Archiwum projektów PO KL

Projekt systemowy „Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, opracowanie standardów kompetencyjnych oraz przeprowadzenie oceny potrzeb szkoleniowych pracowników urzędów samorządowych”.


Dokonujące się w Polsce zmiany systemu społeczno-gospodarczego wymagają ciągłego doskonalenia działań administracji samorządowej. Starania jakie podjęto realizując badania w ramach projektu systemowego pt. „Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej”, w okresie sierpień-grudzień 2009 mają właśnie temu służyć. Natomiast wnioski jakie sformułowano w wyniku szeroko zakrojonych, reprezentatywnych badań posłużą podjęciu działań na rzecz wzrostu jakości pracy administracji samorządowej.

Podstawowe informacje i cel projektu

28 lutego 2010 r. zakończy się realizacja projektu systemowego pt. „Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej”, realizowanego przez Departament Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Cykl badań przeprowadzony został na zlecenie MSWiA przez Wykonawcę wyłonionego w ramach postępowania przetargowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) firmę ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z Kutna. Na całość przedsięwzięcia przeznaczone zostały środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 655 869,20 złotych.

Celem ogólnym projektu jest uzyskanie wiedzy na temat aktualnego potencjału administracji samorządowej i faktycznych potrzeb szkoleniowych jej kadr oraz pomoc dla MSWiA w bardziej skutecznym dopasowaniu odpowiednich instrumentów wsparcia dla wzmocnienia tego potencjału i zaspokojenia tych potrzeb z uwzględnieniem celów Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rezultaty projektu

Celem osiągnięcia rezultatów w ramach przedmiotowego Projektu, przeprowadzone zostały następujące badania:
-        opracowanie wyników ankiety rozwoju instytucjonalnego administracji samorządowej w zakresie wdrożonych rozwiązań zarządczych,
-        badanie Omnibus na temat satysfakcji z obsługi i dostępu do informacji publicznej w urzędach JST na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków, w szczególności w zakresie dostępności, terminowości, komunikatywności, kompetencji, uprzejmości i prezencji urzędników,
-        badanie jakościowe w wybranej losowo reprezentatywnej grupie kadry kierowniczej z zakresu zagadnień rozwoju instytucjonalnego administracji samorządowej w zakresie wdrożonych rozwiązań zarządczych, w szczególności takich jak: system zarządzania jakością (np. zgodny z normą ISO 9001:2000), model samooceny CAF, elektroniczny obieg dokumentów, wieloletnie planowanie finansowe i inwestycyjne, budżet zadaniowy, monitorowanie realizacji strategii rozwoju, mierzenie jakości usług publicznych i satysfakcji klientów,
-        badanie jakościowe w wybranej losowo reprezentatywnej grupie kadry kierowniczej w JST z zakresu wdrożonych rozwiązań ograniczających możliwość występowania zjawisk korupcyjnych, w szczególności takich jak: kodeks etyczny, czy szkolenia etyczne oraz zwiększających partycypację w procesie decyzyjnym, takich jak: prowadzenie konsultacji społecznych, czy zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym,
-        badanie jakościowe metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) na grupie przedstawicieli organizacji pozarządowych(co najmniej 10 osób) w zakresie wdrożonych rozwiązań ograniczających możliwość występowania zjawisk korupcyjnych, w szczególności takich jak: kodeks etyczny, czy szkolenia etyczne oraz zwiększających partycypację w procesie decyzyjnym, takich jak: prowadzenie konsultacji społecznych, czy zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym,
-        badanie dot. jakości obsługi klientów i dostępu do informacji publicznej przygotowanie badania mystery shopping (instrukcje, formularze) oraz jego realizację, opracowanie raportu z badań obejmującego w szczególności analizę standardów obsługi klientów i dostępu do informacji publicznej w urzędach gmin (urzędach miejskich, urzędach miast), starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich oraz poziomu zadowolenia z obsługi klientów urzędów JST,
-        badanie na temat jakości stanowionego prawa miejscowego JST,
-        diagnoza jakości indywidualnych aktów administracyjnych JST,
-        ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej, 
-        opracowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej.

Badania przeprowadzane zostały w formie wywiadów telefonicznych lub pogłębionych na reprezentatywnej grupie przedstawicieli JST, a także w przypadku badania jakości obsługi klientów i dostępu do informacji publicznej - metodą mystery shopping.
 
Kontakt
 
Informacji na temat projektu udziela opiekun projektu, Pani Anita Zielińska
tel. (0-22) 661 90 13 lub e-mail:
anita.zielinska@poczta.mswia.gov.pl
 
Raporty

-         Raport końcowy
 
Konferencja

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej realizację projektu systemowego „Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, opracowanie standardów kompetencyjnych oraz przeprowadzanie oceny potrzeb szkoleniowych pracowników urzędów samorządowych”, organizowanej w ramach działania 5.2 PO KL przez firmę ASM Centrum Badań i Analiz Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Konferencja odbędzie się 21 stycznia 2010 r. (czwartek), w hotelu Mercure Frederyk Chopin w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22 w godzinach od 10.00 do 13.40.
 
 

 Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Załączniki

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ