Porady prawne z 2014 r.

Gospodarka nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne

 

1. Czy w przypadku użyczenia gminnej jednostce organizacyjnej (instytucji kultury)  nieruchomości stanowiącej własność gminy, nieruchomość ta może być objęta zakresem regulacji określającej zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów, podjętej w formie uchwały rady gminy na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którą instytucja kultury będzie zobowiązana do nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości gminnym jednostkom organizacyjnym (szkołom)? (odpowiedź)

2. Czy w przedstawionym niżej stanie faktycznym istnieją podstawy do sprzedaży nieruchomości dzierżawcy z prawem pierwokupu w drodze bezprzetargowej? (odpowiedź)

3. Czy gmina na podstawie przepisów art. 65 § 1 pkt 3  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r.  poz. 749) może dokonać potrącenia wzajemnych wierzytelności odszkodowania przyznanego na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i zaległości podatkowej? (odpowiedź)

4. Starostwo Powiatowe zwróciło się o rozstrzygnięcie czy, na gruncie art. 47 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, do składanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wniosku o wygaszenie trwałego zarządu musi zostać załączona zgoda organu nadzorującego. (odpowiedź)

5. Użytkowanie wieczyste ustanowiono  do 7 grudnia 2092 roku. Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego wydana będzie 15 marca 2014 r. Czy niewykorzystany okres to: 78 lat i 9 miesięcy czy 78 lat, czy może 79 lat ? Czy przy ustaleniu wartości prawa użytkowania wieczystego – niewykorzystany okres prawa użytkowania wieczystego powinien być rozliczony na miesiące czy na pełne lata? (odpowiedź)

6. Czy w opisanym stanie faktycznym spółka może zawierać na rzecz i w imieniu gminy umowy najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, a także umów dzierżawy gruntów na ogrody przydomowe oraz umów dzierżawy i najmu gruntów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach i uchwałach organów gminy? (odpowiedź)

7. Czy prawidłowo został ogłoszony III przetarg na zbycie nieruchomości? Czy terminy określone w art. 39 ust. 2 ugn zostały zachowane? (odpowiedź)

8. Czy za zgodą użyczającego (Burmistrza) biorący do używania może odpłatnie udostępnić przekazane pomieszczenie osobie trzeciej np. na 1 rok, a uzyskane środki przeznaczyć na potrzeby statutowe swojej jednostki i czy wystarczająca jest taka zgoda w umowie użyczenia? (odpowiedź)

9. Kwestie dot. doliczania podatku VAT do kosztów dokumentacji tj. podziału geodezyjnego, operatów szacunkowych, wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy, które pokrywa wnioskodawca/nabywca nieruchomości. (odpowiedź)

10. Czy można obciążyć podatkiem od nieruchomości lub podatkiem leśnym jako właściciela Skarb Państwa, co do nieruchomości, wobec których nie zostały wydane ostateczne decyzje komunalizacyjne? (odpowiedź)

11. Czy niewnoszenie opłat za wieczyste użytkowanie może stanowić podstawę rozwiązania umowy? (odpowiedź)

12. Czy w przypadku, gdy gmina na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawa drogowa) przejęła grunty pod drogę gminną, Agencja Nieruchomości Rolnych może zrzec się odszkodowania za w/w grunty? (odpowiedź)

13. Czy powiatowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej – trwały zarządca nieruchomości powiatu może przekazać nieruchomość rolną w dzierżawę osobom trzecim w sytuacji, gdy przedmiotowa nieruchomość została przekazana powiatowi przez gminę w formie darowizny z przeznaczeniem na pomoc społeczną? (odpowiedź)

14. Komu przysługuje odszkodowanie za przejęcie nieruchomości na własność powiatu w trybie ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych w sytuacji ujawnienia praw właściciela po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid)? (odpowiedź)

15. Czy w przypadku samoistnego posiadacza gruntu, który wzniósł na działce budynek letniskowy możliwe jest oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste, czy też jedynie przeniesienie prawa własności nieruchomości? (odpowiedź)

16. Czy „rozbicie” stawki procentowej opłaty rocznej w odniesieniu do sposobu korzystania z części nieruchomości jest zgodne z prawem? (odpowiedź)

17. Czy konieczne jest ponowienie wypowiedzenie umowy najmu po zerwaniu porozumienia przez najemcę, aby skutecznie doprowadzić do eksmisji najemcy, jeżeli zawiodły polubowne środki? (odpowiedź

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ