Porady prawne z 2015 r.

Ochrona środowiska, odpady, utrzymanie porządku

 

1. Omówienie treści art. 6q ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odpowiedź)

2. Czy w przypadku, gdy gmina nie podjęła uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest zobowiązana do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe? (odpowiedź)

3. Jak należy interpretować pojęcia: „nieruchomość zamieszkała”, „nieruchomość niezamieszkała” i „nieruchomość w części zamieszkała i w części niezamieszkała” użyte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? (odpowiedź)

4. Czy w świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2014 r. sygn. akt: OSK 2697/14 można odmówić wszczęcia postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia? (odpowiedź)

5. Proszę o zajęcie stanowiska jakie warunki powinien spełnić właściciel nieruchomości chcąc odprowadzać ścieki z przydomowej oczyszczalni ścieków do rowu melioracyjnego należącego do gminy. (odpowiedź)

6. Od jakiej daty należy oceniać skuteczność deklaracji o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Od daty złożenia deklaracji, czy też od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę wysokości opłaty? (odpowiedź)

7. W jaki sposób naliczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy w sytuacji, w której rada gminy nie uchwaliła uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne? (odpowiedź)

8. Korekta deklaracji śmieciowej i jej skutki na miesiące przyszłe (odpowiedź)

9. Jak uprawomocnić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, żeby inwestor mógł posłużyć się nią na dalszym etapie? (odpowiedź)

10. Czy w ramach udzielonych upoważnień pracownicy urzędu bądź funkcjonariusze straży miejskiej mogą przeprowadzać kontrolę spalania odpadów w kotłach domowych u osób fizycznych bez udziału rzeczoznawcy? (odpowiedź)

11. Interpretacja przepisu art. 6r ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? (odpowiedź)

12. Jaka jest konkretna podstawa prawna nakładająca na gminę obowiązek utrzymania pomnika  przyrody? (odpowiedź)

13. W jaki sposób powinno się zakwalifikować opisane poniżej przedsięwzięcie i w jaki sposób należałoby poprowadzić postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej? (odpowiedź)

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ