Dobre prawo - sprawne rządzenie

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji informuje, że rozpoczęła się rekrutacja do III edycja szkoleń dla Samorządowych Kolegiów Odwoławczych

Kolejny raz mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniach Wzmocnienie potencjału Samorządowych Kolegiów .

Zasady rekrutacji uczestników na szkolenia organizowane w ramach projektu systemowego Dobre prawo – sprawne rządzenie, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rekrutacja do III edycji szkoleń rozpoczyna się w dniu 28 stycznia 2013 r. i potrwa do 26 lutego 2012 roku.Szkolenia w ramach III edycji rozpoczną się 12 marca  2013 r. i obejmą wsparciem 176 uczestników.Szersze informacje na temat terminów oraz tematyki szkoleń zamieszczone zostały tutaj.

Czterodniowe szkolenia (2 x po dwa dni robocze- 32 h) składają się z następujących bloków tematycznych:

- Podatki i opłaty lokalne;

- Planowanie przestrzenne;

- Postępowanie administracyjne;

- Pomoc społeczna.

Szkolenia organizowane są przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiegoi odbędą się w następujących lokalizacjach:

- Białystok(12-13.03.2013 r. – 21-22.03.2013 r.)

- Wrocław(09-10.04.2013 r. – 18-19.04.2013 r.)

- Łódź (16-17.05.2013 r. – 21-22.05.2013 r.)

- Kraków(11-12.06.2013 r. – 27-28.06.2013 r.)

Budżet projektu pokrywa koszty noclegów oraz wyżywienia uczestników w trakcie szkoleń.

Jednocześnie należy pamiętać, iż każdy z uczestników może skorzystać tylko raz z jednej formy wsparcia w postaci szkoleń bądź studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu systemowego Dobre prawo- sprawne rządzenie.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w ww. szkoleniach następuje poprzez spełnienie Warunków uczestnictwa w Programie (procedura rekrutacyjna szczegółowo została opisana w § 7 pkt.5 regulaminu):

- powołanie przez Prezesa Rady Ministrów na etatowego/ pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego zgodnie z ustawą o samorządowych kolegiach odwoławczych;

- oddelegowanie  przez zatrudniający Urząd, potwierdzone zgłoszeniem dokonanym i podpisanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Urzędu;

- wzięcie udziału w rekrutacji, o której mowa w regulaminie;

- podanie danych osobowych do celów ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości;

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;

- złożenie do Realizatora kompletu wypełnionych i czytelnie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w regulaminie;

- akceptacja niniejszego Regulaminu przez osobę delegującą pracownika do udziału
w Programie;

- otrzymanie z Biura Projektu potwierdzenia uczestnictwa w Programie.

Brak wypełnienia wszystkich warunków w tym w szczególności odmowa podania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie, są równoznaczne z brakiem możliwości udzielania wsparcia w ramach Programu.

Uczestnicy o zakwalifikowaniu na szkolenie będą informowani  drogą elektroniczną. Informacja o wynikach rekrutacji wraz z listą uczestników zakwalifikowanych na szkolenia zamieszczona zostanie na stronie internetowej projektu 28 lutego 2013 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w Projekcie określone zastały w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach Wzmocnienie potencjału Samorządowych Kolegiów Odwoławczych

Dodatkowe informacje otrzymają Państwo pod numerami telefonów:
(0-22 245-59-03, 0-22 245-58-99, 0-22 245-59-11 lub adresem e-mail: dobreprawo@mac.gov.pl). 

 

Wzory dokumentów do pobrania:

*       Zaproszenie do udziału w projekcie

*       Deklaracja uczestnictwa Kolegium w Programie;

*       Deklaracja uczestnictwa etatowego/pozaetatowego członka kolegium;

*       Wykaz szkoleń.

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ