Archiwum projektów PO KL

Poprawa skuteczności odzyskiwania mienia pochodzącego z czynów przestępczych

Projekt realizowany w partnerstwie z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie

 Podstawowe informacje i cel projektu

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) oraz z Planem Działania Priorytetu V zatwierdzonym przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest przeszkolenie w latach 2009-2011 grupy 270 osób reprezentujących następujące służby: Prokuratura, Policja, CBA, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna z zakresu śledztwa finansowego z wykorzystaniem narzędzia Elektronicznego Systemu Odzyskiwania Mienia. Rezultatem szkolenia będzie jego ukończenie z wynikiem pozytywnym i uzyskanie certyfikatu.
Drugim celem szczegółowym projektu jest udoskonalenia narzędzi wspierających zabezpieczenie i odzyskiwanie mienia przez wskazane służby zajmujące się zwalczaniem przestępstw korupcyjnych, co przełoży się na wzrost poziomu egzekucji mienia z tytułu prawomocnie orzeczonych kar i środków karnych o charakterze majątkowym wobec sprawców przestępstw korupcyjnych.
 
Projekt składa się z 4 zadań:
·           zarządzanie Projektem,
·           aktualizacja i rozwój Elektronicznego Systemu Odzyskiwania Mienia (ESOM),
·           Szkolenia z zakresu wykorzystywania ESOM,
·           przygotowanie i obsługa platformy szkoleń e-learningowych oraz prowadzenie szkoleń przy pomocy tej platformy. 
Rezultaty projektu
Rezultaty twarde projektu:
·           przeszkolenie ok. 270 osób reprezentujących służby z zakresu poszukiwania, ujawniania i zabezpieczania mienia sprawców przestępstw z wykorzystaniem narzędzia ESOM,
·           uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia, przez co najmniej 70% funkcjonariuszy podejmujących szkolenia,
·           utworzenie platformy e-learningowej,
·           utworzenie forum dyskusyjnego na rzecz konsultacji on-line.
Rezultaty twarde będą monitorowane i rozliczane na podstawie: listy obecności, raportów ze szkoleń oraz raportów z oceny i ewaluacji szkoleń.
 Rezultaty miękkie:
·           zwiększenie poziomu zabezpieczenie i egzekucji mienia sprawców przestępstw,
·           poczucie posiadania większego zasobu wiedzy i umiejętności z zakresu poszukiwania ujawniania i zabezpieczania mienia sprawców na poczet grożących im kar i środków karnych,
·           wzrost motywacji do kontynuowania nauki z powyższego zakresu.
Rezultaty miękkie będą monitorowane poprzez analizę ankiet badawczych, opinie uzyskane na forum, liczbę odwiedzin na forum.
 Partner
 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie dysponuje zapleczem wystarczającym do przeprowadzenia szkoleń dla 270 oficerów policji służb oraz prokuratorów – w ramach projektu Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zostały wyposażone dwie sale komputerowe przeznaczone na szkolenia z ESOM. Partner dysponuje także odpowiednią kadrą naukową posiadająca nie tylko wiedzą teoretyczną, lecz także praktyczną, wśród osób prowadzących zajęcia będą także praktycy - policjanci prokuratorzy zajmujący się wykrywaniem i odzyskiwaniem mienia pochodzącego z przestępstwa. Ponadto Partner ma doświadczenie w realizacji projektów współfinsowanych ze środków Unii Europejskiej m.in. należą do nich następujące projekty: „Poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnych oporze szkolenia zapewniające właściwą organizację i kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, priorytet 2.4 Rozwój Zasobów Ludzkich, „Podnoszenie kompetencji Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych – EURO 2012” w ramach Leonardo Da Vinci, „Budowa i wyposażenie Policyjnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie dla wzmocnienia bezpieczeństwa kraju” – finansowanie PO RPW, Projekt badawczo rozwojowy finansowany ze środków MNiSZW – „Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej
w warunkach bezpiecznego, przyspieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego”
, Projekt badawczo rozwojowy finansowany ze środków MNiSZW – „Budowa prototypu symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych”.
 
Kontakt
 Informacji na temat projektu udziela opiekun projektu, Pan Mariusz Andruszko
tel. (0-22) 661 91 26 lub e-mail: mariusz.andruszko@mac.gov.pl
 
 
 
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ