Porady prawne z lat 2012-2013

Sprawy objete proceduralnie przepisami Ordynacji Podatkowej

NOWE PORADY PRAWNE

4/DOR/2012 przekazana do jednostki 17 maja 2012 r. Opis przedmiotu sprawy:

1. Gmina X zwróciła się z pytaniem dotyczącym sposobu kwalifikacji garaży o konstrukcji szkieletowo – blaszanej w świetle unormowania zawartego w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) (załącznik 1).


 

19/DOR/2012 przekazana do jednostki 6 sierpnia 2012 r. Opis przedmiotu sprawy:
a) Czy nie wydzielona z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych powierzchnia parkingu podziemnego w obrębie budynku spełnia definicję powierzchni użytkowej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego?
b) Jak opodatkować parking podziemny, jako budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach? Czy jako budowla – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem?. (załącznik 2).

 

20/DOR/2012 przekazana do jednostki 9 sierpnia 2012 r. Opis przedmiotu sprawy:

Jaką datę powstania lub zmiany obowiązku podatkowego (art.6 ust.1-5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) należy przyjąć w przypadku zmiany użytków w ewidencji gruntów i budynków ( np. z użytków rolnych na  tereny mieszkaniowe) lub zmiany danych dotyczących kartoteki budynku (np. zmiana funkcji z mieszkalnej na handlowo-usługową ). Czy okolicznością mająca wpływ na wysokość podatku jest w takim przypadku data sporządzenia dokumentów (decyzji) będących podstawą dokonania zmian czy też data ujawnienia nowej klasyfikacji lub funkcji w ewidencji gruntów i budynków? (załącznik 3)

 

31/DOR/2012 przekazana do jednostki 20 listopada 2012 r. Opis przedmiotu sprawy:

Czy można zwolnić od podatku od nieruchomości właściciela prywatnego przedszkola? Czy osoba kupująca nowe mieszkanie od dewelopera jest zwolniona od podatku od nieruchomości do końca roku tak jak w przypadku budynku mieszkalnego? (załącznik nr 4)

 

24/DOR/2013 przekazana do jednostki 15 marca 2013 r.

Czy organ podatkowy może w 2013 r. wszcząć postępowanie dotyczące zwrotu nadpłaty za rok 2005 - podatek od środków transportu? (załącznik nr 5)

 

30/DOR/2013 przekazana do jednostki 27 marca 2013 r.

Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe po sprzedaży nieruchomości jednoosobowej sp. z o.o. (załącznik nr 6)

 

66/DOR/2013 przekazana do jednostki 27 marca 2013 r.

Jak należy opodatkować grunty będące w posiadaniu sp. z o.o. wykonującej działalność rolniczą i gopodarczą + zakaz zaokrąglania sum podatku+ sprostowanie oczywistej omyłki (załącznik nr 7)

 

70/DOR/2013 przekazana do jednostki 18 kwietnia 2013 r.

Czy bieg terminu na wydanie decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania upadłościowego podatnika? (załącznik nr 8)

 

81/DOR/2013 przekazana do jednostki 15 kwietnia 2013 r.

Czy wydobywanie kruszywa z dna rzeki podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? (załącznik nr 9)

 

83/DOR/2013 przekazana do jednostki 12 kwietnia 2013 r.

Czy wykaz podmiotów zwolnionych od podatku od nieruchomości podlega udostępnieniu jako informacja publiczna? (załącznik nr 10)

 

91/DOR/2013 przekazana do jednostki 24 kwietnia 2013 r.

Obowiązek podatkowy w przypadku likwidacji budowli (załącznik nr 11)

 

92/DOR/2013 przekazana do jednostki 14 maja 2013 r.

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w przypadku budowli postawionych na działkach oddanych w współużytkowanie wieczyste dwóch spółek? (załącznik nr 12)

 

134/DOR/2013 przekazana do jednostki 6 czerwca 2013 r.

Czy konsekwencje zmiany oznaczenia gruntów w ewidencji gruntów i budynków mogą skutkować z mocą wsteczną na prawidłowość zapłaconego w latach 2008-2012 podatku? (załącznik nr 13)

 

135/DOR/2013 przekazana do jednostki 11 czerwca 2013 r.

Czy kontenerowe stacje redukcyjno-pomiarowe i punkty redukcyjno-pomiarowe powinny być opodatkowane jako budowle? (załącznik nr 14)

 

136/DOR/2013 przekazana do jednostki 3 czerwca 2013 r.

Spółka cywilna jako podatnik od nieruchomości w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej (załącznik nr 15)

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ