CAF

Strona znajduje się w archiwum.

Nabory wniosków w 2011 r. - konkurs „Doskonalenie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie wyników Wspólnej Metody Oceny (CAF)"

Zestawienie propozycji działań doskonalących dla podmiotów przygotowujących projekty w ramach konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2011.

 

W związku z planowanym w IV kwartale 2011 r., uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów mających na celu doskonalenie zarządzania w urzędach JST, Instytucja Pośrednicząca II stopnia opracowała zestawienie działań doskonalących, spośród których, potencjalni wnioskodawcy zainteresowani przygotowaniem projektów konkursowych będą mogli wybrać, we współpracy z gminami oraz powiatami (partnerami projektu), działania będące odpowiedzią na słabe strony, zidentyfikowane w trakcie procesu samooceny przeprowadzonego w II połowie bieżącego roku.

 

Kolejnym celem niniejszego zestawienia jest wsparcie potencjalnych wnioskodawców w przygotowaniu projektów zgodnych z kryterium konkursowym: „Projekt realizuje łącznie typy operacji nr 1, 2 i 5 oraz co najmniej jeden spośród typów operacji nr 3, 4, 6, 7”. Stąd też, przygotowany podział działań doskonalących odwołuje się do ww. typów operacji o których mowa w str. 38 planu działania na 2011 rok dla V Priorytetu PO KL. Co istotne, projekty przygotowane w odpowiedzi na konkurs będą musiały uwzględnić konieczność wskazania zgodności z powyższym kryterium. Aby ułatwić zadanie potencjalnym wnioskodawcom, w drugiej części opracowania IP2 zamieściła część tabeli wniosku o dofinansowanie, zawierającej sugerowany sposób zapisu (notacji) wymaganych informacji, jednoznacznie wskazujących na spełnienie przedmiotowego kryterium. Przyjęty sposób zapisu informacji w opracowanym przykładzie, na poziomie celów szczegółowych projektu odwołuje się do trzech obligatoryjnych typów operacji (nr 1, 2 oraz 5) oraz jednego fakultatywnego (wybrano nr 3).

 

Należy podkreślić, iż umieszczone w tabeli założenia merytoryczne projektu (cele + wskaźniki + mierniki + monitorowanie) na str. od 10 do 14, nie stanowią „modelowego wniosku”, a jedynie zalecenie dotyczące sposobu notacji informacji we wniosku. Z kolei, tabela zawierająca przykłady działań doskonalących funkcjonowanie urzędów JST możliwych do sfinansowania w ramach konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2011 (str. 3 do 9), nie jest listą zamkniętą, i jako taka nie powinna stanowić ograniczenia lecz inspirację, dla potencjalnych wnioskodawców opracowujących merytoryczne założenia projektu.

 

Do momentu opublikowania dokumentacji konkursowej w listopadzie br.,  niniejsze opracowanie, zdaniem IP2, powinno wesprzeć proces samoorganizacji uczestników przyszłych partnerstw projektowych.Pozwoli to na równoległe kontynuowanie pracy w ramach przygotowań do złożenia projektu jak i zakończenie procesu samooceny CAF której ukończenie warunkuje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Ewentualne uwagi do treści tabeli można kierować do pracowników Instytucji Pośredniczącej II stopnia - Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, p. Marka Śliwińskiego 22 661 88 28 lub Cezarego Maliszewskiego 22 661 89 55.

 

W załączniku znajdą Państwo listę 248 urzędów JST uprawnionych do wzięcia udziału w projekcie konkursowym.

  

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ