Nadzór nad działalnością

Strona znajduje się w archiwum.

Zakres kompetencji ministra właściwego do spraw administracji publiczne w zakresie regionalnych izb obrachunkowych

Zgodnie z art. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych nadzór na działalnością regionalnych izb obrachunkowych sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Nadzorowanie regionalnych izb obrachunkowych nie oznacza generalnej kompetencji Ministra SWiA wkraczania w działalność izb. Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy członkowie kolegium w zakresie realizacji zadań nadzorczych i funkcji kontrolnych są niezawiśli i podlegają jedynie ustawom.
 
Do zakresu kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie należy zatem ocena podejmowanych przez regionalne izby obrachunkowe w zakresie sprawowanego nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego rozstrzygnięć - każde z podejmowanych rozstrzygnięć zapada dla określonego stanu faktycznego, a kontrolę nad tymi rozstrzygnięciami sprawuje sąd administracyjny.
Obowiązujący model nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego nie zawiera normatywnego umocowania dla Ministra SWiA do dokonywania weryfikacji ustaleń kontrolnych organów, wobec których minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór. Działania kontrolne regionalnej izby obrachunkowej mogą jedynie być przedmiotem oceny poprzez wniesienie zastrzeżenia przez jednostkę kontrolowaną do kolegium Izby. Sprawowany nadzór nie uprawnia także do wpływania na przyjmowany w poszczególnych izbach plan kontroli (tj. w jakich jednostkach i w jakim zakresie ma być prowadzona kontrola).
 
Z zakresem kompetencji ministra właściwego do spraw administracji publicznej wiążą się poszczególne uprawnieniach Ministra SWIA w zakresie:
- przygotowywania wniosków o powoływanie i odwoływanie przez Prezesa Rady Ministrów prezesów i członków regionalnych izb obrachunkowych,
- rozpatrywania skarg na działalność regionalnych izb obrachunkowych (w zakresie uwzględniającym powyższe ograniczenia),
- rozstrzygania w sprawie odwołań od decyzji i zażaleń od postanowień wydawanych przez regionalne izby obrachunkowe.
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ