Archiwum projektów PO KL

Projekt systemowy "Zdiagnozowanie samorządu terytorialnego w wybranych aspektach funkcjonowania oraz wsparcie reformy decentralizacji administracji publicznej".

  

W dniu 31 lipca 2010 r. zakończył się trwający od 1 kwietnia 2008 r. projekt systemowy realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, celem którego było przede wszystkim:
zniesienie barier prawnych dla funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej,
uporządkowanie kompetencji pomiędzy administracją samorządową i rządową,
stworzenie lepszych warunków zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach pomocniczych.
W ramach projektu w 2008 i 2009 r. wykonano liczne analizy, raporty i ekspertyzy, umożliwiające opracowanie kilku aktów prawnych, które wprowadziły sprawnie funkcjonujące od ponad roku rozwiązania, przyczyniające się do zwiększenia sprawności funkcjonowania administracji publicznej oraz zapewniające prawidłową organizację oraz podział kompetencji administracji publicznej na regionalnym i lokalnym poziomie zarządzania sprawami publicznymi. Należy tu wymienić przede wszystkim:
ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. nr 92, poz. 753 ze zm.), która założyła kontynuację przywracania samorządowi rangi, która przypada władzom regionalnym i lokalnym w Europie, gdzie są one ważnym partnerem rządów centralnych w osiąganiu ważnych celów społecznych. Doposażono go zatem w zadania i kompetencje, które pozwalają na odgrywanie roli prawdziwego gospodarza na swoim terenie. Jest to kolejny krok w procesie decentralizacji zadań publicznych;
ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31, poz. 206 ze zm.) zmierzającą do ograniczenia roli wojewodów do reprezentowania Rady Ministrów w województwie, sprawowania nadzoru ogólnego nad samorządem terytorialnym, wykonywania kontroli gospodarowania mieniem państwowym w województwie, pełnienia funkcji organu odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe oraz stan porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego;
ustawę z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. nr 52, poz. 420 ze zm.), która stanowi, że rady gmin mogą tworzyć fundusze sołeckie. Dzięki temu sołectwa pozyskują środki na finansowanie niewielkich, ale bardzo istotnych działań dla społeczności wiejskich. Ustawa czerpiąc z europejskich wzorców wspierania rozwoju społeczności wiejskich i doświadczeń wielu samorządów gminnych i wojewódzkich w realizacji programów odnowy wsi, otwiera nowe możliwości dla polskiej wsi, których wykorzystanie zależy od samych mieszkańców oraz gminnej władzy doceniającej znaczenie pobudzenia wielkiego potencjału sołectw.
W 2010 r. trwały natomiast prace nad opracowaniem koncepcji nowego systemu finansowania samorządu terytorialnego, która jest wykorzystana w trwających pracach nad reformą finansów publicznych oraz nad przygotowaniem założeń i projektu Strategii Sprawne Państwo 2011 – 2020 jest dokumentem przedstawiającym analizę i diagnozę sprawności państwa w wybranych aspektach oraz określającym wyzwania, cele i kierunki interwencji, a także tryb działania podmiotów publicznych, w szczególności rządu, w celu podniesienia sprawności Państwa jako systemu instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie rozwojem kraju.Jako jedna z 9 strategii docelowych jest ona przygotowywana w ramach porządkowania dokumentów strategicznych związanych ze Strategią Rozwoju Kraju.
Dodać należy, że w ramach działań promocyjnych projektu opracowano i rozpowszechniono poradnik i plakat dotyczące ustawy o funduszu sołeckim. Zbudowano także cztery portale internetowe dotyczące funkcjonowania administracji publicznej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, Komisji Heraldycznej oraz Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych. Portale te mają za zadanie promocję działań reformatorskich w administracji publicznej.
Przedstawione powyżej działania stały się jednym z kluczowych elementów budowania sprawnego i efektywnego systemu administracji publicznej jako całości. Koszty projektu w skali ponad dwóch lat jego realizacji wyniosły ok. 700 tys. zł, co wydaje się niewielkim wydatkiem w odniesieniu do pozytywnych efektów osiągniętych w ramach poprawy funkcjonowania administracji publicznej, którą wspierał tenże projekt.
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ