Porady prawne z 2014 r.

Sprawy objęte przepisami Ordynacji podatkowej - część druga

 

1. Czy w uzasadnieniu decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych można się podeprzeć względami technicznymi gruntu (teren zalewowy)? (odpowiedź)

2. Jakie zdarzenie pozostaje prawnie relewantne dla ustalenia momentu wygaśnięcia i powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, w przypadku przekształcenia spółki cywilnej, której wspólnicy pozostają współwłaścicielami nieruchomości, w spółkę jawną? (odpowiedź)

3. W jakich przypadkach organ podatkowy może zwolnić podatnika z obowiązku pobrania podatku? (odpowiedź)

4. Jakie obowiązki i uprawnienia posiada likwidator, w tym uprawnienia w toku postępowania (czy np. może brać udział w oględzinach nieruchomości)? Jak powinna być oznaczona spółdzielnia mieszkaniowa w likwidacji, kto składa oświadczenia woli? (odpowiedź)

5. Do kogo należy skierować postanowienie o wszczęciu postępowania, do Spółdzielni Mieszkaniowej w likwidacji, czy do Spółdzielni Mieszkaniowej w likwidacji reprezentowanej przez Likwidatora ? (odpowiedź)

6. Czy prawidłowe jest wzywanie strony na podstawie  art. 274 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej do złożenia korekty deklaracji podpisanej zgodnie z zakresem reprezentacji, jeżeli deklaracja nie została podpisana w sposób zgodny z zapisami w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  dotyczącymi organu uprawnionego do reprezentacji osoby prawnej? (odpowiedź)

7. Czy organ podatkowy może udostępnić informacje na temat wysokości ustalonego podatku od nieruchomości oraz czy został zapłacony przez sąsiadującego właściciela? (odpowiedź)

8. Czy ustanowienie kuratora jest jedyną możliwością skutecznego zakończenia postępowania podatkowego i wydania decyzji określającej w przedstawionym stanie faktycznym? (odpowiedź)

9. Jaka wartość budowli i urządzeń budowlanych stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości obciążającym dzierżawcę stosownie do art. 3 ust. 1 pkt. 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? (odpowiedź)

10. Czy pełnomocnik za każdym razem powinien wnosić opłatę skarbową za pełnomocnictwo? (odpowiedź)

11. Czy uchwała wspólników zlikwidowanej spółki jawnej podjęta w odniesieniu do nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego ma charakter wiążący dla wymiaru podatku od nieruchomości? (odpowiedź)

12. Czy w omawianej sytuacji możliwe jest opodatkowanie dawnych współwłaścicieli jako posiadaczy samoistnych nieruchomości? (odpowiedź)

13. W jaki sposób możliwe jest skreślenie pojazdu z gminnej ewidencji podatku od środków transportu należącego do nieistniejącej spółki? (odpowiedź)

14. W jaki sposób winien zostać opodatkowany budynek, który zgodnie z danymi ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków ma funkcję „inny niemieszkalny”, podczas gdy zgodnie z przedłożoną do akt sprawy dokumentacją budowlaną budynek ten posiada przeznaczenie o charakterze usługowo-mieszkalnym? (odpowiedź)

15. Czy w przypadku gdy w wyniku ustaleń okaże się, iż "budynek" nie jest budynkiem w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych organ uprawniony jest odstąpić od opodatkowania tegoż obiektu? (odpowiedź)

16. Czy organ podatkowy w postępowaniu podatkowym mającym na celu ustalenie wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym do podstawy opodatkowania uprawniony jest przyjąć inną powierzchnię działki aniżeli powierzchnia ujawniona w ewidencji gruntów i budynków? (odpowiedź)

17. Czy istnieją podstawy prawne do wznowienia postępowania podatkowego zakończonego ostateczną decyzją ustalającą wysokość zobowiązania w podatku rolnym, w sytuacji, gdy organ podatkowy dokonując wymiaru tego podatku pominął zaktualizowane dane ewidencji gruntów i budynków, mimo iż były one znane organowi na dzień wydania przedmiotowej decyzji? (odpowiedź)  

18. Czy prawidłowe jest zaokrąglanie podstawy opodatkowania w odniesieniu do gruntów opodatkowanych podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym na podstawie art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej? Jakie są zasady zaokrąglania w tych podatkach? (odpowiedź)

19. Czy można (jeśli tak, to na jakiej podstawie), ograniczyć pobór podatków, przez inkasentów, do 1000 zł jednorazowo od podatnika? (odpowiedź)

20. Jak powinien być opodatkowany garaż? Jako wysoki (do belki stropowej), czy jako niski o wysokości do 2,20 m (do sufitu podwieszanego)? (odpowiedź)

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ