CAF

Strona znajduje się w archiwum.

Dodatkowe spotkanie informacyjne dla samorządów i organizacji zainteresowanych uczestnictwem w projekcie systemowym oraz konkursowym dotyczącym Wspólnej Metody Samooceny (CAF). 6 kwietnia godz. 11

Trwa rekrutacja uczestników do drugiej części projektu systemowego „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”.

Z uwagi na duże zainteresowanie przedstawicieli samorządów uczestnictwem w ww. projekcie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Działania 5.2 POKL) informuje, że 6 kwietnia 2011 r. o godzinie 11, w sali konferencyjnej MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie odbędzie się dodatkowe spotkanie informacyjne dla zainteresowanych uczestnictwem.

Spotkanie jest elementem procesu rekrutacji rozpoczętego 15 marca br., w ramach którego zaplanowano szereg spotkań informacyjnych (patrz: Harmonogram Konferencji Promocyjnych poniżej). Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń zorganizowane zostanie dodatkowe spotkanie. Do udziału w spotkaniu zapraszamy te spośród samorządów kwalifikujących się do udziału w projekcie, które nie wzięły udziału we wcześniejszych spotkaniach. Spotkanie adresowane jest do samorządów i organizacji z obszaru województw: Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Łódzkiego, Podkarpackiego i Lubelskiego (patrz: Lista gmin i powiatów poniżej). Program  konferencji znajduje się TUTAJ.  Dla pozostałych województw rekrutacja odbędzie się w terminie późniejszym.

Niniejsze spotkanie w stosunku do poprzednich adresowane jest także do przedstawicieli instytucji zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie w ramach konkursu, którego ogłoszenie planowane jest w IV kwartał br. Zgodnie z Planem Działania, podmioty (inne niż JST) które mogą składać wnioski w odpowiedzi na konkurs, zobowiązane są do zawiązania partnerstwa obejmującego co najmniej pięć samorządów. Na spotkaniu, oprócz projektu systemowego poruszone zostaną kwestie związane z konkursem planowanym na IV kwartał br.

Samorządy które ukończą udział w projekcie systemowym, a zatem m.in. dokonają niezbędnej autodiagnozy potrzeb modernizacyjnych własnego urzędu zgodnej z metodyką CAF, będą mogły w IV kwartale 2011 roku ubiegać się o wsparcie na realizację działań doskonalących w trybie konkursowym. Szczegółowe kryteria doboru grupy docelowej w ramach konkursu są zgodne z regułami uczestnictwa samorządów w projekcie systemowym.

Zgodnie z Planem Działania (patrz str. 39, kryt. 4) samorządy uczestniczące w konkursie powinny spełniać łącznie następujące warunki:

  1. zostały objęte wsparciem w zakresie opracowania diagnozy za pomocą Wspólnej Metody Oceny (CAF) w ramach projektu systemowego „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenie pracowników i pomoc doradczą”,
  2. nie zostały objęte wsparciem jako beneficjent, partner lub grupa docelowa w odniesieniu do projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursów nr 3/POKL/5.2.1/2008, 2/POKL/5.2.1/2009 oraz 2/POKL/5.2.1/2010,
  3. mają wskaźnik będący relacją podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy lub powiatu przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej z budżetu państwa na rok 2011 w stosunku do wskaźnika Gg dla gminy oraz Pp dla powiatu, określony na 2011 rok, równy lub niższy od 50%.

Lista samorządów które spełniają łącznie ww. kryteria i mogą wziąć udział w projekcie systemowym, a następnie w trybie konkursowym otrzymać wsparcie  na realizację działań doskonalących została zamieszczona poniżej. Szczegółowy opis wszystkich kryteriów konkursowych znajduje się na str. 38-42 Planu Działania na rok 2011.

Dodatkowe informacje dotyczące udziału  w projekcie systemowym uzyskają Państwo na stronie www.administracja.mswia.gov.pl oraz kontaktując się bezpośrednio z partnerem projektu, firmą F5 Konsulting pod numerem telefonu (0-61) 856-69-64. Ewentualne pytania można także kierować na adres mailowy: malgorzata.pawlowska@f5.pl

Załączniki:

Lista gmin i powiatów spełniających wymogi uczestnictwa w projekcie konkursowym w ramach Poddziałania 5.2.1 w 2011 roku oraz systemowym pt. „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”

Informacja na temat rekrutacji oraz harmonogram konferencji.

 

Informacje powiązane:

 

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniach na adres: malgorzata.pawlowska@f5.pl oraz na adres cezary.maliszewski@poczta.mswia.gov.pl.

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ