Porady prawne z lat 2012-2013

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

NOWE PORADY PRAWNE

7/DOR/2012 przekazana do jednostki 1 czerwca 2012 r. :

1. Czy wójt uwzględniając zgłoszone do projektu studium uwagi jest zobowiązany do naniesienia zmian i przygotowania nowego projektu studium poddając go ponownie trybowi z art. 11 pkt 5 – 12 Ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717; dalej: UPZP)?
2. Czy skierowany do rady gminy projekt studium może być przez radę zmieniony na podstawie wniosków zgłoszonych przez komisje rady i poszczególnych radnych?
3. Czy w razie uwzględnienia uwag do studium przez radę gminy, to czy projekt z uwzględnionymi uwagami wraca do wójta celem naniesienia zmian z tych uwag w projekcie i poddaniu go ponownie trybowi z art. 11 ust. 5 – 12 UPZP.

4. W przypadku uchwalenia przez radę gminy uchwały o zmianie studium uchwalone zostaje nowe studium czy uchwała o zmianie studium?

(załącznik 1)

 

13/DOR/2012 przekazana do jednostki 23 lipca 2012 r. :

Czy budowa instalacji fotowoltaicznej wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy czy jest to inwestycja celu publicznego? Na chwilę obecną postępowanie jeszcze nie zostało wszczęte, dopiero wpłynął wniosek. Stronami sprawy będą właściciele gruntów sąsiadujących. Jakich uzgodnień wymaga budowa takiej instalacji?

a) Czy łączny koszt szkolenia (wraz z kosztem zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu) finansowany w całości ze środków Funduszu Pracy stanowi dla członka Powiatowej Rady Zatrudnienia przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

b)  W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, kto jest płatnikiem tego podatku - Powiatowy Urząd Pracy czy członek rady zatrudnienia?

(załącznik 2)

 

14/DOR/2012 przekazana do jednostki 19 lipca 2012 r. :

Czy uwzględnienie uwagi zgłoszonej do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powodującej ograniczenie obszarów na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii wymaga zastosowania art. 11 pkt. 5-12 UPZP.

(załącznik 3)

 

29/DOR/2012 przekazana do jednostki 14 listopada 2012 r.

4 pytania dotyczące kwestii plan zagospodarowania przestrzennego a obiekty handlowe (załącznik nr 4)

 

32/DOR/2012 przekazana do jednostki 20 listopada 2012 r.

Czy opłata za zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest stała, czy zależna od ilości działek? (załącznik nr 5)

 

34/DOR/2012 przekazana do jednostki 4 grudnia 2012 r.

Czy ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego można przenieść na inny podmiot? (załącznik nr 6)

 

35/DOR/2012 przekazana do jednostki 5 grudnia 2012 r.

Czy dla obszarów rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych istnieje obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? (załącznik nr 7)

 

5/DOR/2013 przekazana do jednostki 7 lutego 2013 r.

Jak rozumieć pojęcie "powierzchnia terenu podlegającą przekształceniu" w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? (załącznik nr 8)

 

23/DOR/2013 przekazana do jednostki 15 marca 2013 r.

Czy wójt ma obowiązek przeprowadzenia postępowania w spr. wzrostu wartości nieruchomości przy uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? (załącznik nr 9)

 

57/DOR/2013 przekazana do jednostki 25 marca 2013 r.

Czy przy poszerzeniu zakresu działalności gospodarczej należy uzyskać nową decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu? (załącznik nr 10)

 

168/DOR/2013 przekazana do jednostki 5 lipca 2013 r.

W jaki sposób zapewnić dojazd do działek stanowiących własność osób fizycznych? (załącznik nr 11)

 

183/DOR/2013 przekazana do jednostki 25 lipca 2013 r.

Czy na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego - budowa kanalizacji sanitarnej, obejmującej działki przed podziałem może być wydane pozwolenie na budowę? (załącznik nr 12)

 

255/DOR/2013 przekazana do jednostki 4 listopada 2013 r.

Czy uchwalona w 1998 r. zmiana planu miejscowego uchwalonego przed 1 stycznia 1995 r. utraciła swą moc prawną zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? (załącznik nr 13)

 

297/DOR/2013 przekazana do jednostki 31 grudnia 2013 r.

Czy przedsiębiorca prowadzący zakład górniczy może ponieść koszty sporządzenia projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli wprowadzenie zmian w tych aktach uwarunkowane jest zamiarem poszerzenia terenów eksploatacji kruszyw? (załącznik nr 14)

 

301/DOR/2013 przekazana do jednostki 14 stycznia 2014 r.

Czy gmina posiada kompetencje pozwalające zapewnić jej przestrzeganie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? (załącznik nr 15)

 

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ