Porady prawne z lat 2012-2013

Inne - porady z 2012 r.

Porady prawne: numer sprawy, data przekazania porady oraz krótki opis przedmiotu sprawy. 

 

2/DOR/2012 przekazana do jednostki 18 kwietnia 2012 r.

 

Opis przedmiotu sprawy: Pracownik samorządowy na podstawie art. 19 ust 5 ustawy o pracownikach samorządowych został zwolniony z odbycia służby przygotowawczej. Czy w związku z tym jest obowiązany przystąpić do egzaminu? (załącznik 1).

 

3/DOR/2012 przekazana do jednostki 20 kwietnia 2012 r. Opis przedmiotu sprawy:

  1. Czy proporcja ustalona zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług przez Urząd Skarbowy będzie miała wpływ na wysokość odzyskanego podatku naliczonego poniesionego w inwestycji budowy hali sportowej?     
  2. Czy Powiat, będący podatnikiem VAT, ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją inwestycji budowy hali sportowej, która po zakończeniu zostanie oddana w dzierżawę zakładowi budżetowemu? (załącznik nr 2)

10/DOR/2012 przekazana do jednostki 9 lipca 2012 r. Opis przedmiotu sprawy:

 

W jakim trybie należy rozpatrzyć wniosek o przedłużenie terminu przeprowadzenia zbiórki publicznej, tj. czy można dokonać zmiany decyzji w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, czy też wnioskodawca musi złożyć nowy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami o wydanie nowego pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej? (załącznik nr 3)

 

12/DOR/2012 przekazana do jednostki 7 lipca 2012 r. Opis przedmiotu sprawy:

 

a)      Czy łączny koszt szkolenia (wraz z kosztem zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu) finansowany w całości ze środków Funduszu Pracy stanowi dla członka Powiatowej Rady Zatrudnienia przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

b)      W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, kto jest płatnikiem tego podatku - Powiatowy Urząd Pracy czy członek rady zatrudnienia? (załącznik nr 4)

 

17/DOR/2012 przekazana do jednostki 24 lipca 2012 r. Opis przedmiotu sprawy:

 

Starostwo Powiatowe w X zatrudnia ok. 90 pracowników. Pracownik samorządowy z 10-letnim stażem pracy w Starostwie Powiatowym w X jest zatrudniony na stanowisku specjalisty, posiada wykształcenie średnie, tj. zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownikowi zostało powierzone wykonywanie zadań służby bhp. (załącznik nr 5)

 

21/DOR/2012 przekazana do jednostki 10 sierpnia 2012 r. Opis przedmiotu sprawy:

 

Czy jeżeli miasto wybuduje drogę przy udziale środków unijnych w proporcji 50% do 50%, może pobierać od mieszkańców należną z tego tytułu opłatę adiacencką w całości? Jeżeli nie, to w jakiej wysokości tę opłatę może pobierać? (załącznik nr 6)

 

22/DOR/2012 przekazana do jednostki 10 sierpnia 2012 r. Opis przedmiotu sprawy:


a. Czy przepisy art. 253 kpa mają zastosowanie wobec przewodniczącego rady?
b. Czy na przewodniczącym rady gminy ciąży obowiązek przyjmowania interesantów co najmniej raz w tygodniu po godzinach pracy? (załącznik nr 7)

 

26/DOR/2012 przekazana do jednostki 10 października 2012 r. Opis przedmiotu sprawy:

 

Czy można do regulaminu czasu pracy wpisać postanowienie zezwalające – na wniosek pracownika i za jego pisemną zgodą – na ewidencjonowanie czasu pracy przy wykorzystaniu danych biometrycznych (tj. odcisków palców)? (załącznik 8)

 

27/DOR/2012 przekazana do jednostki 17 października 2012 r. Opis przedmiotu sprawy:

 

Czy należy umieścić w widocznym miejscu informację o terminach przyjęć w sprawach skarg i wniosków przez radnych powiatu? (załącznik 9)

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ