Opinie, stanowiska MSWiA

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące ew. zmiany przeznaczenia środków przyznanych sołectwu w ramach funduszu sołeckiego

Na wstępie należy wyjaśnić, że w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.) przedmiotowa kwestia nie została uregulowana.

Jednak środki finansowe przekazywane sołectwom w ramach ww. funduszu są częścią finansów publicznych (w tym przypadku - częścią budżetu gminy/miasta) i za ich dysponowanie - zgodnie z art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) - odpowiada wójt (burmistrz), który w tym zakresie dokonuje wydatków budżetowych (a podległe mu służby są odpowiedzialne za odpowiednie dokumentowanie dokonywanych wydatków).
Także wyłącznie wójtowi (burmistrzowi) przysługuje prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy (vide art. 60 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy). Z prośbą do wójta (burmistrza) o zainicjowanie ewentualnych zmian w budżecie może wystąpić sołectwo. Organem władnym do rozstrzygnięcia o tym czy zasadne i celowe jest dokonanie zmian w budżecie gminy (miasta) jest wyłącznie rada gminy (rada miasta).
Stąd też ewentualna zmiana środków funduszu poza procedurami przewidzianymi ustawą o funduszu sołeckim może skutkować uznaniem, iż dane środki tracą charakter funduszu sołeckiego w znaczeniu ustawy.

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ