Porady prawne z lat 2012-2013

Oświata

NOWE PORADY PRAWNE

6/DOR/2012 przekazana do jednostki 1 czerwca 2012 r. Opis przedmiotu sprawy: 

1. Czy tworząc punkt przedszkolny funkcjonujący przy szkole podstawowej Gmina X może zrezygnować z zatrudniania nauczycieli, a w zamian zorganizować przetarg na usługi szkolnictwa przedszkolnego (CPV 80.11.00.00-8) i w drodze przetargu   wybrać wykonawcę który będzie świadczył usługi edukacyjne i opiekuńcze w punkcie przedszkolnym? 
2. Czy przetarg ten powinien ogłosić Wójt Gminy, czy dyrektor szkoły podstawowej przy której zostałby utworzony punkt przedszkolny? (załącznik 1).

 

15/DOR/2012 przekazana do jednostki 23 lipca 2012 r. Opis przedmiotu sprawy:

W gminie A funkcjonuje przedszkole niepubliczne, do którego uczęszczają dzieci-mieszkańcy gminy B. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole podała w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji organowi gminy A informacje niezbędne do ustalenia wysokości i udzielenia dotacji. Gmina B w terminie do 30 września /i późniejszym/ nie uzyskała jakichkolwiek informacji o planowanej liczbie dzieci zarówno od osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole, jak i od gminy A. W związku z tym brak przedmiotowych informacji uniemożliwia zrealizowanie przez gminę B, zaplanowania powyższego zadania w budżecie gminy na kolejny rok. Czy w związku z tym jest ona /gmina B/ zobowiązana do pokrycia kosztów dotacji? Czy w związku z tym, skoro koszty udzielenia dotacji ponosić ma gmina B, jest ona zgodnie z art.90 ust. 2b organem właściwym, o którym mowa w przywołanym przepisie?” (załącznik 2).


 

22/DOR/2013 przekazana do jednostki 4 marca 2013 r. :

Kto ponosi koszty dotacji (gmina, w której zameldowany jest uczeń, czy gmina, w której jest szkoła)? (załącznik nr 3)

 

29/DOR/2013 przekazana do jednostki 13 marca 2013 r. :

Czy do wydatków bieżących przedszkola niepublicznego, finansowanych z dotacji można zaliczyć wydatki na usługę cateringową i zakup żywności? (załącznik nr 4)

 

31/DOR/2013 przekazana do jednostki 14 marca 2013 r. :

Czy Gmina może ufundować stypendium dla szczególnie uzdolnionego sportowca, który jest już osobą pracującą, posiadającą dochód? (załącznik nr 5)

 

51/DOR/2013 przekazana do jednostki 28 marca 2013 r.:

Czy gmina ma prawo zakwestionować wydatki poniesione przez przedszkole niepubliczne z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy w styczniu 2013 r. jako rozliczenie dotacji z 2012 r. i uznać iż w tej części dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem? (załącznik nr 6)

 

56/DOR/2013 przekazana do jednostki 28 marca 2013 r.:

Rozliczenie dotacji na przedszkole niepubliczne (załącznik nr 7)

 

61/DOR/2013 przekazana do jednostki 8 kwietnia 2013 r.:

Interpretacja ponadzakładowego układu zbiorowego dla pracowników szkoły niebędących nauczycielami (załącznik nr 8)

 

65/DOR/2013 przekazana do jednostki 27 marca 2013 r.:

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela, z którym rozwiązano stosunek pracy po przebywaniu w stanie nieczynnym (załącznik nr 9)

 

71/DOR/2013 przekazana do jednostki 12 kwietnia 2013 r.:

Czy z dotacji oświatowej można spłacać kredyt na zakup samochodu (załącznik nr 10)

 

79/DOR/2013 przekazana do jednostki 11 kwietnia 2013 r.:

Dowożenie niepełnosprawnego ucznia do szkoły (załącznik nr 11)

 

87/DOR/2013 przekazana do jednostki 29 kwietnia 2013 r.:

Zawarcie umowy zlecenia z nauczycielam na przeprowadzenie dodatkowych zajęć (załącznik nr 12)

 

108/DOR/2013 przekazana do jednostki 14 maja 2013 r.:

Czy można przyznawać dodatkowe nagrody dla nauczycieli podejmujących decyzję o przejściu na emeryturę (załącznik nr 13)

 

127/DOR/2013 przekazana do jednostki 3 czerwca 2013 r.:

Określenie właściwego trybu postępowania w przypadku zwrotu dotacji podmiotowych udzielanych z budżetów gmin na podstawie art. 90 ust.1 Ustawy o systemie oświaty (załącznik nr 14)

 

129/DOR/2013 przekazana do jednostki 3 czerwca 2013 r.:

Czy wynagrodzenie osoby, która pełni funkcję dyrektora szkoły i nauczyciela może być pokrywane z dotacji? (załącznik nr 15)

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ