Wykaz najważniejszych ustaw dotyczących terenowej administracji publicznej.

   

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Dz.U. 2009 nr 31 poz. 206
 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym. Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591

 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym. Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1592
 
 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa. Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1590
 
 
Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Dz.U. 2002 nr 41 poz. 361
 
 
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984
 
 
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082231458

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym. Dz.U. 2000 nr 88 poz. 985
 
 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz.U. 2008 nr 88 poz. 539
 

Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckimdda EDdsadsa  

Dz.U. 2009 nr 52 poz. 420

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090520420

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Dz.U. 2001 nr 55 poz. 577

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010550577

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych.  Dz.U. 2001 nr 79 poz. 856  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010790856 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240
 
 
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1009
 
 
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872
 

Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. 1990 nr 34 poz. 198

Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Dz.U. 1990 nr 32 poz. 191  

  

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnegoo 

Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168 

 
 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655
 
 
Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Dz.U. 2007 nr 64 poz. 427
 
 
 
 

 

 
  
 

 

 

 
 
 

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.