Porady prawne z 2014 r.

Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, sprawy socjalne

 

1. Czy Dyrektor MGOPS może kierować na podstawie decyzji administracyjnej osoby na ich wniosek do placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku? (odpowiedź)

2. Proszę o wskazanie podstawy prawnej art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne /Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm./ dla upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, o których mowa w art. 3 pkt 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne. (odpowiedź)

3. Czy organ właściwy wierzyciela może przychylić się do wniosku dłużnika alimentacyjnego i umorzyć należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej lub rozłożyć w/w należność na raty? (odpowiedź) Czy organ właściwy wierzyciela jest właściwy do rozpatrzenia wniosku dłużnika alimentacyjnego o ograniczenie zajęcia wynagrodzenia dokonanego przez komornika sądowego z tytułu należności wobec ośrodka pomocy społecznej (świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczka alimentacyjna)? (odpowiedź) Czy po zakończeniu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy kontynuować działania wobec dłużnika alimentacyjnego, tj. wydać decyzję o uchylania się dłużnika od obowiązku alimentacyjnego a po jej uprawomocnieniu złożyć stosowne doniesienie do prokuratury i wystąpić do starosty z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy? (odpowiedź)

4. Czy przedsiębiorcy, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej przysługuje dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, jeżeli spełnia on wymogi konieczne dla uzyskania zasiłku rodzinnego? (odpowiedź)

5. W jaki sposób rozstrzygnąć sprawę w całości w przypadku, gdy organ I instancji wydał decyzję przyznająca zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dzieci, którą po uwzględnieniu nowych istotnych okoliczności dla sprawy uchylił? (odpowiedź)

6. Czy skład zespołu interdyscyplinarnego bez przedstawiciela ochrony zdrowia jest wystarczający? (odpowiedź)

7. W jakim trybie powinno się rozpatrywać odwołanie od odmowy dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON? (odpowiedź)

8. Czy zmiana postanowienia sądu i umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest umieszczeniem go w pieczy zastępczej po raz pierwszy, czy jest to zmiana formy pieczy zastępczej z placówki opiekuńczo wychowawczej, w której przebywało dziecko od 2006 r., na rodzinę zastępczą? (odpowiedź)

9. Czy opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi powinny być wnoszone na rachunek Urzędu Gminy czy też mogą być wnoszone do kasy lub na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej? (odpowiedź)

10. Czy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy się dofinansowanie do wczasów turystycznych tzw. wczasów pod gruszą dla emerytów? (odpowiedź)

11. Czy organ administracji publicznej może w trybie w trybie sądowym dochodzić od spadkobierców zmarłego świadczeniobiorcy zapłaty zaległych należności z tytułu bezumownego korzystania z mieszkania chronionego na podstawie złożonego oświadczenia zmarłego? (odpowiedź)

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ