Opinie, stanowiska MSWiA

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko MSWiA dotyczące kwestii związanej z obligatoryjnością podejmowania przez rady gmin uchwał w sprawie wyrażenia (albo nie wyrażenia) zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

W związku z przedstawianymi - zarówno w wystąpieniach kierowanych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i mediach - wątpliwościami dotyczącymi kwestii związanej z obligatoryjnością podejmowania przez rady gmin uchwał w sprawie wyrażenia (albo nie wyrażenia) zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w następnym roku budżetowym - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie wyjaśnia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.) rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zwany dalej „funduszem”, do dnia 31 marca poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Obowiązkiem organów gminy, zgodnie z konstytucyjną zasadą legalizmu, jest podejmowanie działań mających na celu wykonywanie nałożonych ustawą obowiązków. Ww. ustawa wyznacza termin do podjęcia takiej uchwały, którego dochowanie - w przypadku zgody - umożliwia terminowe wykonanie pozostałych czynności w trakcie trwania procedury. Z kolei podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody, należy uznać za potwierdzenie braku woli tworzenia funduszu.

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ