CAF

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór jednostek do realizacji projektu systemowego CAF

„Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”.

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w partnerstwie z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o., rozpoczyna realizację projektu systemowego pn. „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”.
 
Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat modelu CAF, będącego instrumentem kompleksowego zarządzania jakością dla instytucji sektora publicznego, oraz przeprowadzenie samooceny zgodnie z metodą CAF 2006 w 80 jednostkach pilotażowych z terenu całej Polski.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.2 „Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej”.
Metoda CAF powstała w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy ministrami krajów członkowskich Unii Europejskiej, odpowiedzialnymi za administrację publiczną. CAF powstał między innymi po to, aby:
-  promować systemy zarządzania jakością w sektorze publicznym w państwach  europejskich,
-   wspomagać dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami,
-   wprowadzać działania benchmarkingowe w sektorze publicznym w Europie.
 
Model CAF jest jednym z narzędzi zarządzania administracją publiczną o systemowym i holistycznym charakterze. Może go stosować każda jednostka administracji publicznej, ponieważ jego zasady są wystarczająco ogólne i dają się wprowadzić niezależnie od struktury, wielkości, specyfiki działania urzędu. Metoda CAF skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Dzięki samoocenie przeprowadzonej zgodnie z metodą CAF możliwe jest proste zidentyfikowanie, gdzie leżą najprostsze rezerwy instytucji i jak po nie sięgnąć.
 
Obecnie MSWiA we współpracy z Partnerem – firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. prowadzi rekrutację mającą na celu zakwalifikowanie do projektu grupy 80 pilotażowych jednostek, które skorzystają z bezpłatnego wsparcia szkoleniowego i doradczego w zakresie przeprowadzenia samooceny według metody CAF 2006.
 
Rekrutacja rozpocznie się 15 grudnia 2009 r. i będzie trwać do 15 stycznia 2010 r.
 
Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o następujące założenia:
-  70% zakwalifikowanych do projektu jednostek będą stanowić urzędy gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich.
-  30% zakwalifikowanych do projektu jednostek będą stanowić urzędy gmin miejskich, starostwa powiatowe oraz urzędy marszałkowskie.
-  W projekcie nie mogą brać udziału urzędy, które przeszły już wcześniej przez samoocenę według metody CAF.
-  Przy kwalifikowaniu do udziału w projekcie preferowane będą jednostki samorządu terytorialnego sąsiadujące ze sobą.
-  Wpływ na przyjęcie do projektu będzie miała kolejność zgłoszeń.
Każdorazowo o przyjęciu do projektu informować będzie firma F5 Konsulting Sp. z o.o., w terminie do 2 tygodni od momentu zgłoszenia.
Urzędy, które zakwalifikują się do projektu, podpiszą z Partnerem projektu – firmą F5 Konsulting umowę, w której zobowiążą się do:
-  udziału w pełnym cyklu usług szkoleniowych i doradczych przewidzianych w ramach projektu – nie ma możliwości rezygnacji w trakcie trwania projektu,
-  wyznaczenia Koordynatora CAF oraz powołania grupy samooceny,
-  czynnego udziału kierownictwa i pracowników urzędu w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach,
-  zapewnienia odpowiedniej liczby uczestników spotkań, szkoleń i warsztatów – liczebność grup szkoleniowych wskazana będzie każdorazowo w programie szkolenia lub warsztatów,
-  zapewnienia zastępstwa w przypadku braku możliwości uczestniczenia któregokolwiek z pracowników urzędu w spotkaniu czy szkoleniu/warsztatach,
-  dotrzymywania ustalonych z F5 Konsulting terminów szkoleń, warsztatów i spotkań,
-  dokonania samooceny.
Udział w projekcie jest nieodpłatny. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla jednostek pilotażowych rozpocznie się na przełomie stycznia i lutego 2010 r. i trwać będzie do czerwca 2010 r.
W lutym i marcu 2010 r. 160 uczestników z 80 jednostek pilotażowych weźmie udział w dwudniowych szkoleniach.
Do czerwca 2010 r. jednostki pilotażowe zostaną objęte pomocą doradczą w następującej formie:
-        Spotkanie z kierownictwem każdego urzędu w celu poznania urzędu, uzgodnienia procesu i celów samooceny, identyfikacji potencjalnych zagrożeń (4 godz. × 80 urzędów)
-        Warsztaty inicjujące dla grup samooceny (przekazanie wiedzy o CAF, przygotowanie członków grup do przeprowadzenia samooceny) (2 dni × 2 urzędy × 12-24 osób), łącznie 40 sesji.
-        Konsultacje wspierające samoocenę (4 godz. × 80 urzędów)
-        Warsztaty służące uzgodnieniu wyników samooceny (1 dzień × 80 urzędów)
-        Doradztwo grupowe (plany działań doskonalących, podstawy zarządzania projektem, sposób monitorowania projektu) (2 osoby × 4-6 urzędów), łącznie 16 sesji.
 
Urzędy zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się pod numerami telefonów (0-61) 85 66 955, (0-61) 85 66  964, (0-61) 85 66 958  oraz adresami e-mail: anna.rozanska@f5.pl
 malgorzata.pawlowska@f5.pl.
 

 

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ