1)

 

216/DOR/2013 przekazana do jednostki 10 września 2013 r.

Czy dzień, w którym pracownik został skierowany na badanie kontrolne w związku z trwającą dłużej niż 30 dni niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą należy uznać za nieusprawiedliwioną nieobecność w systuacji stwierdzenia braku choroby? (załącznik nr 2)

 

219/DOR/2013 przekazana do jednostki 23 września 2013 r.

Czy pracownik ma odbyć służbę przygotowawczą gdy przepracował w urzędach 5 lat ale przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o pracownikach samorządowych? (załącznik nr 3)

 

220/DOR/2013 przekazana do jednostki 15 października 2013 r.

Kto jest właściwy do przeprowadzenia inwentaryzacji w przypadku powierzenia przez Powiat w drodze dzierżawy sprzętu i wyposażenia szpitalowi? (załącznik nr 4)

 

222/DOR/2013 przekazana do jednostki 1 października 2013 r.

Czy w urzędzie gminy, w którym prowadzona jest wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół oraz placówek oświatowych mogą być gromadzone i archiwizowane dokumenty finansowo-księgowe ww. jednostek? (załącznik nr 5)

 

225/DOR/2013 przekazana do jednostki 11 października 2013 r.

Czy instalacja kolektorów słonecznych na budynku jest robotą budowlaną? (załącznik nr 6)

 

230/DOR/2013 przekazana do jednostki 1 października 2013 r.

Czy można zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy od 08.05.1985r. do 31.08.1988r w myśl ustawy o wliczaniu okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy z godnie z art.1 pkt.3? (załącznik nr 7)

 

231/DOR/2013 przekazana do jednostki 24 września 2013 r.

Czy odpracowanie przez pracownika okresu zwolnienia w innym dniu  nie będzie naruszało prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego? (załącznik nr 8)

 

232/DOR/2013 przekazana do jednostki 7 października 2013 r.

Czy burmistrz miasta może być członkiem rady nadzorczej spółki handlowej zawiązanej przez związek gmin (której członkiem jest m. in. gmina X, której jest burmistrzem) oraz inną gminę Y w sytuacji, gdy jest już członkiem rady nadzorczej spółki handlowej ze 100% udziałem gminy X, której jest burmistrzem? (załącznik nr 9)

 

233/DOR/2013 przekazana do jednostki 17 października 2013 r.

Czy pracownikowi socjalnemu wykonującemu czynności służbowe w terenie przysługują szczepienia ochronne? (załącznik nr 10)

 

234/DOR/2013 przekazana do jednostki 4 października 2013 r.

Czy można przenieść pracownika samorządowego zatrudnionego na pełnym etacie,  na stanowisku urzędniczym, do innej jednostki samorządowej w trybie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych jedynie w połowie etatu? (załącznik nr 11)

 

235/DOR/2013 przekazana do jednostki 7 października 2013 r.

Czy pracownik może odpracować wyjście prywatne w czasie urlopu wypoczynkowego? (załącznik nr 12)

 

236/DOR/2013 przekazana do jednostki 15 października 2013 r.

Czy skarga złożona przez rodzica ucznia na dyrektora szkoły jest skargą w rozumieniu art. 227 kpa? (załącznik nr 13)

 

242/DOR/2013 przekazana do jednostki 18 października 2013 r.

Czy szacując wartość zamówień Zamawiający powinien zsumować wartości szacunkowe, jako że dwa zamówienia mogą zostać wykonane przez tego samego Wykonawcę? (załącznik nr 14)

 

254/DOR/2013 przekazana do jednostki 28 października 2013 r.

Czy w przypadku powtarzających się skarg (ten sam skarżący i te same zarzuty), każdą taką skargą powinna zajmować sie komisja rewizyjna i podjąć stosowną uchwałę Rada Gminy? (załącznik nr 15)

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ