Porady prawne z 2014 r.

Oświata

 

1. Jakie przepisy regulują spełnianie obowiązku nauki przez dziecko, które mieszka na terenie gminy, a czasowo przebywa poza granicami naszego kraju? (odpowiedź)

2. Czy jednostka samorządu terytorialnego może na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłosić konkurs na prowadzenie punktu przedszkolnego przez organizacje pozarządowe i przekazać stowarzyszeniu dotację? (odpowiedź)

3. Czy w pracach komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest powiat, mogą brać udział członkowie zarządu powiatu? (odpowiedź)

4. Kwestie dotyczące wydatków bieżących oraz uczęszczania osób niepełnosprawnych do przedszkola niepublicznego (odpowiedź)

5. Czy w ogólnodostępnym przedszkolu samorządowym, w którym nie ma dzieci z niepełnosprawnością, dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może zatrudnić pomoc nauczyciela? (odpowiedź)

6. Ile będzie wynosić tygodniowa zniżka godzin nauczyciela (pensum 18 godzin) z tytułu zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, gdy w szkole jest zatrudnionych 135 członków związku? (odpowiedź)

7. Czy pracę w szkole na podstawie umowy o pracę wykonywaną w czasie odbywania studiów  zalicza się do pierwszej pracy w życiu w szkole, o której mowa w art. 61 ust. 1 Karty Nauczyciela? (odpowiedź)

8. Czy opinia związków zawodowych sporządzona na postawie art. 6a ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela w związku z przeprowadzaną oceną pracy dyrektora szkoły jest informacją publiczną? (odpowiedź)

9. Czy zobowiązanie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej przedawni się  jeżeli do końca roku 2014r. nie zostanie wydana decyzja o zwrocie? (odpowiedź)

10. Jaki podmiot jest ostatnim pracodawcą w świetle przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela - emeryta, który w trakcie pobierania emerytury podjął zatrudnienie ? (odpowiedź)

11. Czy niepubliczna szkoła podstawowa może tworzyć oddziały integracyjne? (odpowiedź)

12. Czy na podstawie art. 22 karty nauczyciela można zobowiązać nauczyciela do uzupełnienia etatu, jeżeli świadczy on pracę na podstawie dwóch odrębnych umów o pracę w dwóch szkołach? (odpowiedź)

13. Czy gmina ma obowiązek zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola niepublicznego? (odpowiedź

 

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ