Porady prawne z 2014 r.

Inne - część czwarta

 

1. Czy, w opisanym stanie faktycznym, zlikwidowanie pojazdu, którego właściciel nie został zidentyfikowany w toku postępowania, ostatecznie kończy sprawę, czy też istnieje konieczność wydania przez organ decyzji o zapłacie kosztów, o której mowa w art. 130a ust. 10h ustawy – Prawo o ruchu drogowym? (odpowiedź)

2. Jakie czynności może podjąć organ w opisanym stanie faktycznym? Czy po zlikwidowaniu pojazdu organ może zakończyć sprawę ponosząc koszty i nie wydając decyzji kosztowej? (odpowiedź)

3. Czy pojazd przystosowany do przewozu materiałów niebezpiecznych przed pierwszą rejestracją w Polsce musi być poddany okresowemu badaniu technicznemu, mimo, że dla pojazdu wydano świadectwo zgodności WE? (odpowiedź)

4. Czy dopuszczalna jest sytuacja, że komisja rewizyjna stowarzyszenia nie odbywa posiedzeń z uwagi na fakt, że stowarzyszenie nie posiada żadnych funduszy? (odpowiedź)

5. Podstawa prawna do strategii rozwoju gminy na lata 2015-2021 (odpowiedź)

6. Czy możliwe jest finansowanie ze środków funduszu sołeckiego remontu kapliczki oraz wycieczek patriotycznych? (odpowiedź)

7. Jaki dokument, w myśl art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi dla organu podatkowego potwierdzenie sklasyfikowania pojazdu ciężarowego do podrodzaju wielozadaniowy lub van? (odpowiedź)

8. Czy w sytuacji opisanej w treści zlecenia organ rejestrujący powinien bezwzględnie żądać od wnioskodawcy załączenia do wniosku o rejestrację nowego pojazdu, oprócz dokumentów wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, również zaświadczenia o przeprowadzonym okresowym badaniu technicznym wykonanym przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? (odpowiedź)

9. Czy powstał obowiązek podatkowy przy partycypacji w kosztach budowy szamba,  a jeśli tak, to w którym momencie zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług? (odpowiedź)

10. Czy w zaistniałej sytuacji tut. organ może skierować do sądu wniosek o przepadek? (odpowiedź)

11. Czy zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego w sądzie powszechnym może być traktowane jako spełnienie wymogu posiadania odpowiedniego stażu pracy wymaganego na stanowisku zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 6 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego? (odpowiedź)

12. Czy gdyby Wojewódzki Sąd Administracyjny przywrócił termin do wniesienia odwołania i decyzja ostateczna zostałaby uchylona Urząd Miejski musiałby dokonać zwrotu nadpłaty. Czy zasadnym byłoby dokonanie zwrotu opłaty planistycznej wraz z odsetkami ? (odpowiedź)

13. Czy istnieje podstawa prawna wyłączająca możliwość zatrudnienia osoby w ramach prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy z gwarancją zatrudnienia na kolejne 3 miesiące, w sytuacji braku wolnego etatu (wakatu) w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego? (odpowiedź)

14. Czy w przypadku wystąpienia przez stronę postępowania z wnioskiem o doręczanie pism w drodze elektronicznej strona może zostać zobowiązana przez urząd do wskazania adresu poczty elektronicznej do doręczeń utworzonego w ramach platformy ePUAP? (odpowiedź)

15. Jakie są możliwości uniknięcia ponoszenia dodatkowych kosztów zabezpieczenia budynku objętego ochroną konserwatorską? (odpowiedź)

16. W jaki sposób rozwiązać sprawę w przypadku trudności z ustaleniem adresu właściciela nieruchomości? (odpowiedź)

17. Jak w trybie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustala się liczbę mieszkańców na potrzeby określenia liczby zastępców prezydenta miasta? (odpowiedź)

18. Czy po rozwiązaniu umowy o pracę przez zastępowanego pracownika jest możliwe nawiązanie z pracownikiem, który był zatrudniony na zastępstwo za tego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, nie przeprowadzając konkursu na to stanowisko? (odpowiedź)

19. Czy w opisanym stanie faktycznym organ może wskazać dane osobowe właściciela pojazdu przedsiębiorcy, który usunął przedmiotowy pojazd z drogi? Czy przedsiębiorca powinien skierować wniosek do sądu o przyznanie wynagrodzenia, a sąd w toku postępowania ustali kto był właścicielem pojazdu w chwili jego usunięcia z drogi? (odpowiedź)

20. Czy w opisanym stanie faktycznym Z może odebrać pojazd usunięty z drogi mimo upływu 6 miesięcy od dnia jego usunięcia? Czy przejście pojazdu na rzecz gminy w określonym czasie jest obligatoryjne i nie są istotne okoliczności sprawy? (odpowiedź)

21. Interpretacja art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (odpowiedź)

22. Czy nieprawidłowe wezwanie wystosowane w trybie art. 64 § 2 kpa może spowodować pozostawienie podania bez rozpoznania? (odpowiedź)

23. Czy ukończenie podyplomowych studiów w zakresie samorządu terytorialnego i gospodarki lokalnej uprawnia do zajmowania stanowiska kierownika lub zastępcy kierownika USC? (odpowiedź)

24. Czy w opisanej sytuacji, po przejęciu pojazdu na rzecz gminy, organ może windykować należność za usunięcie pojazdu od osoby, która była jego właścicielem w chwili usunięcia z drogi? (odpowiedź)

25. Jakie rozstrzygnięcie powinna zawierać decyzja Prezydenta Miasta X po postępowaniu wznowieniowym? (odpowiedź)

26. Jaką należy zastosować kwotę bazową do wyliczenia miesięcznego wynagrodzenia starosty? (odpowiedź)

27. W jakiej formie należy wydać opinię w sprawie rozkładu pracy godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu (art. 94 ust. 2 ustawy prawo farmaceutyczne). Czy zarządzenie Wójta wydane na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jest najwłaściwszą formą? (odpowiedź)

28. Czy pracodawcy będący gminnymi jednostkami organizacyjnymi: Zespół Szkół Publicznych i instytucje kultury mogą nie potrącać pracownikom- radnym wynagrodzeń za pracę podczas ich nieobecności w pracy z powodu uczestnictwa w sesji i posiedzeniach komisji w przypadku, gdy nieobecność w pracy pracownicy odpracują w innym terminie ? (odpowiedź)

29. Czy należy wystawiać świadectwo pracy staroście po zakończonej kadencji w przypadku, gdy został ponownie zatrudniony w najbliższej kadencji na podstawie stosunku pracy z wyboru w tym samym urzędzie? (odpowiedź)

30. Czy osoba, która po ustaniu stosunku pracy posiadała status bezrobotnego a następnie uzyskała uprawnienia emerytalne jest uprawniona do świadczeń z ZFŚS jako emeryt – były pracownik? (odpowiedź

31. Czy gminna ewidencja zabytków została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także czy uchwałę w sprawie Programu Opieki nad Zabytkami można traktować jako „akt woli” organu gminy? (odpowiedź)

 

 

 

 
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ