Dobre prawo - sprawne rządzenie

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji informuje, że przedłużeniu do 7 września uległa rekrutacja na studia podyplomowe dla SKO.

Studia „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiegow ramach projektu „Dobre prawo sprawne rządzenie”. Działanie 5.2 PO KL.

 

Studia mają na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji etatowych i pozaetatowych członków SKO badających legalność aktów prawa miejscowego oraz kontrolujących w trybie instancyjnym decyzje administracyjne organów samorządu terytorialnego. Zachęcamy do zapoznania się z listem minister Magdaleny Młochowskiej zapraszającym do udziału w studiach.

Rekrutacja trwa od 4 czerwca do 7 września, ogłoszenie wyników przewidziano na 14 września.

Studia organizowane są przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i odbędą się w Łodzi. Budżet projektu pokrywa koszty noclegów oraz wyżywienia uczestników w trakcie zajęć. Terminarz zjadów znajduje się w załącznikach poniżej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze może zgłosić do udziału w studiach jednego kandydata głównego oraz jednego kandydata dodatkowego. Tym niemniej w związku z faktem, iż nie wszystkie Kolegia zgłosiły kandydatów - dopuszcza się decyzją Lider Partnerstwa zgłoszenie większej liczby kandydatów w ramach jednego kolegium.
Szczegółowo precyzuje to dokument  Zasady organizacji oraz rekrutacji członków Samorządowych Kolegiów Odwoławczych na Studia Podyplomowe znajdujący się w załączniku poniżej. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem. Decyzję o liczbie osób skierowanych na studia podejmuje osoba delegująca pracowników Kolegium.

Jednocześnie należy pamiętać, iż każdy z uczestników może skorzystać tylko raz z jednej formy wsparcia w postaci szkoleń bądź studiów podyplomowych.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w studiach następuje poprzez spełnienie Warunków uczestnictwa w zawartych w „Zasadach organizacji oraz rekrutacji…” oraz na podstawie instrukcji rekrutacji stanowiącej jeden z załączników do niniejszego ogłoszenia.

Brak wypełnienia wszystkich warunków w tym w szczególności odmowa podania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie, są równoznaczne z brakiem możliwości udzielania wsparcia w ramach Programu.

Uczestnicy o zakwalifikowaniu na szkolenie będą informowani  drogą elektroniczną. Informacja o wynikach rekrutacji wraz z listą uczestników zakwalifikowanych na szkolenia zamieszczona zostanie na stronie internetowej projektu zgodnie z „Zasadami organizacji oraz rekrutacji…”.

Dodatkowe informacje otrzymają Państwo pod numerami telefonów:(0-22 661-86-32, 0-22 661-91-86) lub adresem e-mail: dobreprawo@mac.gov.pl). 

 

Dokumenty do pobrania:

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ