Porady prawne z lat 2012-2013

Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, sprawy socjalne

NOWE PORADY PRAWNE

 

1/DOR/2012 - przekazana do jednostki 18 kwietnia 2012 r.:


Czy wykonywanie zadań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych przez pracownika ośrodka pomocy społecznej może być uważane za staż pracy w pomocy społecznej w rozumieniu art. 122 ust.1 ustawy o pomocy społecznej? (załącznik 1)

 

5/DOR/2012 - przekazana do jednostki 16 maja 2012 r. :
Czy organ powinien wydać decyzję odmowną czy też wydać decyzję o umorzeniu postępowania w związku ze złożeniem przez osobę wymagającą opieki oświadczenia, iż „mąż pracuję za granicą i obecnie nie będzie się ubiegał o świadczenie pielęgnacyjne"? Czy Ośrodek (organ I instancji – przypis własny) przy rozpatrywaniu sprawy może powoływać się na rozstrzygnięcie Sądu Administracyjnego, które jest sprzeczne z ustawą o świadczeniach rodzinnych, czy powinien przekazywać sprawę do rozstrzygnięcia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego? (załącznik nr 2)

 

18/DOR/2012 - przekazana do jednostki 26 lipca 2012 r. :
Szpital wystąpił do Wójta Gminy o wydanie decyzji potwierdzającej uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego pracownik socjalny ustalił, iż osoba ta jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,8295 ha przeliczeniowego i zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu z mocy tej ustawy, ale od kilku lat nie opłaca składek KRUS. Czy w tej sytuacji Wójt może wydać decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. (załącznik nr 3)

 

13/DOR/2013 - przekazana do jednostki 25 lutego 2013 r.:

Czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany do przekazania PCPR informacji o wynikach analizy sytuacji wszystkich rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z terenu Gminy X, jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej?

Czy PCPR może skutecznie zlecić przeprowadzenie takiego wywiadu środowiskowego, oraz wykonania analizy sytuacji rodziny MOPS, a następnie przekazać PCPR?

Czy w kontekście art. 8 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej możliwe jest wykonanie wywiadu środowiskowego i analizy sytuacji rodziny, bez zgody rodziny. (załącznik nr 4)

 

25/DOR/2013 przekazana do jednostki 15 marca 2013 r:

Interpretacja art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (załącznik nr 5)

 

39/DOR/2013 przekazana do jednostki 22 marca 2013 r:

Czy OPS może się zwracać o udostępnienie danych osobowych osób ubiegających się o świadczenia? (załącznik nr 6)

 

96/DOR/2013 przekazana do jednostki 30 kwietnia 2013 r.:

Czy można dokonać zmiany ostatecznej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie usług opiekuńczych w zakresie odpłatności za te usługi ze skutkiem od dnia wydania przedmiotowej decyzji? (załącznik nr 7)

 

97/DOR/2013 przekazana do jednostki 29 kwietnia 2013 r.:

Z kim gmina powinna podpisać umowę przy zakładaniu spółdzielni socjalnej tj. ze starostą czy wystarczy ze stowarzyszeniem? (załącznik nr 8)

 

119/DOR/2013 przekazana do jednostki 3 czerwca 2013 r.:

Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego (załącznik nr 9)

 

122/DOR/2013 przekazana do jednostki 10 czerwca 2013 r.:

Czy czas dojścia do klienta opiekunki wykonującej usługi opiekuńcze wlicza się do czasu pracy? (załącznik nr 10)

 

123/DOR/2013 przekazana do jednostki 18 czerwca 2013 r.:

Czy stowarzyszenie moze realizować zadanie zlecone polegające na prowadzeniu środowisku domu samopomocy (załącznik nr 11)

 

131/DOR/2013 przekazana do jednostki 3 czerwca 2013 r.:

Czy istnieje możliwość przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego żonie na męża w sytuacji gdy wszystkie przesłanki są spełnione? (załącznik nr 12)

 

137/DOR/2013 przekazana do jednostki 10 czerwca 2013 r.:

Kolejny wniosek o udzielenie schronienia w sytuacji, gdy co do poprzedniego nie zostało rozpatrone jeszcze jej odwołanie? (załącznik nr 13)

 

171/DOR/2013 przekazana do jednostki 1 sierpnia 2013 r.:

Czy jako dochód w rozumieniu art. 8 ustawy o pomocy społecznej można zakwalifikować  dochód wynikający z umowy dotyczącej spłaty zadłużenia w formie świadczenia zastępczego? (załącznik nr 14)

 

177/DOR/2013 przekazana do jednostki 16 lipca 2013 r.:

Jakie osoby powinny być wskazane we wniosku jako członkowie rodziny w przypadku, gdy wnioskodawczyni ubiega się o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na dziecko pochodzące z trwającego związku małżeńskiego oraz dziecko z konkubinatu? (załącznik nr 15)

 

 

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ