Porady prawne z 2014 r.

Drogi publiczne, transport drogowy

 

1. Czy możliwe jest udzielenie na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) pozwolenia na przebudowę drogi gminnej publicznej w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z jej rozbudową na odcinkach wymagających poszerzenia istniejącego pasa drogowego, kosztem gruntów przyległych, na których nie ma geodezyjnie wydzielonego nowego pasa drogowego i które nie stanowią własności Gminy, a są własnością osób fizycznych? (odpowiedź)

2. Czy na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych gmina może przekazać powiatowi zarządzanie drogą gminną? (odpowiedź)

3. Czy remont mostu łączącego drogę gminą i drogę powiatową  przeprowadza zarządca drogi wyższej kategorii, tj. w tym przypadku Powiat, czy ze względu na bliższe usytuowanie mostu przy działce gminnej – Gmina? (odpowiedź)

4. Na jakiej podstawie prawnej i w jakiej formie należy wydawać zezwolenia na lokalizację zjazdów z nieruchomości zlokalizowanych przy drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy, których jest zarządcą? Czy Gmina może pobierać opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń w pasie drogowym drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy? (odpowiedź)

5. Czy dopuszczalne jest dokonanie podziału nieruchomości w trybie ustawy  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w stosunku do działek, które spełniają przesłanki nabycia z mocy prawa, w myśl regulacji art. 73 ust. 1 ustawy  Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną , bez uprzedniej decyzji wojewody stwierdzającej przejście własności tych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa bądź właściwej jednostki samorządu terytorialnego ? (odpowiedź)

6. Czy brak możliwości dojazdu do gruntu stanowi „względy techniczne”, dla których przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu podatku od nieruchomości, a tym samym powinien zostać zakwalifikowany jako grunty pozostałe? (odpowiedź)

7. Czy każdy utwardzony podłużny pas terenu (asfalt, kostka) usytuowany w obszarze działki stanowiącej użytek leśny - oznaczony na mapie ewidencyjnej symbolem –Ls lub teren mieszkaniowy- oznaczony na mapie symbolem B może być uznany za drogę wewnętrzną? (odpowiedź)

8. Czy dopuszczalne jest wydawanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu w sytuacji, gdy dana droga nie jest jeszcze urządzona, a co za tym idzie – czy nieruchomość dla której wydana została taka decyzja ma dostęp do drogi publicznej odpowiedni dla potrzeb planowanej inwestycji? (odpowiedź)

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ