Porady prawne z 2014 r.

Drogi publiczne, transport drogowy

 

1. Czy możliwe jest udzielenie na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) pozwolenia na przebudowę drogi gminnej publicznej w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z jej rozbudową na odcinkach wymagających poszerzenia istniejącego pasa drogowego, kosztem gruntów przyległych, na których nie ma geodezyjnie wydzielonego nowego pasa drogowego i które nie stanowią własności Gminy, a są własnością osób fizycznych? (odpowiedź)

2. Czy na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych gmina może przekazać powiatowi zarządzanie drogą gminną? (odpowiedź)

3. Czy remont mostu łączącego drogę gminą i drogę powiatową  przeprowadza zarządca drogi wyższej kategorii, tj. w tym przypadku Powiat, czy ze względu na bliższe usytuowanie mostu przy działce gminnej – Gmina? (odpowiedź)

4. Na jakiej podstawie prawnej i w jakiej formie należy wydawać zezwolenia na lokalizację zjazdów z nieruchomości zlokalizowanych przy drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy, których jest zarządcą? Czy Gmina może pobierać opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń w pasie drogowym drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy? (odpowiedź)

5. Czy dopuszczalne jest dokonanie podziału nieruchomości w trybie ustawy  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w stosunku do działek, które spełniają przesłanki nabycia z mocy prawa, w myśl regulacji art. 73 ust. 1 ustawy  Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną , bez uprzedniej decyzji wojewody stwierdzającej przejście własności tych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa bądź właściwej jednostki samorządu terytorialnego ? (odpowiedź)

6. Czy brak możliwości dojazdu do gruntu stanowi „względy techniczne”, dla których przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu podatku od nieruchomości, a tym samym powinien zostać zakwalifikowany jako grunty pozostałe? (odpowiedź)

7. Czy każdy utwardzony podłużny pas terenu (asfalt, kostka) usytuowany w obszarze działki stanowiącej użytek leśny - oznaczony na mapie ewidencyjnej symbolem –Ls lub teren mieszkaniowy- oznaczony na mapie symbolem B może być uznany za drogę wewnętrzną? (odpowiedź)

8. Czy dopuszczalne jest wydawanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu w sytuacji, gdy dana droga nie jest jeszcze urządzona, a co za tym idzie – czy nieruchomość dla której wydana została taka decyzja ma dostęp do drogi publicznej odpowiedni dla potrzeb planowanej inwestycji? (odpowiedź)

ZALOGUJ SIĘ

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ