Porady prawne z 2014 r.

Inne - część pierwsza

 

1. Zastępowanie osoby na stanowisku urzędniczym - inspektora (odpowiedź)

2. Czy związki zawodowe są spółkami? (odpowiedź)

3. Na kim ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości za domki letniskowe oraz jaką stawkę należy zastosować za domki? (odpowiedź)

4. Czy w przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie uiszcza na bieżąco opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wstrzymać jej wypłatę dodatku mieszkaniowego? (odpowiedź)

5. Czy uczestnicy projektu realizowanego w ramach działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki polegającego na organizacji praktycznej nauki zawodu w formie staży, pobierający stypendium w wysokości minimalnego wynagrodzenia podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego? (odpowiedź)

6. Jak należy postąpić w sytuacji, gdy w zakresie stosowania przepisów dotyczących obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda interpretację, a następnie zmieni swoje stanowisko? (odpowiedź)

7. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą w oparciu o art. 73 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (odpowiedź)

8. Interpretacja przepisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów w przypadku pierwszej rejestracji w Polsce pojazdu, który był zarejestrowany na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej (odpowiedź)

9. Czy Gmina może przeprowadzić dwa odrębne postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych w następujących trybach, tj. tzw. Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej polegającej na przebudowie stadionu miejskiego oraz - postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania polegającego na rewitalizacji Rynku? (odpowiedź)

10. Interpretacja art. 72 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym  w powiązaniu z § 3 ust. 1 oraz ust. 3 - 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (odpowiedź)

11. Czy możliwe jest zawarcie umowy użyczenia mające na celu wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego w celu odbudowy, budowy, remontu domów wiejskich? (odpowiedź)

12. Czy wójt  może przynajmniej jednokrotnie przeprowadzić w innej jednostce samorządu terytorialnego, w której nie pracuje, szkolenia np. z tematyki, którą się zajmuje (organizacja pracy, sprawy rachunkowo- finansowe etc.) na umowę cywilnoprawną jako osoba fizyczna? (odpowiedź)

13. Czy przepisy prawa dopuszczają możliwość wprowadzenia do umowy użyczenia nieruchomości, zawartej pomiędzy gminą a utworzoną przez nią instytucją kultury, postanowienia, na mocy którego biorący w użyczenie byłby zobowiązany do nieodpłatnego udostępniania szkole prowadzonej przez gminę pomieszczeń znajdujących się w budynku będącym przedmiotem umowy? (odpowiedź)

14. Zwrot środków przyznanych osobie fizycznej w ramach działania 6.2 PO KL (odpowiedź)

15. Czy właściwe jest postępowanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego polegające na wystąpieniu do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego z wnioskiem o wyznaczenie innego organu właściwego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu w sytuacji, w której inwestorem a jednocześnie adresatem pozwolenia na budowę jest powiat? (odpowiedź)

16. Czy art 221 ustawy o finansach publicznych może stanowić podstawę prawną udzielenia  stowarzyszeniu z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu  do przewozu osób niepełnosprawnych zarówno na potrzeby stowarzyszenia jak i dla WTZ (warsztatów terapii zajęciowej), a jeżeli nie to w jaki sposób prawidłowo może być sfinansowany stowarzyszeniu taki zakup? (odpowiedź)

17. Czy wpisując zagraniczny akt małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego zobowiązany jest dla obcokrajowca oraz dzieci zrodzonych ze związku Polki z obcokrajowcem stosować art. 25 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, czy art. 15 i 51 prawa prywatnego międzynarodowego? (odpowiedź)

18. Kwestia ubezpieczenia społecznego u pracownika przywroconego prawomocnym wyrokiem sądu do pracy (odpowiedź)

19. Pobranie przez inkasenta podatków od podatników i nieodprowadzenie ich do właściwego urzędu jednostki samorządu terytorialnego (odpowiedź)

20. Czy zapis lekarza zalecający pracę przy monitorze ekranowym w szkłach z powłoką AR uprawnia pracownika do ubiegania się o zwrot kosztów zakupu okularów? (odpowiedź)

21. Czy Komisja Rewizyjna może dalej działać w przypadku, gdy jeden z członków Komisji złożył na ręce Przewodniczącego Rady rezygnację z prac Komisji a Rada Gminy do tej pory nie podjęła uchwały odwołującej radnego ze składu Komisji? (odpowiedź)

22. Czy prawidłowe jest utrzymanie zatrudnienia dyrektorów bibliotek oraz domów i ośrodków kultury, stanowiących samorządowe instytucje kultury którzy przed dniem 1 stycznia 2012 r. zostali powołani na czas nieokreślony bez konieczności wygaszania tej formy zatrudnienia i zmiany powołania na czas określony? (odpowiedź)

23.Czy należy wypłacić sołtysowi dietę za udział w sesji rady gminy? (odpowiedź)

24.Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych samochód ciężarowy FIAT DUCATO jeśli w dowodzie rejestracyjnym są następujące wpisy: F1 - 3500kg, F2 - 3500kg, F3 - 5500kg? (odpowiedź)

25. Czy w świetle dowodów zgromadzonych w trakcie czynności wyjaśniających potwierdzających popełnienie wykroczenia przez obwinionego/ podejrzanego i posiadając jego podstawowe dane osobowe konieczne jest bezwzględne ustalenie danych osobopoznawczych, aby móc orzec o winie podejrzanego/ obwinionego ? (odpowiedź)

26. Czy na podstawie obowiązujących przepisów powiat może dofinansować w formie dotacji zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lub budowę (ewentualnie remont) remizy przez ochotniczą straż pożarną? (odpowiedź)

27. Kwestie związane z oświadczeniem o niekaralności pracownika (odpowiedź)

28.Czy byłemu pracownikowi zatrudnionemu w Urzędzie Gminy X w latach  1994 r. - 2004 r. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku palacz c.o., z ramienia urzędu możemy wydać zaświadczenie o wykonywaniu w ww. okresie pracy w szczególnych warunkach? (odpowiedź)

29. Kwestie związane ustawą o dostępie do informacji publicznej (odpowiedź)

30. Czy zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (pismo z pytania zwane zgłoszeniem zakończenia robót) można uznać za bezzasadne, gdy to tego zawiadomienia załączony jest dziennik budowy, w którym brak jest wpisu kierownika budowy o zakończeniu robót, natomiast widnieje wpis inspektora nadzoru inwestorskiego świadczący o tym, iż roboty nie zostały zakończone? (odpowiedź)

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ