Porady prawne z 2015 r.

Sprawy objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej

 

1. Czy wszczęcie postępowania przez Urząd Skarbowy przerywa bieg przedawnienia? (odpowiedź)

2. Jaka wartość stanowi podstawę opodatkowania w przypadku budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej całkowicie zamortyzowanych – w świetle art. 4 ust. 1 pkt 3 in fine ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? (odpowiedź)

3. Czy do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na 2014 r. obowiązany był podatnik czy nadzorca sądowy? (odpowiedź)

4. Czy w związku ze śmiercią podatnika obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wygasł z końcem miesiąca, w którym nastąpiła śmierć? (odpowiedź)

5. Jak kształtuje się sytuacja prawna spółki jawnej po śmierci wspólnika? (odpowiedź) Jak powinien zachować się organ podatkowy w przypadku śmierci wspólnika spółki jawnej w przedstawionym stanie faktycznym? (odpowiedź)

6. W jaki sposób zakończyć sprawę w zakresie wniosku o ulgę: czy przedłużać postępowanie do momentu, aż kwota zobowiązania będzie bezsporna (będzie to trudny do oszacowania czas), czy też wydać decyzję o odmowie udzielenia ulgi, jeśli przesłanki do jej zastosowania nie wystąpią (brak ważnego interesu strony lub interesu publicznego)? (odpowiedź)

7. Czy organ podatkowy wydając decyzję o bezprzedmiotowości postępowania z wniosku o umorzenie opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej postąpiłby prawidłowo? (odpowiedź)

8. Na jakiej podstawie umorzyć postępowanie – art. 165a czy art. 208 Ordynacji podatkowej? (odpowiedź)

9. Czy dozwolone jest zawieranie w uchwale w sprawie udzielania pomocy de minimis w formie zwolnień z podatku od nieruchomości zapisów dotyczących dodatkowych warunków, które musi spełniać przedsiębiorca, aby móc skorzystać z pomocy (zwolnienia)? (odpowiedź)

10. W jaki sposób obliczyć podatek od nieruchomości od budynków i budowli położonych na gruntach rolnych w przypadku, gdy jedna osoba prowadzi jednocześnie gospodarstwo rolne i działalność gospodarczą? (odpowiedź)

11. Czy pojazd, który zgodnie z treścią dowodu rejestracyjnego nie jest pojazdem specjalnym, niemniej jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i takie też jest jego przeznaczenie, korzysta ze zwolnienia z podatku od środków transportowych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? (odpowiedź)

12. Czy gdy właściciel gruntów rolnych wydzierżawia je za emeryturę, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o podatku rolnym to czy przestaje on być podatnikiem? (odpowiedź

13. Kto jest podatnikiem – Gmina, będącą właścicielem na mocy w/w art. 22 ust. 2 pkt 2, czy też osoby fizyczne, będące bezumownymi użytkownikami nieruchomości gminnej na mocy w/w art/ 3 ust. 1 pkt 4 lit.b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? (odpowiedź)

14. Czy przepis art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych znajdzie zastosowanie w sytuacji zawartej w opisie stanu faktycznego? (odpowiedź)

15. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, Spółka powinna obliczać podatek od nieruchomości od własnego odrębnego lokalu w całości oraz od gruntu oraz części wspólnej budynków – w proporcji odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu Spółki do powierzchni użytkowej całego budynku? (odpowiedź)

16. Jaki jest prawidłowy tryb postępowania w przypadku, gdy pełnomocnictwo złożone wraz z odwołaniem znajduje się w aktach SKO, a nie organu pierwszej instancji? (odpowiedź)

17. Czy w przedstawionym stanie faktycznym dzierżawione przez podatnika budynki gospodarcze korzystają ze zwolnienia w podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? (odpowiedź)

18. Czy w przedstawionym stanie faktycznym spadkobierczyni dzierżawcy stała się z mocy prawa stroną umowy dzierżawy nieruchomości zawartej z Gminą Miasta X? (odpowiedź)

19. Czy do korekty deklaracji, która zmniejsza wysokość wcześniej zadeklarowanego podatku, podatnik ma obowiązek złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty? (odpowiedź) uzupełnienie (odpowiedź)

20. Jaka przesłanka w tym konkretnym przypadku decyduje o wygaśnięciu obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych? (odpowiedź)

21. Czy Województwo zobowiązane jest opłacać podatek od nieruchomości od budowli wchodzących w skład Sieci Szerokopasmowej wybudowanych przez Województwo w związku z realizacją projektu pt. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa  sieci szkieletowej”? (odpowiedź)

22. Czy wyjazd właściciela nieruchomości na okres dwóch miesięcy do domku letniskowego, za który uiszcza zryczałtowaną opłatę za gospodarowanie odpadami, o której mowa w art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwalnia go z obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie swojego stałego miejsca zamieszkania? (odpowiedź)

 

 

 

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ