Porady prawne z lat 2012-2013

Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, sprawy socjalne - część druga

 

178/DOR/2013 przekazana do jednostki 15 lipca 2013 r.:

Czy za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych wójt gminy powinien opłacać składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? (załącznik nr 1)

 

202/DOR/2013 przekazana do jednostki 6 września 2013 r.:

Czy gmina powinna opłacać ubezpieczenie zdrowotne osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne, czy osoba ta ma być zgłoszona do ubezpieczenia przez pracującego współmałżonka? (załącznik nr 2)

 

208/DOR/2013 przekazana do jednostki 10 września 2013 r.:

Co należy zrobić gdy świadczeniobiorca zasiłku stałego nie wykazuje dochodu z zatrudnienia? (załącznik nr 3)

 

223/DOR/2013 przekazana do jednostki 24 października 2013 r.:

Czy na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzenie spraw związanych ze żłobkami może zostać przekazane do jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą finansową szkół i przedszkoli? (załącznik nr 4)

 

226/DOR/2013 przekazana do jednostki 1 października 2013 r.:

Czy dodatek aktywizacyjny należy traktować jako dochód utracony w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych? (załącznik nr 5)

 

240/DOR/2013 przekazana do jednostki 21 października 2013 r.:

Zagadnienia dotyczące szczepień ochronnych dla pracownika socjalnego. (załącznik nr 6)

 

244/DOR/2013 przekazana do jednostki 21 października 2013 r.:

Czy w myśl art. 101 ustawy o pomocy społecznej ośrodek Y jest zobowiązany do zwrotu (refundacji) wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznane przez Ośrodek Pomocy Społecznej X osobie,  która zamieszkuje i przebywa na terenie gminy Y? (załącznik nr 7)

 

245/DOR/2013 przekazana do jednostki 5 listopada 2013 r.:

Czy rezygnując z indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy? (załącznik nr 8)

 

243/DOR/2013 przekazana do jednostki 12 listopada 2013 r.;

Czy fakultatywność wysokości pomocy finansowej określona poprzez sformułowania „ nie niższe niż”, „ nie mniej niż” oznacza samoistną kompetencję starosty do przyznawania świadczeń w wysokości wyższej aniżeli dolne stawki określone ustawą? (załącznik nr 9)

 

246/DOR/2013 przekazana do jednostki 14 listopada 2013 r.:

Wskazanie metody ustalania wysokości wydatków ponoszonych przez gminy w kontekście ich obowiązku współfinansowania kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (załącznik nr 10)

 

250/DOR/2013 przekazana do jednostki 14 listopada 2013 r.:

Kto wydaje decyzje w przedmiocie skierowania do środowiskowego domu samopomocy oraz ustalenia odpłatności, gdy środowiskowy dom samopomocy został wyodrębniony ze struktury ośrodka pomocy społecznej i stał się samodzielną jednostką? (załącznik nr 11)

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ