Porady prawne z 2015 r.

Gospodarka nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne

 

1. Czy sprzedaż gruntu bez decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w oparciu o przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obłożona jest podatkiem VAT? (odpowiedź)

2. Sprawa zwrotu gospodarstwa rolnego, które stało się własnością Skarbu Państwa (odpowiedź)

3. Czy burmistrz może zawrzeć umowę dzierżawy na okres 3 lat bez przetargu, a po upływie tego okresu zawrzeć kolejną umowę na kolejne 3 lata bez przetargu bez odpowiedniej zgody rady gminy, a jeżeli potrzebna jest zgoda rady, to z jakiego przepisu wymóg ten wynika? (odpowiedź)

4. Czy w przypadku nabywania prawa wieczystego użytkowania gruntu we wskazanym poniżej trybie, przy rozbieżności co do wartości tego prawa określonej przez rzeczoznawców majątkowych, dopuszczalne jest nabycie tego prawa na rzecz Gminy przy przyjęciu jego wartości pośredniej pomiędzy wynikającymi z wykonanych wycen (np. 100,-zł/1 m2) ? (odpowiedź)

5. Czy Starosta może w trybie art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz zmianie ustawy o podatku rolnym przenieść nieodpłatnie własność działki siedliskowej na właścicieli znajdujących się na niej budynków, gdy ta działka stanowi własność Gminy? (odpowiedź)

6. Czy Burmistrz może przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka 4370/6 mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego (K 29/13)? (odpowiedź)

7. Czy gminie przysługuje roszczenie określone w art. 231 § 2 K.C. w przypadku, w którym gmina oddała do nieodpłatnego użytkowania nieruchomość osobie prawnej z jednoczesnym wskazaniem w umowie użytkowania, że użytkownik będzie korzystał z tej nieruchomości zgodnie z przedmiotem swojej działalności? (odpowiedź)

8. Czy organ (Starosta) powinien wydać akt nadania na gospodarstwo rolne, a następnie orzeczenie o wykonaniu  aktu nadania w przypadku gdy nie ma dokumentu mówiącego o wprowadzeniu w posiadanie gospodarstwa? (odpowiedź)

9. Kiedy w opisanej niżej sytuacji doszło do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego na „nowego” użytkownika wieczystego, biorąc pod uwagę, że wpis w księdze wieczystej nastąpił dopiero po dwóch latach od postanowienia Sądu o przysądzeniu prawa użytkowania wieczystego na rzecz „nowego” użytkownika wieczystego? (odpowiedź

10. Czy w opisanym przez gminę stanie faktycznym przysługuje jej roszczenie o wykup na podstawie art. 231 § 2 k.c.? (odpowiedź)

11. Czy do ceny wywoławczej sprzedaży niezabudowanego gruntu znajdującego się na obszarze chronionego krajobrazu i terenu projektowanego parku krajobrazowego powinien być doliczony podatek VAT? (odpowiedź)

12. Czy istnieją jakieś ograniczenia w obrocie gruntami przeznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny lasów? (odpowiedź)

13. Jakie kroki powinien podjąć organ wobec sytuacji, w której to organ nadzoru uchylił decyzję i przekazał ją do ponownego rozpoznania, a decyzją została wykonana i nie ma możliwości cofnięcia jej skutków? (odpowiedź)

14. Czy organ może ustalić opłatę adiacencką mimo, iż nie zgadza się ze sporządzonym operatem szacunkowym i mimo, iż nie nastąpiła zamiana nieruchomości? (odpowiedź)

15. Czy w związku z wnioskiem strony o zawieszenie postępowania, starosta winien zawiesić postępowanie zgodnie z art. 98. § 1 i § 2 kpa? (odpowiedź)

16. Czy Skarb Państwa, a w jego imieniu Starosta, może wydzierżawić nieruchomość rolną osobie fizycznej (nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą na Skarb Państwa) w sytuacji, gdy Gmina nie ma potwierdzenia nabycia z mocy prawa w trybie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa? (odpowiedź)

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ