Porady prawne z lat 2012-2013

Inne - 2013 r., część czwarta

NOWE PORADY PRAWNE

 

128/DOR/2013 przekazana do jednostki 3 czerwca 2013 r.

Kwestie związane z zatrudnieniem dyrektora żłobka i kierownika klubu dziecięcego (załącznik nr 1)

 

130/DOR/2013 przekazana do jednostki 24 maja 2013 r.

Czy możliwe jest, na podstawie porozumienia pomiędzy pracodawcami powierzenie pracownikowi Starostwa przeprowadzenia szkoleń z zakresu bhp dla pracowników innych jednostek organizacyjnych powiatu? (załącznik nr 2)

 

133/DOR/2013 przekazana do jednostki 6 czerwca 2013 r.

Czy gmina może w trybie bezprzetrargowym przekazać spółce komunalnej wykonywanie jednego z  zadań własnych gminy w drodze uchwały podjętej przez radę gminy, a następnie spółka komunalna na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu wspólników przyjęłaby uchwałę zmieniając umowę spółki poprzez rozszerzenie działalności? (załącznik nr 3)

 

138/DOR/2013 przekazana do jednostki 10 czerwca 2013 r.

Czy można wypowiedzieć warunki wynagradzania pracownikowi podlegającemu szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy na mocy art. 39 k.p. w zakresie zmiany zasad przysługiwania dodatku specjalnego? (załącznik nr 4)

 

141/DOR/2013 przekazana do jednostki 14 czerwca 2013 r.

Czy oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta można usunąć z BIP po odwołaniu tych osób ze stanowiska pracy? (załącznik nr 5)

 

145/DOR/2013 przekazana do jednostki 13 czerwca 2013 r.

Czy Burmistrz może wyznaczyć pracownika jednostki organizacyjnej do podpisywania wniosków urlopowych, delegacji, ryczałtu samochodowego itp. dla dyrektora szkoły, przedszkola i innej jednostki organizacyjnej gminy? (załącznik nr 6)

 

151/DOR/2013 przekazana do jednostki 24 czerwca 2013 r.

Odwołanie dyrektora instytucji kultury przed upływem 3-letniego okresu (art. 8 ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw) (załącznik nr 7)

 

152/DOR/2013 przekazana do jednostki 12 czerwca 2013 r.

Czy skarbnik gminy może zasiadać w dwóch radach nadzorczych spółek prawa handlowego należących do jednostek samorządu terytorialnego? (załącznik nr 8)

 

155/DOR/2013 przekazana do jednostki 26 czerwca 2013 r.

Czy wójt może poświadczyć własnoręczność podpisu pod oświadczeniem wnioskodawcy, że jest gospodynią domową na kwestionariuszu stwierdzającym obowiązek ubezpieczeniowy polskich pracobiorców sezonowych? (załącznik nr 9)

 

160/DOR/2013 przekazana do jednostki 3 lipca 2013 r.

Czy zastępca wójta przejmujący zadania i kompetencje wójta w związku z jego niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni, przejmuje również obowiązki kierownika urzędu stanu cywilnego i może udzielać ślubów? (załącznik nr 10)

 

161/DOR/2013 przekazana do jednostki 5 lipca 2013 r.

Czy możliwe jest zatrudnianie jednego pracownika przez jednego pracodawcę w ramach dwóch lub więcej etatów w wymiarze przekraczającym łącznie jeden etat? (załącznik nr 11)

 

165/DOR/2013 przekazana do jednostki 28 czerwca 2013 r.

Czym się różni kopia od odpisu dokumentu? (załącznik nr 12)

 

170/DOR/2013 przekazana do jednostki 27 sierpnia 2013 r.

Jeżeli oferent złożył w trybie przetargu nieograniczonego ofertę na przeprowadzenie kursu i wskazał w niej miejsce przeprowadzenia kursu z dokładnym adresem, to jakie są możliwości zmiany tego miejsca? (załącznik nr 13)

 

172/DOR/2013 przekazana do jednostki 17 lipca 2013 r.

Czy na mocy wskazanej uchwały Rady Powiatu w okresie jej obowiązywania należy pobierać opłatę za wymianę prawa jazdy od osób? (załącznik nr 14)

 

173/DOR/2013 przekazana do jednostki 16 lipca 2013 r.

W jakiej formie może nastąpić ustalenie wysokości opłat za sprzątanie terenów gminy, wykonywane w przez spółkę komunalną? (załącznik nr 15)

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ