Porady prawne z 2015 r.

Inne - część druga

 

1. Czy organ administracji publicznej jest zobligowany do wystąpienia do sądu o ustanowienie spadkobierców np. w osobach dzieci/wnuków p. X lub innych osób, a w przypadku odrzucenia przez nich spadku do przyjęcia spadku przez gminę? (odpowiedź)

2. Jakim dokumentem w przypadku ponownej rejestracji powinien legitymować się interesant w przypadku kiedy uchybił 30-dniowemu terminowi na zarejestrowanie pojazdu i na wniosek prokuratora ta decyzja została wygaszona na podstawie art. 162 § 1 KPA? (odpowiedź)

3. Czy można przyznać nagrodę (np. na Dzień Samorządowca) pracownikowi przebywającemu długotrwale na zasiłku chorobowym lub macierzyńskim (rodzicielskim)? (odpowiedź)

4. Dziedziczenie świadczeń z tytułu stosunku pracy po śmierci wójta (odpowiedź)

5. Proszę o opinię czy w związku z istnieniem Internetowego Systemu Aktów Prawnych urząd ma obowiązek nadal przechowywać akty prawne z lat ubiegłych w formie papierowej? (odpowiedź)

6. Kto otrzymuje lub co należy zrobić z drugim egzemplarzem skierowania na badania profilaktyczne, wydanego przez pracodawcę? (odpowiedź)

7. Czy publikacja informacji publicznej dotyczącej jednostki organizacyjnej powiatu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez starostwo powiatowe realizuje obowiązek utworzenia własnej strony podmiotowej BIP, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej? (odpowiedź)

8. Czy w kompetencji rady gminy leży podjęcie uchwały w sprawie godzin pracy placówek gastronomicznych tj. bary, restauracje oraz sklepów prowadzących handel detaliczny oraz sprzedaż napojów alkoholowych? (odpowiedź)

9. Jakie są skutki prawne sytuacji, w której rada gminy nie przyjęła przygotowanego przez komisję rewizyjną projektu uchwały o uznaniu złożonej na burmistrza skargi za zasadną, w szczególności, czy rada gminy może sprawę załatwienia skargi ponownie poddać pod głosowanie? (odpowiedź)

10. Czy Wójt Gminy może pełnić funkcję kierownika urzędu stanu cywilnego w sytuacji zatrudnienia innej osoby na to stanowisko? (odpowiedź)

11. Czy Gmina ma obowiązek wyznaczenia parkingu strzeżonego i ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów o których mowa art. 95 ustawy o transporcie drogowym? (odpowiedź)

12. Czy za dzień wygaśnięcia zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych należy przyjąć datę ostateczności decyzji, czy datę wygaśnięcia wskazaną w decyzji wygaszającej? (odpowiedź)

13. Czy art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami ma zastosowanie również w przypadku osoby mającej prawo jazdy kategorii B, która zdała egzamin państwowy na kategorię C, o wydanie nowego uprawnienia nie wystąpiła (nowego druku prawa jazdy) – a Sąd w wyroku z zakazu prowadzenia pojazdów wyłączył kategorię C? (odpowiedź)

14. Czy osoba zobowiązana do składania oświadczeń majątkowych, o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym może jednocześnie pełnić funkcję członka zarządu stowarzyszenia lub fundacji? (odpowiedź)

15. Czy organ jest zobligowany do każdorazowego prowadzenia postępowania administracyjnego? Czy może z uwagi na brak nowych okoliczności odmówić wszczęcia kolejnego postępowania w tej samej sprawie? (odpowiedź)

16. Czy decyzja administracyjna doręczona dwóm stronom postępowania administracyjnego z pominięciem pełnomocnika jednej z tych stron staje się decyzją ostateczną w wyniku stwierdzenia niedopuszczalności odwołania z powodu błędnego doręczenia decyzji? (odpowiedź

17. Kto powinien udzielać urlopu lub podpisywać polecenie wyjazdu służbowego Prezesowi Zarządu spółki wodociągowej w przypadku jednoosobowego zarządu i prokurenta? (odpowiedź)

18. W jakich sytuacjach zamawiający będzie musiał doliczyć wartość podatku VAT oraz jakich towarów i usług dotyczy mechanizm odwróconego obciążenia zamawiającego podatkiem VAT? (odpowiedź)

19. Czy w przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, organizator może wybrać kliku operatorów w trybie bezpośredniego zawarcia umowy? (odpowiedź)

20. Czy starosta może przyznawać nagrody pieniężne na wniosek określonej grupy osób? (odpowiedź)

21. Czy prawnie możliwe jest rozwiązanie umowy z najemcą lokalu mieszkalnego, który nie zamieszkuje w wynajmowanym lokalu? (odpowiedź)

22. Czy istnieje możliwość wydania orzeczenia o wykonaniu aktu nadania, w trybie art. 6 dekretu z 1951 r., w sytuacji gdy gospodarstwo będące przedmiotem rozstrzygnięcia  zostało przydzielone innym osobom (dla których założono księgi wieczyste)? (odpowiedź

23. Czy właściwego terytorialnie starostę należy uznać za administratora danych gromadzonych w związku z wykonywaniem zadań publicznych dotyczących rejestracji pojazdów? (odpowiedź)

24. Czy organ rejestrujący może odmówić rejestracji pojazdu jeśli dane właściciela uległy zmianie? (odpowiedź)

25. Czy wymagane jest uzgodnienie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą ppoż. w przypadku wykonania instalacji gazowej wewnątrz budynku wraz z montażem zewnętrznego nadziemnego zbiornika na gaz? (odpowiedź)

26. Czy wykonanie studni (ujęcia wód podziemnych) wymaga uzyskania pozwolenia na budowę? (odpowiedź)

27. Czy praca wykonywana na podstawie umowy o pracę na czas określony w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych, polegająca na wykonywaniu prostych prac porządkowych i naprawczych ma charakter pracy dorywczej w rozumieniu art. 251 K.p.? (odpowiedź)

28. Czy projekt budowlany zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę podlega udostępnieniu do wglądu i robienia ewentualnych kserokopii w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej? (odpowiedź)

29. Czy decyzja o obciążeniu kosztami wynikającymi z usunięcia z drogi, przechowywania, oszacowania oraz zezłomowania pojazdu może zostać nałożona solidarnie na właściciela i inną osobę władającą pojazdem? (odpowiedź)

30. Czy informacja z Policji o fakcie, że kandydat na ławnika posiada dokumentację procesową przekreśla możliwość wyboru tej osoby? (odpowiedź)

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ