Dobre prawo - sprawne rządzenie

Dobre prawo – sprawne rządzenie

Informacja na temat projektu.

Dobre prawo-sprawne rządzenie” ruszył największy projekt systemowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Realizowany jest w ramach Działania 5.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wsparciem zostanie objętych ponad 7 tysięcy urzędników jednostek samorządu terytorialnego, organów nadzoru nad samorządem oraz Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

Ideą projektu jest poprawa jakości aktów prawa miejscowego oraz decyzji administracyjnych wydawanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również poprawa jakości rozstrzygnięć organów nadzorujących i kontrolujących działalność JST.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wydziałem Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego, WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Budżet projektu to ponad 24 miliony złotych. 85% tej kwoty pokrywają środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dlaczego projekt „Dobre prawo-sprawne rządzenie” jest potrzebny?

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach badawczego projektu realizowanego przez MSWiA: „Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych…” wskazują na kilka kluczowych kwestii w materii jakości prawa miejscowego. Przede wszystkim najczęstszymi uchybieniami rozstrzygnięć, skutkującymi stwierdzeniem nieważności aktu prawa miejscowego w całości lub w części są: niezgodność aktu z delegacją ustawową, naruszenie techniki legislacyjnej, naruszenie przepisów proceduralnych, brak publikacji aktu w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz zastosowanie niewłaściwego terminu wejścia w życie aktu. Diagnoza w ramach powyższego projektu wykazała, iż jakość aktów prawa miejscowego w dużej mierze zależy od kwalifikacji zawodowych osób odpowiedzialnych za sporządzenie projektu aktu prawa miejscowego. Jednym z priorytetowych celów stało się więc zapewnienie urzędnikom odpowiednich szkoleń z zakresu obszarów prawa, w których wydają akty prawne, zapewnienie dostępu do fachowej literatury oraz wykwalifikowanej pomocy prawnej. Wsparciem objęci zostaną również pracownicy z krótkim stażem pracy (do roku) dla których przewidziano w ramach projektu szkolenia e-learningowe (służba przygotowawcza).
Ważnym elementem projektu jest również poprawa jakości rozstrzygnięć organów nadzoru nad działalnością JST oraz SKO, a także koordynowanie zmian w ustroju tych jednostek i przygotowanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych w tym zakresie. Wzmocnienie potencjału tych instytucji doprowadzi do ujednolicenia standardów w zakresie stosowanych zasad techniki prawodawczej, poprawy jakości nadzoru nad aktami prawa miejscowego pod kątem ich zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz poprawę jakości kontroli indywidualnych decyzji administracyjnych.

Projekt zakłada również wsparcie eksperckie dla strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, które wzmocni zdolność strony samorządowej Komisji do wypracowywania stanowisk popartych opiniami wybitnych ekspertów z dziedzin jakimi zajmuje się Komisja.

„Dobre prawo – sprawne rządzenie” zakłada działania zmierzające do zaktywizowania udziału przedstawicieli administracji samorządowej (Komitet Regionów) w polityce europejskiej. Realizacja zadania ma na celu przygotowanie przedstawicieli administracji samorządowej do skutecznego wpływania na  kształt prawa unijnego. Istotną kwestią jest w tym kontekście umiejętne przełożenie potrzeb lokalnych i regionalnych na język prawa UE.

Założenia projektu stanowią pośrednio odpowiedź na cele wyznaczone przez Strategię Lizbońską oraz zawarte w Zintegrowanym Pakiecie Wytycznych w sprawie poprawy jakości sposobu tworzenia regulacji prawnych, jak również w Krajowym Programie Reform.

Cele szczegółowe projektu to przede wszystkim szkolenia i wsparcie doradcze dla JST prowadzone przez wybitną  kadrę wykładową zapewnioną przez partnerów projektu. Stanowi ona najlepszy w Polsce wybór ekspertów zajmujących się samorządem terytorialnym, technikami legislacyjnymi, Kodeksem Postępowania Administracyjnego, czy szczegółowymi gałęziami prawa związanymi z działalnością JST. Szkolenia przewidziane są dla 6600 pracowników JST, poruszane na nich będą m.in. zagadnienia zagospodarowania przestrzennego, zasad techniki prawodawczej, podatków i opłat lokalnych czy KPA. Oprócz szkoleń stacjonarnych projekt zakłada także szkolenia dla nowozatrudnionych pracowników w formie e-learningu. Ponadto projekt zakłada wsparcie poprzez szkolenia i studia podyplomowe dla  pracowników Regionalnych Izb Obrachunkowych, Wydziałów Nadzoru i Kontroli Urzędów Wojewódzkich oraz Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Na szkoleniach i studiach podyplomowych dla ww. pracowników przewidziano łącznie 860 miejsc.

Stworzenie systemu wsparcia eksperckiego dla Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w zakresie prawa dotyczącego funkcjonowania samorządu to kolejne z zadań projektu. Zakłada ono powołanie grupy wysokiej klasy ekspertów opracowujących na bieżąco analizy prawne i ekonomiczne dotyczące dyskutowanych na forum Komisji projektów ustaw i rozporządzeń. 

Stworzenie systemu wsparcia dla członków Komitetu Regionów zakłada oprócz analogicznego z KWRiST wsparcia eksperckiego również doradztwo bezpośrednie dla członków Komitetu, w tym stworzenie podręcznika pomagającego w trudnej sztuce działań lobbingowych na rzecz interesów społeczności lokalnych na forum UE.

Grupy docelowe projektu (adresaci wsparcia):

  • - pracownicy przygotowujący decyzje administracyjne oraz akty prawa miejscowego w JST;
  • - pracownicy z krótkim stażem (do 1 roku) w JST, którzy wezmą udział w szkol. e-learningowych;
  • - pracownicy RIO, w tym etatowi i pozaetatowi członkowie kolegiów;
  • - pracownicy urzędów wojewódzkich (Wydziały Nadzoru i Kontroli)
  • - pracownicy SKO;
  • - pracownicy MSWiA (Wydział Samorządu Terytorialnego), którzy uczestniczą w pracach legislacyjnych oraz przygotowują akty prawa powszechnie obowiązującego z zakresu działalności  JST;
  • -eksperci współpracujący z KWRiST, członkowie Komitetu Regionów i ich zastępcy.

Grupy priorytetowe. Priorytetową grupą docelową będą JST z najsłabszymi wskaźnikami w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz indywidualnych aktów administracyjnych oraz samorządy, które nie brały udziału w projektach konkursowych przeznaczonych dla RIO i SKO. Listy tych samorządów które zostały w pierwszym rzędzie wytypowane do wsparcia zostały przekazane przez RIO oraz SKO.

Nabór uczestnikówprojektu przeprowadzony zostanie wśród pracowników urzędów JST, RIO, UW, SKO oraz MSWiA odpowiedzialnych za przygotowanie projektów aktów prawa miejscowego, decyzji administracyjnych oraz sprawujących kontrolę nad indywidualnymi decyzjami administracyjnymi.

Rekrutacja uczestników projektu zostanie realizowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. oraz w oparciu o kryteria naboru uwzględniające zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach realizowanych w ramach PO KL. Wszelkie formy wsparcia kierowane będą do wskazanych wyżej grup docelowych z poszanowaniem zasad równego dostępu.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą drogą elektroniczną w momencie uruchomienia rekrutacji przez Ministerstwo. Szczegóły znajdą Państwo na tej stronie.

Założenia niniejszego projektu zostały skonsultowane z Wojewodami, Krajową Reprezentacją SKO, Krajową Radą RIO oraz Stroną Samorządową KWRiST. Ww. instytucje wypowiedziały się pozytywnie o realizacji projektu, zaś ich oczekiwania wobec planowanego wsparcia uwzględnione zostały w pełni uwzględnione.

Szczegółowe informacje na temat całego projektu można znaleźć na tej stronie internetowej w zakładce DAP/Projekty systemowe. Informacja udzielana jest również pod numerami telefonów: 0-22 661-91-86, 0-22 661-90-13 lub pod adresem e-mail:dobreprawo@mac.gov.pl 

  • Logotyp projektu
    Logotyp projektu

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ