Porady prawne z lat 2012-2013

Oświata - część druga

 

167/DOR/2013 przekazana do jednostki 18 lipca 2013 r.

Jak obliczać stawki wg art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty? (załącznik nr 1)

 

176/DOR/2013 przekazana do jednostki 16 lipca 2013 r.

W przypadku stopniowej likwidacji szkoły do kiedy należy powiadomić rodziców o zamiarze likwidacji tej szkoły, aby wypełnić wymóg art. 59 ust. 1. ustawy o systemie oświaty? (załącznik nr 2)

 

186/DOR/2013 przekazana do jednostki 6 sierpnia 2013 r.

Czy kwota bieżących wydatków stanowiąca podstawę obliczenia dotacji z budżetu gminy dla oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej obejmuje również wydatki pokrywane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego? (załącznik nr 3)

 

187/DOR/2013 przekazana do jednostki 22 lipca 2013 r.

Czy Burmistrz może, w skład komisji wybierającej dyrektora szkoły, powołać radnego gminy, jako jednego spośród przedstawicieli organu prowadzącego? (załącznik nr 4)

 

189/DOR/2013 przekazana do jednostki 25 lipca 2013 r.

Jak należy rozumieć pojęcie „przepracowania” w świetle zapisów art. 9d ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela? (załącznik nr 5)

 

212/DOR/2013 przekazana do jednostki 5 września 2013 r.

W jaki sposób należy dostosować stosunki pracy wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w związku z treścią art. 237 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej? (załącznik nr 6)

 

214/DOR/2013 przekazana do jednostki 16 września 2013 r.

Czy przy naliczaniu dotacji dla przedszkoli niepublicznych wg nowych zasad wprowadzonych obowiązujących od 1 września 2013r. muszą być także zmienione przepisy uchwały podjętej przez Radę Miejską ? (załącznik nr 7)

 

218/DOR/2013 przekazana do jednostki 17 września 2013 r.

Czy wójt, na podstawie art. 17 ustawy o systemie oświaty, może zawrzeć z rodzicami dziecka niepełnosprawnego umowę o zwrot kosztów przejazdu dziecka wraz z opiekunem ze szkoły do domu, w sytuacji gdy gmina zapewnia uczniom transport? (załącznik nr 8)

 

221/DOR/2013 przekazana do jednostki 1 października 2013 r.

Czy dyrektor szkoły może podjąć dodatkową pracę jako nauczyciel w innej szkole niepodlegającej gminie? (załącznik nr 9)

 

238/DOR/2013 przekazana do jednostki 18 października 2013 r.

Czy wypłaca się zwrot kosztów szkolenia małoletniego w przypadku kiedy zakład, który szkolił pracownika już nie istnieje? (załącznik nr 10)

 

241/DOR/2013 przekazana do jednostki 11 października 2013 r.

Czy obowiązkiem Gminy X jest pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez sąsiednią gminę na prowadzenie innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny), jeżeli z prowadzonych tam zajęć korzystają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy X? (załącznik nr 11)

 

279/DOR/2013 przekazana do jednostki 6 grudnia 2013 r.

Czy można przywrócić termin do złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, o którym mowa w art. 70b ust. 7 ustawy o systemie oświaty? (załącznik nr 12)

 

293/DOR/2013 przekazana do jednostki 20 grudnia 2013 r.

Jaka jest podstawa prawna regulująca problematykę przekazywania dotacji dla publicznego punktu przedszkolnego ze środków budżetu gminy? (załącznik nr 13)

 

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ