Dobre prawo - sprawne rządzenie

Informacja o otwartym naborze partnera

MSWiA ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu Dobre prawo - sprawne rządzenie w ramach Działania 5.2 PO KL

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako lider projektu systemowego, na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658 z poz. zm.), ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu systemowego Dobre prawo – sprawne rządzenie w ramach Poddziałania 5.2.2  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o  zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

Szczegółowe Informacje nt. projektu systemowego „Dobre prawo – sprawne rządzenie” znajdują się  w Planie działania dla Priorytetu V na rok 2011 r.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego- jeśli dotyczy)

3. Statut podmiotu.

4. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych, ani wobec innych podmiotów.

5.Charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia, zasobów kadrowych oraz możliwości techniczno-organizacyjnych uczestnictwa w  projektach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, w tym jako partner.

6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (doświadczenie i kwalifikacje naukowe zaangażowanych osób w zakresie tematyki projektu) oraz przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych (w podziale na zadania zarządcze i merytoryczne).

Wyniki naboru partnera zostaną opublikowane do dnia  15 marca 2011 r. 

 

Pliki do pobrania:

Treść ogłoszenia

Plan działania

Procedura odwoławcza

Kata oceny formalnej

Kata oceny merytorycznej

Zakres realizacji projektów partnerskich

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ