Porady prawne z lat 2012-2013

Inne - 2013 r. część piąta

 

175/DOR/2013 przekazana do jednostki 16 lipca 2013 r.

Wliczanie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu zatrudnienia. (załącznik nr 1)

 

179/DOR/2013 przekazana do jednostki 18 lipca 2013 r.

Czy obowiązek przeprowadzenia dodatkowych badań kierowców, dotyczy również pracownika, któremu doraźnie wydano polecenia wyjazdu przy użyciu samochodu służbowego bądź samochodu prywatnego ? (załącznik nr 2)

 

180/DOR/2013 przekazana do jednostki 1 sierpnia 2013 r.

Kwestie związane z budową turbin wiatrowych (załącznik nr 3)

 

181/DOR/2013 przekazana do jednostki 22 lipca 2013 r.

Czy dyrektorowi instytucji kultury może być wypłacone świadczenie urlopowe, o którym mowa w art. 3 ust. 3 oraz ust. 4 – 6 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych? (załącznik nr 4)

 

185/DOR/2013 przekazana do jednostki 2 sierpnia 2013 r.

Czy radny ma prawo składać wnioski formalne w komisji, której nie jest członkiem? (załącznik nr 5)

 

190/DOR/2013 przekazana do jednostki 22 lipca 2013 r.

Czy Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa winna dokonywać opłaty skarbowej od wydania wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego? (załącznik nr 6)

 

193/DOR/2013 przekazana do jednostki 30 lipca 2013 r.

Czy w razie wygaśnięcia mandatu wójta (na skutek jego śmierci) w świetle art. 28e ustawy o samorządzie gminnym konieczne jest złożenie oświadczenia woli o odwołaniu jego zastępcy? (załącznik nr 7)

 

194/DOR/2013 przekazana do jednostki 30 lipca 2013 r.

Czy w przypadku małych jednostek organizacyjnych gminy dopuszcza się rozwiązanie, w którym jednostka nadrzędna agreguje informacje mniejszych jednostek organizacyjnych na własnej stronie BIP? (załącznik nr 8)

 

196/DOR/2013 przekazana do jednostki 6 sierpnia 2013 r.

Czy Urząd Gminy jest uprawniony do przesłania kopii aktu notarialnego sprzedaży gospodarstwa rolnego na wniosek Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego? (załącznik nr 9)

 

197/DOR/2013 przekazana do jednostki 6 sierpnia 2013 r.

Wliczanie czasu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy (załącznik nr 10)

 

199/DOR/2013 przekazana do jednostki 9 sierpnia 2013 r.

Czy burmistrz może stwierdzić (zaświadczyć), że mieszkanka (mieszkaniec) gminy jest „gospodynią domową”? (załącznik nr 11)

 

203/DOR/2013 przekazana do jednostki 22 sierpnia 2013 r.

Jak rozliczyć pracę w godzinach nadliczbowych (tj. w ciągu tygodnia – od poniedziałku do soboty oraz w niedziele i święta) burmistrza, z-cy burmistrza, skarbnika, sekretarza i naczelników wydziałów Urzędu ? (załącznik nr 12)

 

204/DOR/2013 przekazana do jednostki 27 sierpnia 2013 r.

Czy Gmina może legalnie posługiwać się swoim herbem nie uzyskawszy opinii Komisji Heraldycznej? (załącznik nr 13)

 

206/DOR/2013 przekazana do jednostki 17 września 2013 r.

Czy Zamawiający, w przypadku unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, przed ogłoszeniem nowego postępowania musi odczekać 5 dni, czy też może ogłosić nowy przetarg wcześniej, tj. przed upływem terminu na ewentualne wniesienie odwołania? (załącznik nr 14)

 

210/DOR/2013 przekazana do jednostki 2 września 2013 r.

Czy zawarcie trzeciej umowy o pracę na czas określony bezpośrednio po zakończeniu umowy zawartej  na podstawie skierowania przez PUP do robót publicznych lub prac interwencyjnych jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy na czas nieokreślony? (załącznik nr 15)

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ