Porady prawne z 2015 r.

Inne

 

1. Czy osoba zatrudniona w urzędzie gminy w referacie finansowo-budżetowym, do którego zadań należy m.in. kontrola finansowa sołectwa, może pełnić jednocześnie funkcję sołtysa w jednym z sołectw utworzonych w tej gminie? (odpowiedź)

2. Czy Burmistrz może – powinien  obciążyć kosztami pracownika przygotowującego odpowiedź na wniosek, który to projekt odpowiedzi był zaparafowany przez radcę prawnego, który w Urzędzie wykonuje obsługę prawną na podstawie umowy cywilno- prawnej ? (odpowiedź)

3. Czy pracownik wykonujący pracę na pełnym etacie na stanowisku specjalisty ds. osobowych może być jednocześnie zatrudniony u tego samego pracodawcy na 3/4 etatu na stanowisku specjalisty ds. geodezji i kartografii? (odpowiedź)

4. Czy dochody uzyskiwane przez SP ZOZ z dzierżawy nieruchomości stanowią dochód własny SP ZOZ  czy też stanowią dochód Powiatu ? (odpowiedź)

5. Czy prawo nakłada obowiązek sporządzania protokołu z posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta ? (odpowiedź)

6. Czy zwolnienie szkoły z ponoszenia opłaty za wynajem sali od samorządowej instytucji kultury na organizację zabawy, stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych? (odpowiedź)

7. Czy po głosowaniu tajnym nad uchwałą, powinno odbyć się ponowne głosowanie nad tą samą uchwałą w głosowaniu jawnym? (odpowiedź)

8. Czy „oświadczenie o przeniesieniu prawa własności” wystawione przez leasingodawcę lub bank należy uznać za dowód własności, na podstawie którego organ rejestrujący może dokonać rejestracji pojazdu? (odpowiedź)

9. Czy w opisanym stanie faktycznym Gmina może egzekwować należności z tytułu usunięcia pojazdu z drogi od jego dotychczasowego właściciela? (odpowiedź)

10. Czy dyrektorzy samorządowych instytucji kultury mogą otrzymywać nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy lub np. na Dzień Działacza Kultury czy Dzień Bibliotekarza, i jak to prawnie uregulować? (odpowiedź)

11. Czy na podstawie art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu może udzielić pełnomocnictwa dla Starosty do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu? (odpowiedź)

12. Czy organ gminy ma prawo poświadczać własnoręczność podpisu na takich dokumentach  jak: umowy dzierżawy gruntów rolnych, umów najmu, przedwstępnych kupna - sprzedaży itd. ? (odpowiedź)

13. W jakim trybie następuje udzielenie informacji publicznej środkom masowego przekazu? (odpowiedź)

14. Czy osoba, która ukończyła wyższe studia zawodowe na kierunku Politologia i Nauki Społeczne w zakresie administracji z elementami procedury celnej z tytułem licencjata, a następnie ukończyła magisterskie studia w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie na kierunku Politologia - specjalność administracja rządowa i samorządowa, spełnia wymogi ustawowe do zatrudnienia na stanowisku zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego? (odpowiedź)

15. Czy dostarczanie wody mieszkańcom gminy przez Urząd Gminy w ramach Referatu Gospodarki Komunalnej można uznać za działalność gospodarczą w świetle przepisów o swobodzie działalności gospodarczej? (odpowiedź

16. Czy decyzja obudowie wodociągu przez gminę straciła ważność? (odpowiedź)

17. Czy w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych oraz bez ważnego badania technicznego, na wniosek jego właściciela pojazd ten można zarejestrować czasowo? (odpowiedź)

18. Czy na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju powiat przyjmuje strategię rozwoju oraz program rozwoju, czy jedynie program rozwoju? (odpowiedź)

19. Czy zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w związku z rozwiązaniem stosunku pracy należy wypłacić pracownikowi odprawę pieniężną w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, ustaloną według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy? (odpowiedź)

20. Udzielenie stowarzyszeniu pożyczki na opłacenie faktur związanych z realizacją małych projektów w ramach realizacji umowy zawartej z samorządem województwa (odpowiedź)

21. Termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania (odpowiedź)

22. Czy dodatek przyznany pracownikowi, który podjął się dodatkowych zadań wynikających z realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych powinien być wliczony do podstawy wymiaru dodatkowego rocznego wynagrodzenia? (odpowiedź)

23. Czy w opisanym stanie faktycznym badanie techniczne pojazdu powinno być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy? (odpowiedź)

24. Czy podejmowanie przez urzędników samorządowych zajęć zbliżonych do ich obowiązków służbowych jest dopuszczalne? (odpowiedź)

25. Czy w świetle obowiązujących przepisów sołtysowi pełniącemu również funkcję radnego przysługują za udział w sesji dwie diety tj. dieta radnego i dieta sołtysa? (odpowiedź)

26. Czy w regulaminie pracy pracowników zespołu parków krajobrazowych można ustalić pracę we wszystkie dni tygodnia tj. również w soboty i niedziele? (odpowiedź)

27. Czy w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego (podstawowego) można zawrzeć z pracownicą kolejną umowę o pracę na czas określony (zadaniowy czas pracy) z tym samym pracodawcą? (odpowiedź)

28. Jeśli pracownik nie złoży oświadczenia majątkowego kiedy pracodawca najwcześniej będzie mógł złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę? (odpowiedź)

29. Jak powinna wyglądać procedura wymiany z urzędu praw jazdy wydanych przez państwa członkowskie UE w trybie art. 97 ustawy o kierujących pojazdami ? (odpowiedź)

30. Czy nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, dla którego nie ma godzin do pełnego etatu, powinien mieć ograniczenie wymiaru zatrudnienia tylko na rok szkolny czy może być bezterminowo? (odpowiedź)

 

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ