Porady prawne z 2014 r.

Inne - część druga

 

1. Jaki dokument w myśl art. 6 ust. 1 ustawy o muzeach powinien zostać przesłany do uzgodnienia MKiDN? (odpowiedź)

2. Czy można udzielić pracownikowi zwolnienia z całości lub części dnia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, jeżeli nie możemy udzielać pracownikowi podejmującemu studia podyplomowe urlopu szkoleniowego? (odpowiedź)

3. Czy wydzierżawienie na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych na rzecz TBS można uznać za udzielenie TBS pomocy publicznej? (odpowiedź)

4. Czy organizacje pozarządowe, którym gmina zleca na zasadzie powierzenia lub wsparcia do realizacji zadania publiczne są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych? (odpowiedź)

5. Obliczenie wysokości nagrody jubileuszowej dla pracownika po uwzględnieniu dodatkowego zatrudnienia (odpowiedź)

6. Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma obowiązek składania deklaracji na środki transportowe - SAMOCHÓD SPECJALNY? (odpowiedź)

7. Czy akta administracyjne zgromadzone w ramach postępowania administracyjnego stanowią informację publiczną, która podlega obowiązkowi udostępnienia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej? (odpowiedź)

8. Czy tonery, tusze oraz inne akcesoria komputerowe należy połączyć w jedno zamówienie publiczne ze sprzętem komputerowym? (odpowiedź)

9. Czy pracownikowi, zgodnie z art. 188 ustawy Kodeks pracy przysługują 2 dni opieki nad dzieckiem również w przypadku, kiedy jego współmałżonek nie jest zatrudniony lub przebywa na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym? (odpowiedź)

10. Czy Wójt może upoważnić audytora do przeprowadzenia kontroli prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w SP ZOZ? (odpowiedź)

11. Czy można dokonać zmiany uchwały Gminnej Rady Narodowej? (odpowiedź)

12. Czy o właściwości organu decyduje miejsce zamieszkania, czy też miejsce zameldowania wnioskodawcy? (odpowiedź)

13. Jakiego rodzaju pełnomocnictwa powinien wymagać organ rejestrujący pojazdy od osoby, która jest pełnomocnikiem osób będących obywatelami krajów nienależących do Unii Europejskiej? (odpowiedź)

14. Czy pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu w podstawowym systemie czasu pracy, który dostał zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych w niedzielę należy oddać cały dzień wolny od pracy bez względu na liczbę przepracowanych godzin? (odpowiedź)

15. Czy uchwała budżetowa gminy musi być stanowiona z poszanowaniem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej?” (odpowiedź)

16. Czy w przypadku sądowego ustalenia spadkobiercy można nałożyć na niego obowiązek zapłaty należności, o których mowa w art. art. 130a ust. 10h prawa o ruchu drogowym ? (odpowiedź)

17. Rozliczanie czasu pracy burmistrza (odpowiedź)

18. Czy zmiana istniejącego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, powinna być potwierdzona tylko decyzją administracyjną, czy wymaga wydania zezwolenia zmieniającego na druku ścisłego zarachowania, bez decyzji administracyjnej? (odpowiedź)

19. Czy postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wydaje właściwy urząd (Wójt Gminy) w oparciu o art. 3 ust. 1 ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych, gdzie ustawodawca zawarł obowiązek ciążący na konkretnym urzędzie, czy też należy zwrócić się do właściwego SKO o wyznaczenie innego organu do wydania postanowienia w sprawie zgodnie z art. 26 § 2 k.p.a.? (odpowiedź)

20. Kto jest właścicielem kolektora tłocznego nabytego wraz ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy następnie przedsiębiorstwo należące do nabywcy zostaje zlicytowane w toku postępowania egzekucyjnego? (odpowiedź)

21. Czy w przypadku, gdy radzie gminy przewodniczy kobieta, należy stosować pieczęć „przewodniczący rady gminy” czy „przewodnicząca rady gminy”? (odpowiedź)

22. Czy poręczenie w kwocie 114.000 zł powinno zostać ujęte na najbliższej sesji w wieloletniej prognozie finansowej gminy na rok 2015? (odpowiedź)

23. Czy dopuszczalne jest zniszczenie na wniosek testatora protokołu, w którym spisane jest oświadczenie ostatniej woli złożone przez spadkodawcę ? (odpowiedź)

24. Czy w trybie informacji publicznej urząd miasta jest zobowiązany do udostępnienia danych dotyczących wysokości wynagrodzeń pracowników urzędu? (odpowiedź)

25. Czy skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, stanowisko, informacja o czynnikach szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy może być rozszerzone o następujące dane: datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL? (odpowiedź)

26. Czy gminne instytucje kultury; tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna są jednostkami organizacyjnymi gminy? (odpowiedź)

27. Czy w związku z wnioskiem obywatela kraju nienależącego do Unii Europejskiej posiadającego kartę stałego pobytu i zameldowanego na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o zwrot zagranicznego prawa jazdy pozostającego w depozycie właściwego organu po upływie orzeczonego przez sąd dwuletniego zakazu prowadzenia pojazdów należy przesłać zagraniczne prawo jazdy do podmiotu, który je wydał za granicą? (odpowiedź)

28. Na co można wykorzystać rezerwę na zarządzanie kryzysowe? Czy z tej rezerwy możliwy jest zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego oraz sprzętu dla OSP? (odpowiedź)

29. Czy potwierdzenia zgodności danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego z danymi zawartymi w akcie urodzenia lub akcie małżeństwa powinien dokonywać kierownik USC, czy czynność tę może wykonać pracownik urzędu gminy, który  prowadzi sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych? (odpowiedź)

30. Czy można zaliczyć do stażu pracy okres pracy (23.04.1986-25.06.1990) w gospodarstwie rodziców w charakterze domownika w przypadku gdy gospodarstwo miało ok 2 ha, pracowało na nim 4 osoby a pracownik uczył się poza miejscem zamieszkania? (odpowiedź)

 

 

 

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ