Porady prawne z 2015 r.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

 

1. Czy w świetle art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  należy stosować zapisy „starego planu miejscowego” na obszarze dla którego Wojewoda - Rozstrzygnięciem Nadzorczym stwierdził nieważność uchwały dla części obszarów w „nowym planie”? (odpowiedź

2. Czy należy ustalić warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania pawilonu usługowo-handlowego z garażem na zakład pogrzebowy, w którym przewiduje się pomieszczenie z urządzeniem chłodniczym do przechowywania zwłok? (odpowiedź)  Czy wobec wniosku o zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na usługowy, istniejący budynek gospodarczy (z def. przypisany do zabudowy mieszkaniowej) podlega obowiązkowi zmiany na usługowy? (odpowiedź)

3. Czy obowiązek ustalenia opłaty planistycznej istnieje w sytuacji, gdy nieruchomość została w pierwszej kolejności przekazana w drodze darowizny, a następnie sprzedana przez osobę obdarowaną (przed upływem 5 lat od wejścia w życie planu)? (odpowiedź)

4. Kto jest stroną postępowania w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ustalającej warunki zabudowy? (odpowiedź)

5. Czy organ powinien wydać kolejną decyzję odmowną w sprawie warunków zabudowy? (odpowiedź)

6. Czy przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy należy jej projekt uzgodnić z Państwową Inspekcją Sanitarną? (odpowiedź)

7. Jaką dalej procedurę należy zastosować w przedmiocie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego w 2010 r.? (odpowiedź)

8. Czy dla terenu, którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze obowiązują w dalszym ciągu ustalenia Uchwały Rady Miejskiej w X nr IX.72.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.? Jeżeli tak to jak należy czytać te ustalenia dla terenu 24.MN, biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie Wojewody? (odpowiedź)

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ