Aktualności ALS

Strona znajduje się w archiwum.

REKRUTACJA do III EDYCJI AKADEMII LIDERÓW SAMORZĄDOWYCH

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w rekrutacji. SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA !!!

 

Szanowni Państwo,

 

Akademia Liderów Samorządowuych to bezpłatne studia podyplomowe dla sekretarzy i skarbników realizowane przez Ministerstwo wraz z partnerami w Warszawie (Uniwersytet Warszawski), Poznaniu (WSB w Poznaniu), Chorzowie (Wydział Zamiejscowy WSB Poznań) oraz w Toruniu (WSB w Toruniu). Słuchacze pokrywają we własnym zakresie* koszt dojazdu oraz zakwaterowania w trakcie trwania zjazdów. Partnerzy projektu przygotowali dla Państwa poczęstunek w czasie zajęć (przerwy kawowe oraz obiad).

Studia w ramach Akademii Liderów Samorządowych pomagają pogłębić wiedzę prawniczą i umożliwiają doskonalenie umiejętności menedżerskich. Ideą Akademii jest wymiana doświadczeń pomiędzy samorządowcami w zakresie poprawy jakości obsługi klientów administracji samorządowej.  

Szczegółowy harmonogram znajdą Państwo w poniższej tabelce.

 

Do kogo adresowana jest III edycja Akademii Liderów Samorządowych:

Po pierwsze  sekretarze Jednostek Samorządu Terytorialnego(w tym dyrektorzy urzędów pełniący role sekretarzy), odpowiadający za organizację i jakość pracy urzędu.

Po drugie  skarbnicy JST, odpowiedzialni za sprawy finansowe jednostek.

Trzecia edycja studiów przewidziana została dla 160 uczestników z co najmniej 80 JST. 

Działanie

Data

Rekrutacja uczestników

15 listopada – 16 grudnia

Przedstawienie gotowej listy uczestników

22 grudnia, godz. 12

Inauguracja Akademii Liderów i rozpoczęcie zajęć

27 stycznia 2012 r.

Zakończenie Akademii Liderów III i rozpoczęcie kolejnej edycji (IV).

styczeń 2013

Nabór uczestników Akademii Liderów dokonany będzie przez Ministerstwo w oparciu o zestandaryzowane kryteria. Nabór potrwa od 15 listopada do 16 grudnia. Decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.

- warunkiem niezbędnym jest przesłanie na adres: akademia.liderow@mswia.gov.pl maila z podanym imieniem i nazwiskiem, nazwą JST oraz pełnioną funkcją. Wzór takiego maila znajdą Państwo w załącznikach.

Maile przyjmowane będą od 15 LISTOPADA  W odpowiedzi - od godziny 9 tego dnia otrzymają Państwo elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić on-line. Formularze będą odsyłane na adresy z których otrzymaliśmy maile.

Po poprawnym wypełnieniu formularza należy kliknąć wyślij - wówczas trafia on na serwer Ministerstwa.

Data i godzina wpływu formularza stanowi o kolejności przyjęcia na Akademię Liderów Samorządowych.

 

- warunkiem preferowanym jest wyższe wykształcenie kandydatów na słuchaczy Akademii Liderów Samorządowych

Według założeń Ministerstwo planuje, że uczestnicy Akademii Liderów będą rekrutowani według następujących parytetów:

- 70 % uczestników będzie pochodzić z gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich,

- 30 % uczestników z pozostałych JST, tj: gmin miejskich, miast na prawach powiatu, powiatów oraz samorządów województw.

Ministerstwo zastrzega sobie prawo do zmian w proporcjach rekrutacji uczestników z danej grupy. Z danej Jednostki Samorządu Terytorialnego zostanie wybranych maksymalnie po dwie osoby.

Lider Projektu wprowadza następujące kryterium w trakcie przeprowadzania naboru uczestników Akademii Liderów:

- spośród uczestników procentowy udział kobiet nie będzie mniejszy niż liczba kobiet, jaka zgłosiła swój udział w procesie rekrutacji do III edycji Akademii Liderów Samorządowych.

Ministerstwo przeprowadzając nabór przyjmuje także założenie, że  studia podyplomowe Akademia Liderów Samorządowych skierowane będą do osób powyżej 45 roku życia będących z własnej inicjatywy zainteresowanym nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. W związku z powyższym:

- spośród uczestników udział osób powyżej 45 roku życia wyniesie nie mniej niż 20 %.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 661-91-86, 0-22 661-86-32 lub pod adresem e-mail: akademia.liderow@mswia.gov.pl 

WAŻNE !

Prosimy o uważne zapoznanie się z harmonogramami zjadów dla III edycji - załączniki poniżej. Aplikacja na studia oznacza, iż akceptują Państwo terminy zjadów.

Ponadto prosimy o zapoznanie się z plikiem umowa_ALS_wzór - jest to wzór umowy jaką będą Państwo musieli podpisać z uczelnią prowadzącą dla Państwa zajęcia w ramach ALS.

W załącznikach znajdą Państwo także plan zajęć - uwaga - dla II edycji ALS, zajęcia III edycji będą pokrywały się w przeważającym względzie z planem zajęć edycji poprzedniej - tym niemniej prowadzone są jeszcze prace aktualizacyjne (szczegółowy plan dostępny wkrótce). Przejrzenie tego pliku pozwoli Państwu zorientować się jakie zagadnienia będą poruszane na studiach.

 

Studia ALS składają się z bloku wspólnego dla wszystkich (I semestr)- vide przykładowy plan zajęć oraz dwóch bloków do wyboru w II semestrze:

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi i promocja JST 

2. Zarządzanie jakością, stanowienie prawa oraz finanse JST 

Studia kończą się egzaminem/lub obrona prac dyplomowych.

Otrzymują Państwo certyfikat ukończenia ALS (wydany przez Ministerstwo) oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych jednej z partnerujących Ministerstwu uczelni.  

 

Miejsca odbywania się zajęć III edycji Akademii Liderów Samorządowych:

Warszawa (40 miejsc), Poznań (40 miejsc), Toruń (40 miejsc), Chorzów (40 miejsc). 

------------------------------------------------------------------------------------------------

* słuchacze mogą pokrywać koszty dojazdu we własnym zakresie, bądź też otrzymać refundację kosztów za dojazdy od pracodawcy.

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ