Porady prawne z 2014 r.

Ochrona środowiska, odpady, utrzymanie porządku

 

1. Jaki organ jest właściwy rzeczowo w sprawach wyłapywania zwierząt wolno żyjących na terenie niewchodzącym w skład obwodu łowieckiego oraz na terenie obwodów łowieckich? (odpowiedź)

2. Czy podmiot ZBIERAJĄCY odpady typu: zużyte opony , odpady z produkcji rolniczej WPISANY DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ, który w danym kwartale NIE ODBIERAŁ WYŻEJ WYMIENIONYCH ODPADÓW ma obowiązek składać sprawozdania zerowe do Wójta Gminy? (odpowiedź)

3. Czy w związku z faktem, iż w decyzji burmistrza nakazującej przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie można wskazać terminu wykonania obowiązku, egzekwowanie wykonania obowiązku następuje z dniem jej uprawomocnienia? (odpowiedź)

4. Kto będzie organem właściwym do wydania na podstawie art. 180, 180 a pkt 1, 183 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych dla instalacji mobilnego systemu wyparnego mając na uwadze treść art. 378 ustawy Prawo ochrony środowiska? (odpowiedź)

5. Czy w przypadku ustalenia przez organ, że nie doszło do naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3-3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach postępowanie należy umorzyć z uwagi na zapis zawarty w art. 5 ust. 8 ww. ustawy ? (odpowiedź)

6. Czy w sytuacji, gdy gmina objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wyłącznie nieruchomości zamieszkałe, przedsiębiorca, który wygrał przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów, składa dwa sprawozdania - jedno z nieruchomości zamieszkałych, a drugie z nieruchomości niezamieszkałych- jeżeli prowadzi taką działalność? (odpowiedź)

7. Czy istnieje możliwość kontroli egzekwowania wypełniania przez inwestora zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia? (odpowiedź)

8. Jaki organ jest właściwy do stwierdzenia, czy zamierzony sposób gospodarowania odpadami  jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego? Jaki jest charakter prawny stanowiska burmistrza w tej sprawie? (odpowiedź) Czy Starosta powinien odmówić wydania decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów? (odpowiedź)

9. W maju 2014 r. rozstrzygnięto przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów, zmieniła się stawka opłaty w konsekwencji czego zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości mieszkańcy muszą kolejny raz (dokładnie trzeci raz) składać nowe deklaracje. Czy istnieją przepisy, które mogą zwolnić nas z tego obowiązku? (odpowiedź)

10. Czy wobec tego, że gmina do dnia dzisiejszego nie wprowadziła na terenie nieruchomości zbiórki odpadów biodegradowalnych, pomimo, że w Regulaminie utrzymania czystości ta frakcja została objęta zbiórką, to właściciele nieruchomości mogą spalać resztki roślinne na terenie swoich posesji, zgodnie z ustawą o odpadach? (odpowiedź)

11. Czy w obecnym stanie prawnym można karać za nieprzestrzeganie zakazów zawartych w uchwale podjętej przez Radę Miejską Gminy X w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy X? Który organ jest właściwy do zmiany lub uchylenia przedmiotowej uchwały? (odpowiedź)

12. Czy istnieje możliwość administracyjnoprawnego ograniczenia ilości zwierząt domowych przetrzymywanych na posesji przez ich właściciela, który nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej lub pożytku publicznego z nimi związanej? (odpowiedź)

13. Kto powinien być adresatem faktur wystawionych w związku z poniesieniem kosztów związanych z zabiegami weterynaryjnymi i przechowaniem zwierząt czasowo odebranych właścicielowi? (odpowiedź)

14. Czy istnieje możliwość przeniesienia na inny podmiot decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sytuacji, w której samorządowe kolegium odwoławcze stwierdziło nieważność przedmiotowej decyzji? (odpowiedź)

15. Czy jest jakaś możliwość prawna uwzględniania społecznego protestu w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej oraz decyzji o warunkach zabudowy? (odpowiedź)

16. Czy w sytuacji, gdy adres głównego miejsca wykonywania działalności osoby fizycznej (wg CEIDG) jest tożsamy z adresem zamieszkania, ale osoba ta wskazuje, że w związku z prowadzoną działalnością nie wytwarza odpadów komunalnych, organ podatkowy zobowiązany jest do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tej nieruchomości jak dla nieruchomości mieszanej? (odpowiedź)

17. Czy zgodnie z art. 155 k.p.a. starosta wydaje decyzję o uchyleniu odzysku w przedmiotowej decyzji czy o zmianie tej decyzji? (odpowiedź)

18. Czy w myśl przepisu art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczalne jest wszczęcie postępowania wobec osoby, która zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów, a podczas kontroli wyszło na jaw, że odpady nie są zbierane selektywnie? (odpowiedź)

19. Jakimi dokumentami można się posłużyć w celu zamknięcia obiektu (zaprzestania naliczeń) utworzonego w systemie elektronicznym na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli organ posiada wiedzę że odpady komunalne nie powstają i nie są odbierane  a podmioty  nie  złożyły nowej deklaracji? (odpowiedź)

20. Wydanie decyzji zmieniającej przy złożeniu deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odpowiedź)

21. Jak postąpić w sytuacji, gdy osoba, która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmarła? (odpowiedź)

22. Jak powinien zostać rozpatrzony wniosek o zmianę terminu przesadzenia drzewa i krzewu po wydaniu decyzji zezwalającej na wycinkę? (odpowiedź

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ