Porady prawne z 2015 r.

Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, sprawy socjalne

 

1. Jakie istnieją możliwości egzekwowania w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym rozłożonych na raty należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jeżeli zobowiązany do zapłaty nie uiszcza ustalonych rat w terminie? (odpowiedź)

2. Czy rozłożenie na raty należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje naliczanie odsetek ustawowych? (odpowiedź)

3. Czy organ właściwy powinien uchylić decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego, jeśli po wydaniu takiej decyzji i jej ustatecznieniu, dłużnik zaczął realizować obowiązek alimentacyjny? (odpowiedź)

4. Czy w sytuacji, w której osoba uprawniona do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, otrzymała od osoby zobowiązanej do alimentacji w jednym miesiącu określoną kwotę, po czym kwotę tę, bez porozumienia z organem zwróciła do Funduszu alimentacyjnego, organ powinien wydać decyzję w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia? (odpowiedź)

5. Czy możliwa jest ewentualna zmiana Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, polecająca na zapisie, że osoba ubiegająca się o przyznanie ulgowych świadczeń składa oświadczenie, określające w której grupie dochodowej się znajduje (n.: I 0-1500 zł, II 1501-3000 zł), bez podawania konkretnej kwoty dochodu? (odpowiedź)

6. Czy umorzenie przez wierzyciela egzekucji komorniczej zasądzonych alimentów powinno skutkować zwrotem prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu? (odpowiedź)

7. Czy bezczynność wierzyciela polegająca na niezłożeniu do sądu okręgowego wniosku o pomoc w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą jest okolicznością istotną z punktu widzenia przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów? (odpowiedź)

8. Czy w sytuacji opisanej w treści zlecenia spełnione są przesłanki do uchylenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego? (odpowiedź)

9. Czy na podstawie  art. 38b ust. 1-2 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zarząd powiatu może zlecić prowadzenie kontroli pracownikowi swojej jednostki organizacyjnej? (odpowiedź)

10. W jakiej formie należy zakończyć wszczęte postępowanie w sprawie uznania świadczenia za nienależnie pobrane w sytuacji, gdy organ w skutek zmiany rozumienia przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dochodzi do przekonania, iż nie zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 2 pkt 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów? (odpowiedź

 

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ