Porady prawne z 2014 r.

Sprawy objęte proceduralnie przepisami ordynacji podatkowej

 

1. Czy w przedstawionym niżej stanie faktycznym zostały spełnione wszystkie przesłanki zawarte w art. 239f § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej obligujące organ podatkowy pierwszej instancji do wydania postanowienia w sprawie wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej określającej wysokość podatku od nieruchomości za lata 2008 – 2009 ? (odpowiedź)

2. W jaki sposób opodatkować grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako „B LsVI”? Czy budynki gospodarcze służące wyłącznie działalności rolniczej położone na takim gruncie mogą być zwolnione na podstawie art.7 ust.1 pkt.4? (odpowiedź)

3. Czy grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako Ws podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? (odpowiedź)

4. Jaka stawka podatku od nieruchomości winna znaleźć zastosowanie względem budynku mieszkalnego w części użyczonego spółce kapitałowej prowadzącej w tymże miejscu działalność gospodarczą w przedmiocie opieki dziennej na dziećmi w wieku do lat 3? (odpowiedź)

5. Jak prawidłowo opodatkować nieruchomości stanowiące współwłasność osób fizycznych i Skarbu Państwa w przypadku gruntów będących w posiadaniu Agencji Nieruchomości Rolnych lub Lasów Państwowych oraz gruntów nie oddanych w posiadanie innym podmiotom? (odpowiedź)

6. Jaki jest termin przedawnienia prawa do dochodzenia przez Gminę przysługującego jej zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych przez sztuczne zbiorniki wodne i od kiedy ten termin jest liczony? (odpowiedź)

7. W przypadku, gdy na nieruchomości posadowiony jest jeden budynek i w budynku tym ustanowiona zostanie odrębna własność co najmniej dwóch lokali, udział Wnioskodawcy w powierzchniach wspólnych tego budynku oraz w powierzchni gruntu do celów podatku od nieruchomości powinien zostać ustalony według proporcji w jakiej powierzchnia użytkowa lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (będącego własnością Wnioskodawcy) pozostawać będzie do całkowitej powierzchni użytkowej budynku? (odpowiedź)

8. Przedterminowe uregulowanie należności za fakturę VAT (odpowiedź)

9. Czy ustanowienie zarządcy przymusowego rodzi skutki w zakresie postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości, a jeśli tak – jakiego rodzaju skutki? (odpowiedź)

10. Według jakiej stawki należy opodatkować nieruchomość (tj. budynek biurowy oraz znajdujący się pod nim grunt), która nie posiada wyodrębnionych lokali, w przypadku w którym stanowi ona w częściach po ½ współwłasność Skarbu Państwa – w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (dalej GDDKiA) - oraz małżonków prowadzących działalność gospodarczą? (odpowiedź)

11. Jak należy ustalić, czy stan faktyczny stwierdzony przez biegłego rzeczoznawcę miał miejsce również w poprzednich latach, za które należy się nadpłata? (odpowiedź)

12. Ile należy przeprowadzić postępowań i ile - oraz wobec kogo – należy wydać decyzji wymiarowych dla współwłaścicieli danej nieruchomości, w sytuacji, gdy w trakcie roku podatkowego jeden ze współwłaścicieli zbył swój udział na rzecz innej osoby (współmałżonka)? (odpowiedź)

13. Czy w przedstawionym stanie przyszłym, po wykonaniu opisanych wyżej czynności, wnioskodawca powinien obliczać podatek od: wyodrębnionych lokali – w całości, od gruntu oraz części wspólnej budynków – w proporcji odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wnioskodawcy do powierzchni użytkowej całego budynku? (odpowiedź)

14. Czy przedsiębiorca prowadzący hotel 3-gwiazdkowy, zatrudniający masażystę, może skorzystać z preferencyjnej stawki w podatku od nieruchomości, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? (odpowiedź)

15. Jak opodatkować budynki i grunty w których prowadzone są Warsztaty Terapii Zajęciowej? (odpowiedź)

16. Czy poniższy zapis jest prawidłowy i wystarczający aby skutecznie egzekwować pobór opłaty? (odpowiedź)

17. Czy przepisy art. 138 § 3 i 154 § 1 Ordynacji podatkowej należy interpretować łącznie? Jakie opłaty wiążę się z ustanowieniem kuratora i czy istnieją możliwości zwolnienia z nich? (odpowiedź)

18. Jak wygląda postępowanie podatkowe z udziałem kuratora? (odpowiedź)

19. W jakim trybie nadzwyczajnym można wyeliminować decyzję wymiarową na 2014 rok? (odpowiedź)

20. Czy zasadne jest korzystanie przez Stronę ze zwolnienia przewidzianego w art. 7 ust. 1  pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wobec faktu, iż nieruchomość nie jest zajęta na działalność TYLKO wśród dzieci i młodzieży, ale korzystają z niej również osoby pełnoletnie, mające w praktyce nieograniczony dostęp do nieruchomości w każdym czasie z uwagi na brak ogrodzenia czy też stróżowania? (odpowiedź)

21. W jaki sposób interpretować art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej? (odpowiedź)

22. Czy Zespół Żłobków Miejskich, funkcjonujący w formie jednostki budżetowej, powinien płacić podatek od nieruchomości według stawki właściwej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą? (odpowiedź)

23. W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w przypadku sprostowania powierzchni użytków rolnych poprzez operat geodezyjny ? (odpowiedź)

24. Czy poddasze w budynku użytkowo-mieszkalnym zostało prawidłowo określone przez biegłego jako użytkowe i czy to poddasze powinno być traktowane jako kondygnacja w rozumieniu podatku od nieruchomości? (odpowiedź)

25. Kiedy w świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wygasa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości względem nieruchomości gruntowej zabudowanej, w całości związanej
z prowadzeniem działalności gospodarczej, objętej decyzją wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności? (odpowiedź)

26. Podatek od nieruchomości dla małżonków funkcjonujących jako odrębni podatnicy (odpowiedź)

27. Czy w przypadku gdy wierzyciel wysłał do zobowiązanego dwa upomnienia dotyczące różnych obowiązków publicznoprawnych o charakterze pieniężnym, o różnych numerach ale w jednej kopercie - to powinien pobrać koszty upomnienia z dwóch upomnień? Kiedy powinny być pobrane koszty upomnienia: - z chwilą doręczenia ich podatnikowi, czy w momencie dostarczenia do Urzędu Pocztowego? (odpowiedź)

28. Czy od gruntów i budowli infrastruktury kolejowej (torowisko) gminie należy się podatek od nieruchomości wg stawek przewidzianych dla prowadzenia działalności gospodarczej? (odpowiedź)

29. W jakich przypadkach organ podatkowy może zwolnić podatnika z obowiązku pobrania podatku? (odpowiedź)

30. Czy organ podatkowy ma obowiązek wpisywania w decyzjach podatkowych a zarazem w zaświadczeniach udział ułamkowy we współwłasności skoro obowiązek podatkowy od gruntów stanowiących współwłasność ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach? (odpowiedź)

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ