Porady prawne z 2014 r.

Inne - część trzecia

 

1. Czy posiedzenia zarządu stowarzyszenia muszą być protokołowane? (odpowiedź)

2. Dopuszczalność zmiany danych dotyczących nazwiska w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL) w sytuacji, gdy osoba posiadająca obywatelstwo polskie i obcego kraju zawarła związek małżeński, ale pod innym nazwiskiem niż nazwisko zarejestrowane w polskim w akcie urodzenia (odpowiedź)

3. Kwestie związane z pełnieniem funkcji administratora danych osobowych (odpowiedź)

4. W jaki sposób należy postępować z dokumentami aplikacyjnymi, które wpłynęły mimo, iż nie jest prowadzony nabór lub z innymi uchybieniami (brak podpisu, klauzuli o prztwarzaniu danych)? (odpowiedź)

5. Czy w przypadku ogłoszenia uchwały rady gminy w treści odbiegającej od brzmienia tej uchwały przyjętego w głosowaniu dopuszczalne jest zastosowanie procedury sprostowania błędu, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych? (odpowiedź)

6. Kwestie związane z powołaniem i odwołaniem dyrektora powiatowego urzędu pracy (odpowiedź)

7. Kwestie związane z przepadkiem pojazdu na rzecz Skarbu Państwa (odpowiedź)

8. Jak powinny brzmieć prawidłowe nazwy organów i urzędów w gminie? (odpowiedź)

9. Czy dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zaliczenie do stażu pracy w przypadku nagrody jubileuszowej wystarczy kserokopia świadectwa szkolnego jak i oświadczenie podpisane przez gospodarza, u którego praktyki były odbywane? (odpowiedź)

10. Czy uchwała, w której nazwie zostały wskazane ramy czasowe jej obowiązywania („wieloletni program … na lata 2009-2013”) samoczynnie traci moc prawną z upływem tego okresu, czy też należy ją uchylić inną uchwałą ? Czy podstawę prawną udzielania przez radę gminy zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości może stanowić samodzielnie uchwała rady gminy w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości przez gminę ? (odpowiedź)

11. Czy likwidacja samorządowej jednostki budżetowej (Zakład Robót Publicznych) i przejęcie jej zobowiązań przez urząd gminy pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian do umów cywilnoprawnych na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zawartych przez likwidowaną jednostkę z odbiorcami tych usług? (odpowiedź)

12. Czy przyznana nagroda roczna dyrektorowi instytucji kultury powinna zostać wypłacona mu jednorazowo np w miesiącu sierpniu, czy w miesięcznych proporcjonalnych częściach? (odpowiedź)

13. Prawo zamówień publicznych - błąd w przedmiarze robót (odpowiedź)

14. Czy zawarta w dniu 3 kwietnia 1973 r.  na okres 50 lat umowa dzierżawy jest w dalszym ciągu obowiązującą w przypadku śmierci obu stron oraz zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas określony dotyczącej tego samego gruntu przez spadkobierców stron w dniu 24 czerwca 2002 r.? Na kim ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości z tytułu gruntów będących przedmiotem dzierżawy? (odpowiedź)

15. Czy przepisy ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim znajdują zastosowanie do uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, podjętej w okresie obowiązywania ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim ? (odpowiedź)

16. Czy na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm. – dalej jako u.g.n.) możliwa jest sprzedaż w drodze bezprzetargowej ? (odpowiedź)

17. Jaki wpływ na czas pracy osób niepełnosprawnych ma wejście w życie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? (odpowiedź)

18. Czy Starosta jako organ nadzorujący stowarzyszenia ma prawo kontrolować wykorzystanie funduszy stowarzyszenia, niepochodzących z udzielonych dotacji (pochodzących np. z darowizn od sponsorów czy składek członkowskich)? (odpowiedź)

19. Na jakim etapie jest projekt zmiany ustawy o rzeczach znalezionych z 1966 r. (o zmianach pisze się od kilku lat)? (odpowiedź) Czy licytację przedmiotów znalezionych po upływie określonego w przepisach czasu dokonuje tylko miejscowy urząd skarbowy? Czy starostwo może określone przedmioty np. rowery przekazać, jako darowiznę dla domu dziecka? (odpowiedź)

20. Czy wnioski o udostępnienie informacji publicznej powinny być odnotowane w rejestrze wniosków czy w ewidencji ? Czy udostępnianie informacji publicznej z BIP i z „wniosku” powinien prowadzić jeden wydział czy mogą dwa różne np. BIP – Wydział Spraw Obywatelskich, wnioski – Wydział Organizacyjny, czy należy to uregulować np. w regulaminie organizacyjnym czy zarządzeniem Starosty? Czy zasady udostępniania informacji publicznej powinny być wprowadzone Zarządzeniem Starosty czy powinien być zapis w Statucie Powiatu? Czy powiat ma obowiązek przekazywać informacje do centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, jeśli tak to jakie? (odpowiedź)

21. W jakiej wysokości powinna pobierana być opłata za wydanie legitymacji instruktora? (odpowiedź)

22. Czy przewoźnik drogowy może udokumentować swoją zdolność finansową sprawozdaniem finansowym w formie uproszczonej? (odpowiedź)

23. Czy porozumienie zawarte między gminą a powiatem w sprawie wzajemnego udostępniania danych i usług przestrzennych podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym? (odpowiedź)

24. Czy mąż będący cudzoziemcem mieszkający na stałe w Niemczech, jest stroną postępowania na równi z żoną, która złożyła wniosek o wpisanie do polskiej księgi stanu cywilnego aktu małżeństwa? Czy stronami postępowania o transkrypcję aktu zgonu są, poza składającą wniosek żoną zmarłego, potencjalni spadkobiercy? (odpowiedź)

25. Jaki powinien być zakres informacji publicznej publikowany po przeprowadzonej kontroli? (odpowiedź)

26. Czy w oparciu o normę prawną zawartą w treści art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy  Prawo o ruchu drogowym organ rejestrujący może dokonać wyrejestrowania pojazdu mimo, że przepisy Kodeksu karnego zabór cudzego mienia kwalifikują jako odrębne typy przestępstw tj. kradzież lub przywłaszczenie? (odpowiedź)

27. Czy budynek żłobka powinien być opodatkowany podatkiem od nieruchomości według stawek właściwych dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy też według stawek dla tzw. budynków pozostałych? (odpowiedź)

28. Czy osoba głuchoniema bądź niewidoma może być świadkiem na ślubie? (odpowiedź)

29. Czy Gmina X może wskazać przedsiębiorcy prowadzącemu parking, że wszelkie roszczenia tytułem przechowywania pojazdu powinien kierować do właściciela pojazdu? (odpowiedź)

30. Jakie kroki w opisanym stanie faktycznym może podjąć organ, aby sąd wydał postanowienie o przepadku pojazdu? Czy powaga rzeczy osadzonej wyklucza ponowne skierowanie do sądu wniosku w tej sprawie? (odpowiedź)

 

 

 

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ