Strategia Sprawne Państwo 2020

Strategia Sprawne Państwo 2020

 

Strategia „Sprawne Państwo 2020” (dalej: SSP) jest jedną z 9 zintegrowanych strategii rozwoju, wpisującą się w nowy model zarządzania rozwojem kraju  zmierzający do zwiększenia skuteczności programowania i wdrażania polityki rozwoju oraz podniesienia jakości funkcjonowania instytucji publicznych. 

Głównym celem SSP jest zwiększenie skuteczności i efektywności państwa otwartego na współpracę z obywatelami. Osiągnięcie wyznaczonego celu głównego opiera się na
7 celach szczegółowych i 32 kierunkach interwencji oraz wymaga konsekwentnego realizowania modelu nowoczesnego rządzenia charakteryzującego się:

  • przejrzystością (np. prawa, procedur i procesu decyzyjnego);
  • efektywnością (np. sprawną komunikacją i wymianą dokumentów);
  • szeroką współpracą przy realizacji zadań i rozwiązywaniu problemów między różnymi podmiotami, w tym między rządem a samorządem terytorialnym;
  • zaangażowaniem i uczestnictwem obywateli w procesie podejmowania decyzji przez administrację publiczną, w tworzeniu lepszego prawa oraz dążeniu do wysokich standardów świadczonych usług.

SSP będzie realizowana w latach 2013-2020.

Koordynowanie i nadzorowanie realizacji SSP powierzono ministrowi właściwemu ds. administracji publicznej.

Głównym narzędziem wdrażania  SSP i bieżącego monitoringu będzie plan działań określający w szczególności kluczowe przedsięwzięcia o charakterze legislacyjnym i o charakterze programowym wraz ze wskazaniem organów odpowiedzialnych za ich realizację.

SSP została przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą Nr 17 z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia strategii „Sprawne Państwo 2020” (M.P. z 2013 r. poz.136).

Poniżej:

  1. Strategia Sprawne Państwo 2020
  2. Strategia Sprawne Państwo 2020 w wersji angielskiej (Efficient State Strategy 2020)
  3. Informacja o realizacji strategii "Sprawne Państwo 2020" w 2013 r.
  4. Programy, plany i polityki wdrażające cele SSP
  5. Plan działań na rzecz wdrażania strategii „Sprawne Państwo 2020” z perspektywą do 2020 roku. Aktualizacja 2015.

Załącznik nr 1 do Planu działań "Katalog zadań na rzecz wdrażania SSP"

Załącznik nr 2 do Planu działań "Wykaz działań na rzecz wdrażania strategii "Sprawne Państwo 2020"

 

  1. Sprawozdanie z wdrażania strategii "Sprawne Państwo 2020" w 2014 r. (część 1) (część 2) (część 3) (część 4)

 

 

Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ